Címke: társadalom

A mágikus szocializmus, avagy a szabadság alternatívái (Danien Reeves: Idegenek)

Elgondolkodtató, aktuális korproblémákat kifigurázó, humoros utópisztikus műként lép be a szórakoztató irodalomba Danien Reeves Idegenek című kisregénye.

Az otthontalanság és idegenség kérdéskörének alapfonalát felvevő hiánypótló olvasmány a transz állapotokig fokozódó migrációs tömegkultúra és élettér, a társadalom-szerepek és emberi kapcsolatok kontextusán keresztül ígér kritikus, gunyoros kirohanást a valóságtól elrugaszkodni vágyóknak.

A műben a társadalmi egyént és a szabadság kérdésének problematikáját középpontba helyezve élhetjük át a hova-tartozás bizonytalanságának, a világ- és életidegenséggel szembeni ösztönös őrület megnyilvánulásának, az értelmetlenségben fulladozó karrierizmus, s a meggondolatlan döntéseken alapuló sorskövetkezmények abszurd és kiszámíthatatlan játékát. Mindezt egy olyan sokszínű cselekménysorozaton és karakterábrázoláson keresztül, mellyel a tisztán kaotikus, emellett groteszk módon demokratikus világrendből egyértelműen kiviláglik a felelősség elhárítására fennhangon működésbe lépő, tudattalanul nyíltan individuál egoisztikus, ezzel párhuzamban kollektív csordaszellemi, pszichológiai, és szociálmoralista területeket is aktiváló torz, mechanisztikus önkép és az azt objektiváló társadalomrajz.

 

A könyv főhőse, Sam, ki a társadalmi rendszer káoszából fakadó idegenségérzetén túllépni nem tudván keres magyarázatot a külső körülmények alakulására, az emlékektől való elzártságára, és jobbára a világban betöltött valódi szerepére. Mély elbizonytalanodottságában biztonságot, vagyis kapaszkodót, e gőzhenger-típusú társadalmi berendezkedéssel szembe helyezkedő kontrollt és „önirányítást” egyedül a valósnak vélt szerelemben talál, mely a történetben többnyire bonyolító eszközként funkcionál.

Az önkényuralom öngerjesztő valóságára véletlenszerűségből bekövetkező sorsfordulatából eszmél rá; ezen fantasztikumra hajló, komikus társadalmi és politikai színtéren belül kerül úgymond megmagyarázhatatlan, rendszerellenes „állapotba”, s jut el rengeteg ismeretlenségi faktoron, elhomályosított, üresen hagyott, és sürgetett folyományon át az egyén és a tömeg ellentmondásos viszonyában burjánzó feszültség, az értelmetlen ko-reaktiviást gerjesztő erő felismeréséig.

A regény térbelisége állandó változó, egy sugárutakkal szabdalt monoton téglarengeteg és az apokaliptikus színképet felmutató romváros közötti ingadozás jellemzi. A város egyértelműen a benne élő „elmebajos” társadalom lelki állapotát igyekszik tükrözni, nem kevés sikerrel. Dinamikus és jól megrajzolt szinkronjelenségek vetítik elénk gyors párhuzamban a közösség és a környezet egységben, már-már organikus módon történő korrelatív létezését. Ezáltal hű tükröt bocsájt szemünk elé a szélsőséges tömeg-megnyilvánulások erejéről és lehetséges formáiról, nagy mozgásteret biztosítva ezzel a képzelet játékának.

Az ismeretlenség, idegenség és bizonytalanság fókuszában Sam sorsának alakulásán és furcsa „baráti” körének életén keresztül láthatunk bele a társadalmi és hatalmi rendek sokrétű metamorfózisába. Már kezdetektől különösen paradoxikus, realitást mellőző eseményekre figyelhetünk fel, hiszen az elbeszélésben minden egyes szereplő napról napra más életet kell, hogy éljen, más társadalmi szerepet kell betöltsön és mindezt a szabadság, a demokrácia, és legfőképp az egyenlőség nevében. Ebben a bár groteszk módon életszerűnek tűnő, mégis rendjén kifordított világban, a töménytelen értelmetlenség halmazában történhet meg az is, hogy egy hajléktalanon kívül a regényben voltaképpen egyetlen egyén sem talál haza. S bár a regény meghökkentő komolysággal indul, a cselekmény fonalán haladva azonban mégis hamar kiderült, hogy merő szarkazmussal állunk szemben.

 

A történetben sok az elvarratlanság, a hiányok jelenléte mégis a mérleg pozitív oldalán áll, sokkhatást előidézendő, amellett kérdőjelezésre is okot, lehetőséget adván. Aktív strukturális szövegelemmé válik, mely többnyire az olvasót szolgálja: így vonja be őt voltaképpen saját ismerős-ismeretlen játékterei közé, ezzel együtt pedig a szöveg dinamikáját is jelentősen támogatja.

Ha képesek volnánk összetömöríteni ezt a történetet, akkor gyakorlatilag a migráció, az újonnan készülő, születő vagy inkább megszületni vágyó társadalom és a hatalmi rend illeszkedésének provokációjával találjuk szemben magunkat és tekinthetünk bele egy olyan utópisztikusan objektivizált valóságba, mely valahol Orwell 1984-e és Vonnegut vágóhídja között, korunk szenvedélyrohamával megfűszerezve értekezik lehetséges kiutakról.

 

Nem nehéz feltennünk a kérdéseket, melyek a társadalomszerkezeten belül kényszeresen megélendő be- és elfogadhatóságot, az integráció problematikáját tárgyalják, az integritás megőrzésének lehetetlenségét vetik fel, vagy éppen a társadalmi rend harmóniájának mibenlétét feszegetik… A megoldáskeresés, és megtalálásának ellehetetlenítettsége, a népakarat és folyton falbaütköző, amortizálódó törekvése az általa generált hatalommal szemben, a nemes eszmék játékként való dobálgatása és elhagyogatása, a családi kötelékek, az emlékezet gúnyos, kreatív gyurmajátékká tétele, de az ősközösség és a hagyományok is mind-mind a kifigurázhatóság tárgyaivá lesznek a könyvben. S mindez úgy fest, mély és eltökélt szándékkal, erősen felhívva a figyelmet arra a korcs és torzult világképre, illetve értékekre, melyet az ember a kezdetektől fogva maga köré, és önmaga felé tudattalanul, de akarattal, megteremtett. Ezzel együtt azonban – abszurd humorisztikus hangvételét leszámítva – valóban érdekes és paradox módon komoly megközelítéssel találkozunk, s szerencsére a megoldás sem rejtőzik el véglegesen előlünk.

 

Danien Reeves első kötetével ígéretes írónak tűnik. Az íróról magáról nem sokat tudunk, de talán egyszer majd felfedi magát, ha akarja. Addig is maradjon egy idegen…

Rövid biográfia itt olvasható.

 

Megjelent 2017-ben, nyomtatott és e-könyv formátumban is elérhető, a Publio Kiadó jóvoltából. 

 

 

(Illusztráció: borítórészlet)

„Így élek én, nem érdekel más…”

A magyarországi futballszurkolói és szkinhed szubkultúra szimbólumrendszere
 

Minden társadalmi rétegnek, osztálynak és alosztálynak vannak félreérthetetlen és erőteljesen ráutaló sajátosságai, melyek a többségi társadalom nagy részében, de legalábbis az adott rétegben önmagában ugyanazokat az asszociációkat váltják ki. Jelzésértékű külső és belső jelekről beszélünk, melyek plusz információt adnak egy egyénről társadalmi hovatartozását illetően, olyan szimbólumokról, amelyek bizonyos fogalmakkal kapcsolódtak össze a társadalom alakulása folyamán. Az ilyen szimbólumokat, ikonokat és indexeket használjuk a saját identitásunk (vagy az elvárt identitásunk) kifejezésére, a csoport/réteg többi tagja előtt történő azonosításra, ugyanúgy a magunk elhatárolására is az olyan csoportoktól/rétegektől, melynek nem kívánunk tagjai lenni. A jelek iránytűként funkcionálnak, megbélyegeznek és lelepleznek, hasonszőrűnek vagy másnak láttatva minket embertársaink szemében.

 

A társadalmi osztályok/rétegek megkülönböztetésében szerepet játszó jeleket nagy általánosságban státusz-szimbólumnak is szokták nevezni, bár ezek alatt a köznyelv elsősorban a financiális rétegződés szerinti felsőbb osztályok megkülönböztető szimbólumait érti. Véleményem szerint az alacsonyabb társadalmi rétegek is rendelkeznek saját státusz-szimbólumokkal, mind a tárgyi, megfogható kategóriában, mind az absztrakt, megfoghatatlan megnyilvánulások terén sugározzák jeleiket akarva-akaratlanul, hogy a szociálisan érzékeny befogadó közeg elhelyezhesse őket a társadalmi ranglétrán.

 

Jelen írás célja távolról sem a társadalmi hierarchiából fakadó megközelítés. A tanulmány nem hivatott eldönteni, hogy a címben említett szubkultúra mely nagy társadalmi réteghez sorolható, hiszen bár általánosítással lehetséges lenne a besorolás, tagjainak hovatartozása mégsem mondható egyértelműen homogénnek. A cél a címadó szubkultúrák szimbólumai, azok kialakulásának okai (pragmatikai szempont) és az ezek mögött megbúvó jellegzetes világnak a bemutatása. Ezen túlmutatva szeretném a sorok közül kitűnő hangulatfestéssel közelebb hozni az olvasót egy számára talán nem is létező, meg nem értett világhoz.

 

A két szubkultúra közös vizsgálatának megalapozottsága

 

A szkinhed kultúra és a futballszurkolói csoportok együttes elemzésére az egy tőről fakadás ténye és a hasonló életmód ad alapot. A két szubkultúra képviselőit tekintve is úgy összemosódott és összefonódott a rendszerváltás óta, hogy gyakorlatilag már nem is érdemes, talán nem is lehetséges külön tárgyalni és emlegetni azokat.

 

A közös ideológiai alapot tekintve, némi általánosítással élve kijelenthető, hogy minkét csoport radikális patriotizmust és a fennálló rendszer elleni erős kontrollt testesít meg. A kontroll gyakorlását azonban általában nem társadalmilag elfogadott eszközökkel, hanem segélykiáltás-szerű, radikális megnyilvánulással valósítja meg. Ide sorolhatóak a tüntetések, az utcai harcokba fulladó demonstrációk, egyéb heves megnyilvánulások. Annak ellenére, hogy a felvállalt politikai és ideológiai ellenzék-szerep megvalósítása időnként jogosan is büntetőjogi-kategóriákba csap át, fontos hangsúlyozni ezen szubkultúrák fokozottan ritka társadalmi érzékenységét.

 

A csoport vegyes szociális összetételéből fakadóan persze szép számmal akadnak olyanok is, akik saját identitásválságukat, beilleszkedési képtelenségük miatt érzett ösztönös fájdalmukat vetítik ki a fennálló rendszerre. Ha jobban belegondolunk azonban, talán itt sem kizárólag belülről fakadó emberi és jellembéli gyengeségek okozzák a teljes destruktivitásba vonulást, hanem a társadalmi elidegenedés, az emberléptékűség teljes kihalása is.  Nem célom az egyén patologikus elváltozásainak társadalmi és pszichológiai okainak arány-vizsgálata, inkább azt tartom témámból fakadóan fontosnak, hogy a nagy általánosságban vett szubkultúra jelrendszerét a háttér megvilágításával érthetőbbé tegyem.

 

 

Történeti gyökerek – a brit eredet

 

Mindkét csoport gyökerei az angol munkásosztályhoz vezetnek vissza. Az 1950-es, ’60-as években alakult ki a szkinhed mozgalom Nagy-Britanniában, és eleinte nem állt mögötte konkrét ideológia. A későbbiekben több irányzat nőtt ki a kezdeti egyből, többek között az antirasszista szkinhedek (SHARPok), a nemzeti „patrióta” vonalat és a nemzetközibb nemzeti szocialista vonalat képviselők csoportjai. Magyarországon másképp alakult a szubkultúra sorsa: a rendszerváltás előtti évek diktatúrája miatt csak a ’80-as években indult útjára a szkinhed mozgalom, melyben keveredtek a punk és a ténylegesen szkinhed fiatalok, hiszen a cél jobbról és balról egyaránt a rendszerváltás volt. A mozgalom történetével most nem szeretnék bővebben foglalkozni, még annyit fontos megemlítenem, hogy a huliganizmussal átitatott futball- és klub fanatizmus magyarországi elterjedése kicsit később, a ’90-es években történt meg.

 

A szkinhed fiatalok öltözködésének alapmodellje egyértelműen a brit mintából alakult ki, így főbb jelképeinek eredete nem speciálisan a magyar társadalom szimbolikáját tükrözi. A bakancs a nagyvárosi munkás múltat hirdeti büszkén, és a fehér cipőfűző is brit hagyomány. A kopasz hajviselet a gyakori utcai harcok következtében kényelmi kérdés volt, a futball-mezek, teniszpólók pedig a sport (elsősorban a futball) iránti kirívó lelkesedést szimbolizálták. Érdekes azonban az a sok már egyértelműen magyar sajátosság, ami az évek során szintén megkülönböztető erővel ruháztatott fel, mint a korábban említett brit jelképek.

 

A magyar szkinhedeknek két csoportját különböztetjük meg, gyakran az általuk hordott szimbólumok alapján. Az egyik csoport a nemzeti szocialista vonalat követi, a nemzeti szocializmus értékrendjét és célkitűzéseit érzi magáénak, internacionális Európában gondolkodik, a közös európai szokásrend és kultúra uralma mellett voksol. Ezen irányzat követőinél a nemzeti különbségek nem játszanak szerepet.

 

A másik, jól elhatárolható csoport elsősorban a magyar haza sorsa iránt érez elkötelezettséget, szeretné megőrizni magyar identitását és kultúráját, ez által világosan elhatárolni (de nem mások fölé helyezve) magát az európai olvasztótégelytől – ehhez az ideológiához sorolhatók nagy többségben a futball fanatikusai is.

 

 

Öltözet és kiegészítők mint primer üzenethordozók

 

Mindkét szubkultúra öltözete alkalmazkodik viselőinek mozgalmas életviteléhez, ezért az úgynevezett „casual” (laza, sportos) irányzatot követik.

 

A hagyományos szkinhed ruházat legáltalánosabb és legeklatánsabb eleme a már említett bakancs és a bomberdzseki, mely derékig érő, narancssárga belsejű fekete szintetikus anyagú dzseki, melynek persze több színváltozata is van, amik közül viselői egyéni szempontok alapján választanak.

 

A zenekarok nevével, logójával díszített, nagyrészt fekete kapucnis pulóver, és a Lonsdale, az Everlast, az Erik and Sons, a Thor Steinar, a Ben Sherman, a Fred Perry, a Consdaple, az Alpha Industries (eredetileg hadi ruházat), a Hardcore United és a Warrior cégek sportos ruházati cikkei nagyjából le is fedik a kínálatot. A nadrág általában terep-, zöld vagy fekete színű, ezzel utalva a katonai jellegre. Díszes övcsattal ékesített szíjak teszik fel a koronát a ruházatra, melyek gyakran kedvelt szimbólumokat ábrázolnak. A katonai sapka is gyakori jelenség. A két eltérő ideológiájú szkinhed irányzat öltözködését jobbára csak a szimbolikus felvarrók, kitűzők, pólóra vasalt ábrák különböztetik meg.

 

A Harmadik Birodalom ideológiai vonalát képviselők körében kedvelt jelzések a második világháborús hadosztályok jelei, kiemelt szereppel száll síkra a Búr-kereszt, a Totenkopf és a Schwarze Sonne jelkép. De található a kínálatban havasi gyopár (Edelweiss) és kelta kereszt is. Szintén gyakori „irányjelző” a második világháborús kódrendszer számainak használata (88, 18). Az angol szövegek, rövidítések is gyakran megjelennek a kitűzőkön, felvarrókon, mert így annyira nem szembetűnő, mégis jelzésértékű az üzenet (pl. A.C.A.B. – All cops are bastards; White Pride, stb.). A szvasztika és a nyilaskereszt ruházaton történő megjelenése kevésbé jellemző a hatályos magyar jogszabályok miatt, melyek következtében tiltott önkényuralmi jelképnek minősülnek, ezért inkább tetoválás formájában öltenek testet a ruha által eltakart területeken.

 

A fent említett szvasztika és a Schwarze Sonne esetében is felmerül az ókori germán mitológiával való kapcsolat, ugyanis az utóbbi például a „Sig-rúnát” ábrázolja egymás mellé fordítva tizenkétszer, mely az örök győzelmet szimbolizálja. Sokszor merül fel ékszer vagy tetoválás formájában az ógermán Thor istenség kultikus harci-kalapácsa is, a Mjöllnir, a Thor Steinar ruházati márka kollekcióinak fantázianeve pedig az Ázgárd isteneinek egyikét-másikát, többek között Baldurt, a „szépséges istent”, Odin fiát idézi meg. A szvasztika Himalájából induló szimbólum-történetét már ne is említsük, hiszen bár a skinhead mozgalomban nem ritka az ógermán hagyományok iránti lelkesedés, ez általában csak felszínes, kifelé szánt érdeklődés, nem a jelképek valódi eredetének szól. Szimbolikus jelentést hordoz, melynek üzenete a német őstörténet és eredet nagyra értékelése. A szimbólumokat a szubkultúra képviselői azonban nem régi jelentéstartalmuk miatt, hanem második világháborús karrierjük következtében tartják fontosnak.

 

A patrióta vonal inkább a magyar eredetű jelképeket, a rakamazi turult, az árpádsávos kitűzőt, zászlót viseli, esetleg rovásírással, Nagy Magyarországgal, kettős kereszttel díszített pulóvert, felvarrót visel.

 

A futballszurkolói körökben még erőteljesebb a kényelmet preferáló „casual”-jelleg. A nadrág ritkán farmer, de inkább melegítő („susogós”) nadrág, márka tekintetében például a Nike és a Puma, klubhoz való hovatartozás függvényében kiválasztva.

 

Néhány éve újraéledt divathullám a kapuit újra megnyitott cipőgyár, a Tisza termékeinek használata. Ez is a magyar termékek preferálását, újabb identitás-önmeghatározást szimbolizál, egyfajta szembehelyezkedést a globális piac olcsó, minőségen aluli áruival, állásfoglalást a minőségi hazai árukínálat mellett.

 

A Lonsdale, a Fred Perry, az Everlast, a Burlington, a Ben Sherman, a Le Coq Sportif és a debreceni Warrior márkák mellett közkedvelt és angol mintára speciálisan csoportjelzésnek minősül a Burberry kockás mintájú sportruházatának a viselete (főleg baseball-sapka által), valamint előkelő helyen képviselteti magát a Hooligan Streetwear, az Ultra! not a bitch, a Mentalita’ Ultras, az angol Umbro, és az amerikai Everlast cég ruhakínálata is. A fentiek közül kerülnek ki a rövid dzsekik, kapucnis és speciális (utcai harcokhoz ideális) ninja-hooded és az esetleges könnygáz-támadás ellen is védő pulóverek, sapkák, kiegészítők is.

 

A már említett baseball-sapka mellett a klubsál is jellegzetes elem, mely nem csak azonosít, hanem ha használója úgy akarja, ápol is és eltakar. A díszes csattal felszerelt öv kiváló önvédelmi eszköz a sötét éjszakában, az acélbetétes Martens bakancs szerepét veszi át ezen a téren, mert itt gyakorlati okokból kifolyólag egyértelműen a sportcipő örvend elsöprő népszerűségnek. Csapatmezek, galléros pólók rejtőzködnek a vastag pulóverek alatt.

 

Fontos megjegyezni, hogy a fenti ruházati márkák ára igen borsos, egy pulóver ára 10-20 ezer forint, mégis oly fontosnak tartják a szubkultúra tagjai az önazonosítást a társadalom és a más ideológiákat képviselő szubkultúrák szemében, hogy átlagosan igen alacsony fizetésükből, akár lemondások árán is szíves, örömest költenek erre.

 

 

Ultrák és huligánok

 

Most, hogy végre túljutottunk a szinte klisészerű, kötelező és agyondimenzionált öltözködési sablonokon, evezzünk belsőbb vizek felé. Fontos megemlíteni, hogy a futballszurkolók is megkülönböztetik egymást vérmérsékletük és motivációik alapján: a kifejezetten a szervezett szurkolásért mérkőzésre járó szurkolókat „ultra” néven emlegetik, ők felelnek a koreográfiákért, a pirotechnikai látványért, sőt, az egész meccs alatti hangulatért. A téveszmével ellentétben ők töltik meg a legendás B-közép sorait, a kapu mögötti lelátót. Általában kerülik a nyílt és nonverbális konfrontációt az ellenséges szurkolótábor tagjaival. Az ultrák szurkolása a rigmusok éneklésében, zászlók és drapériák lelkes készítésében és használatában nyilvánul meg, és szinte kizárólag a stadion területére korlátozódik.

 

A harciasabb irányzat képviselői önmagukat a „hooligan” kifejezéssel identifikálják. Szívesen vesznek részt stadionon kívüli megmérettetésekben idegen szurkolókkal. Közülük kerülnek ki az előre megbeszélt, fegyvermentes és szabályozott rendszerben zajló verekedések résztvevői is. Ezen alkalmakkor a bizalmi alapon kiválasztott tagságú csapatok létszámbeli arányosság mellett és a civileket kizárva mérkőzhetnek meg riválisaikkal. Az ustawka elnevezésű megmérettetési alternatíva keletről indult, de napjainkra jelentős tért nyert hazánkban is.

 

Az ultrák öltözködésére jellemző inkább a csapatcímer, mezek és a csapatszín, valamint a csapatsálak viselete, míg a hoolok klub-hovatartozás szempontjából neutrális, de minden esetben a fent említett márkák termékei közül való ruházatot hordanak. Ennek elsősorban gyakorlati oka van: a rendőrséggel vagy más klub hooljaival történő esetleges erőszakos interakció közben, előtt és után nem célravezető a ruházat általi önazonosítás.

 

Egy adott klub szurkolói a stadion szektoraiban elfoglalt hely alapján is több csoportra oszlanak. A már feljebb említett drapériák szemiotikája kettős mivoltának első, primer rétege ezen csoportneveket, a szűk hovatartozást hivatott mutatni. A drapériák igazi jelentősége azonban a szekunder rétegben rejlik: ez a kapcsolat a szurkolók és a közvélemény, a külvilág között. A közvetítő csatorna maga a média, mely eljuttatja a társadalmilag szinte cselekvésképtelenségig némított szocietális rétegek üzenetét a címzetteknek, a mainstream társadalom tagjainak.

 

A szubkultúra túlnyomórészt kevésbé iskolázott tagjai ösztönösen használják a nyilvánosságot, gyakran ily módon foglalnak állást aktuálpolitikai kérdésekben, időszerű társadalmi konfliktushelyzetekben. „Drapikkal” fejezik ki szimpátiájukat és támogatásukat az anyaország határain kívül szakadt testvéreiknek például, mert egyéb fórumon a társadalmi hierarchiában elfoglalt marginális helyéből adódóan a többség nem tud állást foglalni. Gyakran látható ezért hatalmas, egész lelátót végig érő, több mondatos üzenet, mely élő felkiáltójelként próbálja a negyedik hatalmi ág segítségével az embereket gondolkodásra sarkallni. Ezzel a cselekedettel tulajdonképpen a mindenkori demokratikus tiltakozás legtermészetesebb formáját valósítja meg némán, sokszor tudattalanul, szívvel gondolkodva.

 

A napszemüveg már-már kultikus és szimbolikus viselete a futballszurkolók esetében sokrétű jelzést küld a befogadók felé. Kívülről befelé nézve takar, elrejti a személyazonosságot. A természetes praktikus okokon (álcázás) felül az önkéntes törvényen kívül helyezkedést közli, mely fokozottan jellemző a tárgyalt szubkultúrára. A társadalom ostoba és bajkeverő egyéneknek bélyegzi tagjait, azok pedig reakcióként felvállalják és továbbörökítik e szerepet. Ennek oka a pszichológiából jól ismert Pygmalion-effektus, az önbeteljesítő jóslat működése.

 

A napszemüveg belülről nézve látni nem akarást szimbolizál. Tudatosan elhatárolódik az egyén a társadalomtól, szociális érzékét eltompítva nem akar más, szubkulturálisan rajta kívül eső egyénnel semmiféle társas interakciót. Ezzel a védekezési mechanizmussal próbálja magát érzéketlenné tenni az illető, mert így fájdalmat sem fog érezni többé – a radikális szubkultúrák tagjaira általánosan jellemző az érzelmi szempontból kínkerülő életvitel.

 

Így alakul ki az a tényállás, hogy senki nem kerülhet be a szubkultúra tagjának az életébe jelentős módon, csak a saját csoportjának tagjai. Bennük bízik meg az egyén, őket tiszteli, ennek következtében a hasonló beilleszkedési és szocializációs gondokkal küszködő társain kívül mindenkit eltaszít maga mellől. A legnagyobb veszélye ennek a folyamatnak, hogy így az egyén számára szükséges referencia-személyek, viszonyítási alapok is csak ebből a csoportból kerülhetnek ki, így pedig mindig csak relativizáltan pozitív szereppéldákat láthat (pl. példaképnek tekinti azt a barátját, aki ugyan iszik és céltalan életet él, de legalább van munkája és pénze, és ha kell, megvédi a társait a verekedésben – tehát a többiekhez képest jó). A folyamat vége egy végleges értékrend-torzulás, hibás szocializáció, mely önerővel kijavíthatatlan. Szakember segítségét pedig ugyanúgy nem kéri az egyén, mint a beteg, aki nem hajlandó elismerni betegségét. Természetesen a fent leírt folyamat nem jellemző a szubkultúra minden tagjára, de egy gyakori, általános és jellemző jelenség.

 

A szkinhedek esetében a napszemüveg csak idény-jelleggel, megemlékezéseken és egyéb rendezvényeken mondható jellemzőnek, ez esetben viszont nincs szimbolikai jelentősége, viszont azért nem árt felfigyelni rá. Éles kritikát fogalmaz meg ugyanis a hazánkban működő demokráciával szemben, melyben a mainstreamtől bizonyos módon eltérő vélemények nyilvános képviselete akut munkanélküliséghez vezethet.

 

A szubkultúra nyelvezete és jellemző, szimbolikus nonverbális gesztusai külön tanulmányt érdemelnének, ugyanúgy, ahogy az ide kötődő életstílus, értékrend is. Kijelenthetjük azonban, hogy sok tekintetben a csoport nem tér el a munkásosztály és az elszegényedett alsó középosztály jellemzőitől, hiszen nagy többségben a szubkultúra tagjai individuumként is ezen rétegekbe tartoznak. Ennek oka az, hogy a társadalmi hierarchiában alacsonyan elhelyezkedő fiatalok kevésbé tudják megemészteni a társadalmi igazságtalanságokat és saját anyagilag és kulturálisan periférikus és elnémított helyzetüket, ugyanis sem az elsődleges szocializációjuk a családban, sem a másodlagos szocializáció során tanult modellek nem segítik őket.

 

 

Utószó

 

Ezzel a talán nem hagyományos szemiotikai elemzéssel sokkal mélyebb dimenziókig juthattunk el a szimbólumok használatát illetően, mintha pragmatikus úton azoknak konkrét eredetével foglalkoztunk volna. A fenti szubkultúra szimbólumai életfelfogást, életvitelt jelentenek. Tagjai maximálisan azonosulnak ezzel, így hát a szimbólumok magát az embert, viselőjüket jelentik. Külön-külön meg lehet magyarázni a jeleket, de úgy nem jutunk közelebb a jelzett megértéséhez: ha a jelek együttes fennállását vizsgáljuk azonban, kirajzolódhat előttünk egy bonyolult társadalmi csoport kívülről ködös, de belülről színtisztán logikus világa.

Test és föld. A szegénység dicsérete

Nem tudok beszélni a szegénységről. Tudom, hogy kellene, hogy égetően fontos lenne, s azt is tudom, hogy ha beszélnék a szegénységről, nem beszélhetnék róluk, a szegényekről, a hajlék nélküliekről, hiszen csak magamról szabad beszélnem. Vagy legalábbis csak rólunk szabad beszélnem. Nem nevezhetek senkit szegénynek, még ha saját magát ő így is nevezi. Csak ezt mondhatom: szegény vagyok, s mi mindannyian szegények vagyunk. Ha te az vagy, én is az vagyok, ha ők azok, mi is azok vagyunk. Ki viselheti el azt a megszólítást egy másiktól: te szegény?

 

Nem tudok beszélni a szegénységről. Nincsenek rá szavaim, pláne megoldásaim, pláne válaszaim. A nyelv ostoba, a nyelv elképesztően absztrakt és érzéketlen ahhoz, hogy mondjon valamit a szegénységről. Szavak helyett érintések kellenének, ingerek, szagok, arcok, könnyek, bőrfelületek találkozása, közös lélegzet, kézfogás. Olyan nyelv kellene, ami a testünk nyelvén beszél, és olyan, ami a föld nyelvén beszél. De a test mindig is a szellem, az ideák, a gondolkodás ellentéte volt: szenvedés, kín és kínzás, éhség, matéria, seb és kárhozat. Olyasmi, amit nem illik dicsőíteni, ami a démonok, az ösztönök, a kényszerek, egyszóval a kiszolgáltatottságok fészke, s ugyanakkor a tiltott, démonizált, perverz örömöké is.  

 

Én magam is úgy el vagyok telve szellemmel, ideákkal és gondolkodással, hogy már vágyom a szegénységre, vágyom arra, hogy egyedül maradjon a testem, hogy testem a földdel beszélgessen. Ne is beszélgessen, csak rá legyen utalva, rá legyen vonatkoztatva. Testem feküdjön le a földre és csak vele legyen.

 

Talán sokan vagyunk, akik vágyunk, sőt készülünk a szegénységre, a szavak hiányára. Mert miközben azon gondolkodtunk, hogy micsoda az ember, hogy mi a jóakarat, hogy mi a szolidaritás, hogy mi a nyelv, hogy mik az emberi jogok, hogy mi az emberi méltóság, hogy milyenek az anyagi erőforrásaink – miközben mindezeken gondolkodtunk, nem vettük észre, hogy a fejünkkel gondolkodtunk, s csak azt gondoltuk el, ami a fejünknek elgondolható. Nem gondolkodtunk a testünkkel. Pedig mindvégig a test szegénységéről akartunk beszélni, legalábbis úgy hittük, hogy a test a szegénység háza. Csak hogy ezt mindig már el is fogadtuk, még ha oly emberségesek, oly humánusak, oly jóindulatúak, oly segítőkészek is voltunk.

 

Ki ismeri a saját testét? Ismerjük a tükörképünket, és ismerjük a másik testén keresztül a sajátunkat. De a test sokkal közvetlenebbül én vagyok, mint bármilyen cogito ergo sum. Olyan közel, hogy a nyelv nem is érzékeli, sőt az érzékelés sem érzékeli, csak a külső reprezentációimat. De ez még nem a test, még nem a szegénység teste, ez még csak a gondolkodás, a szellem által látott test. A szegénység teste olyan primordiális evidenciája az „itt vagyok”-nak, amiről a nyelv és a tudat nem tud közvetlenül számot adni, hiszen a nyelv és a gondolkodás sohasem közvetlen, emiatt ez az „itt vagyok” mindig illúziónak, egy „sehol sincs”-nek bizonyul, vagy valamilyen virtualitásban oldódik fel.

 

Nem tudok beszélni tehát a szegénységről, mert nem tudok beszélni a testről. Dadogok: a szegénység a test és a föld, amihez képest minden rendezési terv, minden társadalmi javaslat, minden egzisztenciális tematizálás, minden morális viszonyulás és minden politikai akcióterv jó esetben nagyképűség, rossz esetben gyilkosság. A jóindulat nyelve is könnyen válik a probléma tagadásává, nivellálásává. Minden jóindulat és minden rosszindulat ellenére fönnmarad a szegénység fölöslege. A szegénység, a test szegénysége a szellem, a társadalom, az etika vad területe, amit nem lehet – én legalábbis nem tudok – érvényes beszédmóddal belakni, domesztikálni.

 

És mégis elindulok, el kell indulnom a szegénység teste felé, és azt kérdezem: hol vannak a szegénység testének szellemi tartalékai? Mi az a nem-beszéd, ami nem tagadja, nem felejti el a testet, amiből kihajt? Hol lehet a szegénységről bőségként, tartalékként beszélni? Túl a prédikációk és az egyházpolitikák minden átabota ostobaságán: a böjt, az aszkézis, az önkéntes önsanyargatás, a táplálék szabályos megvonása, a kinézis mint testgyakorlat szavaiban vélem fölfedezni azt az emlékezetet, amely tud a test és a szegénység egyfajta „kultúrájáról”, és amely beemeli a napi létezés ökonómiájába a szegénység gyakorlását. Persze a böjt órája a kísértés órája is egyben: a pusztaságban meg kell küzdeni a nagyravágyás, a bőség és a hatalom zavarának minden csattogó démonával, melyek éppen ott a legéhesebbek. Igen, a szellemekkel, és az olyan szellemi értékekkel is le kell számolni, mint például: haza, család, igazságosság, barátság, tisztelet, egyetértés, szolidaritás, jog stb. Ki dönti el, hogy az, aki mindezeken túljutott, az akkor szent avagy őrült? Vannak szentek, akik böjt utáni őrületükben templomokat rongáltak és ártatlan embereket bántalmaztak, anélkül, hogy tetteiket társadalmi lázadásként lehetne értelmezni.

 

Ki érezte már a testét olyannak, mint ami maga a kiüregesedett éhségdémon?

 

A szegénység teste irracionális, őrült. Nem véletlen, hogy a középkor szellemének kifáradása után, amelynek talán még volt kultúrája, volt valamilyen nyelve a szegénységre, a koraújkorban létrejönnek a nevelőintézetek, elmegyógyintézetek, büntető kórházak, a sok „bolondokháza” a lakott területeken kívül, az erdőkben, majd létrejön a pszichiátria és a szociológia is. Az őrültek, a szegények, a szentek: ők azok, akikre nem igaz az, amit Descartes állított: gondolkodom, tehát vagyok. Ők azok, akik testükkel, idegrendszerükkel cáfolták az ész, a szellem, a társadalom minden törvényszerűségét. Lehet ész nélkül is élni – az is élet, de még milyen. Aztán Marx, Darwin, Freud, Nietzsche után – akiket méltán tarthatunk a test filozófusainak is –, a krematóriumok, a gépek lázadása, a napjainkban visszatérő rabszolgaság intézménye, a klónozás, az ember- és szervkereskedelem, a mérhetetlen mennyiségű élőlénynek (nem csak embernek) okozott testi szenvedés után akkor most hol is tartunk a saját testi szegénységünkkel?

 

Ma már nem csak a testek születését, szenvedését, szabályozását vagy kizárását, elpusztulását ismerjük, hanem már ismerjük az emberi testek művi reprodukciójának technikáját is. Ismerjük a föld testének és az ember testének elpusztításához szükséges legkifinomultabb technikákat. Mindez a technikai tudás nem elég arra, hogy megszeressük a szegénység testét, azt, ami a legközelebb van hozzánk. Az ökológiai katasztrófák, a föld erőforrásainak kimerülése, az időjárási ciklusok kiszámíthatatlanná válása, na meg a cinkelt kártyákkal lejátszott gazdasági válságok idején kellene fölmérnünk, hogy a szegénység: test és föld; az, ami mi magunk vagyunk.

 

Nem tudok beszélni a szegénységről. Tessék barlanglakóvá válni újra, tessék nedves kérget reggelizni, tessék megerőszakoltatni, megveretni, megöletni magunkat, tessék lefeküdni a földre, a betonra, a hóra és mozdulatlanul feküdni ott legalább egy órát. Tessék megpróbálni érezni a szegénységet.