Vágatlan történet (Marton Réka Zsófia, „Sophie”: Tranzit-helyzet)

A könyv nyitó sorozata, a futólagosan felvett, habár rögtön át- és tovább gondolt benyomások körvonalazása, közlése által a saját világába is mintegy impresszionisztikusan – érzékletesen, egyszersmind finoman – bevonó, behúzó Évszak-impressziók ciklus egyik verse, a Kristályszimfónia így hangzik: „Puha hó alatt alszik a csend. / Felette a kristályok kórusa húzza / A hideg pelyhek melankóliáját, / S könnyeik hullanak végig / Rég szoborrá vált / Egykötetes, vágatlan történetem húscsomagolásán.” Ennyi a teljes szöveg, és mindezek alapján azt is gondolhatnánk, hogy Marton Réka Zsófia, „Sophie” esetében Pilinszky János valamelyik újabb követőjével van dolgunk, talán éppen a 479.-el ebben a nemben… És mintha talán nem is tévednénk olyan nagyot. Habár pontosan egy olyan darab, amelyről elvileg, a címe alapján komoly, akár tapadó jellegű pilinszkisséget feltételeznénk, nos, pontosan ez lep meg nagyobb önállósággal: „Szélordító kyrie / Hatszínű gloria / Elmúlik credo / Vérvörös sanctus / Bágyadónap benedictus / Ősz: Agnus Dei / Aki elveszi a nyár bűneit” (Az ősz miséje). A hites-keresztényi, sőt, egyenesen misés téma-vezetés ellenére is jól érződik tehát a hangvétel autonómiája. De akkor mi is jellemző hát ezekre a szövegekre általánosságban?
Vallásos-transzcendens nyitottságról vallanak egyfelől, másfelől nyelvi-kifejezésbeli minimalizmust mutatnak, akár dadogást, hogy ne mondjam: makogást. Feltűnő a ziláltságuk, esetenként a kidolgozatlanságuk, esetlegességük. A „szálkásságuk”, amennyiben – mégis csak – Pilinszky kései korszakának egyik emblematikus cikluscímét (könyvcímét) vesszük kölcsön a jellemzésükhöz, stílszerűen. És mégis! Mégis, tulajdonképpen minden „vágatlansága” vagy esetleg helyenkénti ’csiszolatlansága’ ellenére is kiegyensúlyozott, kimunkált szemléletbe simulnak ennek a költészetnek a versei. Mutatja ezt már a könyv, emez első verseskönyv felépítése önmagában is, akár mindjárt önkéntelenül.
A kötet hét ciklusra tagolódik, a már említett, Évszak-impressziók; című ciklussal indulóan, a további hat sorrendje a következő: Relatív ittlétünk; A megigazultak tánca; Történelmi vegyesfelvágott; Láz-álmosan; Lenyomat; Szublimáció. A gazdag világú, tulajdonképpen az átlagosnál terjedelmesebb verseskönyv anyagát ez a hét szerkezeti egység tartalmilag-módszertanilag eleve ’megszórja’, az érvényesülő szerzői szemlélet és költői eljárás szempontjából osztályozza, jól kivehető részekre tagolva fel azt. S az egyes ciklusok felirata nyelvileg mindjárt meg is címkézi a hozzá, alája sorolt verseket, mintegy előre hangsúlyosan jellemezve, hogy milyen típusú, felfogású szövegek sorakoznak az egyes fiókokban, különféle lehetőségeket kidolgozva illetve esetenként (kissé) eltérő irányba mutatva. A felépítésben, szövegeloszlásban is hordozva tehát az első kötet (egy első kötet mint olyan) még szokásosan, szinte törvényszerűen többféle ígérvényét. Egyszersmind a pályakezdő alkotó párhuzamosan, itt vagy ott eltérően, váltakozva alkalmazott, s egyelőre még nem feltétlenül (véglegesen) eldöntött lehetőségeit, máris járt illetve a jövőben várhatóan (inkább) járni kívánt útjait. Ezt akkor láthatjuk teljességgel bizonyítottnak, ha egyenként kissé közelebbről megvizsgáljuk az egyes ciklusok anyagát.
Sorra véve az egyenként, külön-külön megnyíló ösvényeket, felvillanni látszó alkotói lehetőségeket/választásokat, akkor mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy a „Relatív ittlétünk” ciklus illetve (vers)cím szemantikai mezője érintkezik a kötet címadó verséével, hiszen aki „tranzit-helyzetben” leledzik, annak „itt-léte”, bárhol léte meglehetősen viszonylagosnak mondható… Ez valószínűleg nem véletlen, ami pedig bizonyára lényeges jelentéselem, s a ciklus különben is a kötet legterjedelmesebb írás-sorozata (a felsorakozó címek száma szerint biztosan és talán a szövegmennyiséget tekintve is), így bizonyosan a könyv igen hangsúlyos részét képezi az ide sorolt anyag, s címadó darabja nyilván egyfajta ekvivalense, talán valamiféle konkurense is lehetne a tényleges címadásnak és címadó versnek (amely különben ebben a ciklusban is kapott helyet szövegként).
A most górcső alá vett „egzisztenciális” ciklus, vagyis az emberi létezés(helyzet)((ek)) kérdéseivel szembesítő Relatív ittlétünk-sorozat darabjaiban az ember egyéni és/vagy nembeli életének a tapasztalati konkrétumokkal való szembesítése kommunikációs játékként: kihívásként jelentkezik. Ha tetszik, grammatikai mozgolódásként, mozgatásként, amennyiben nem feltétlenül döntődik vagy dönthető el egyértelműen – és ez bizony a modern költészet szövegeinek gyakran az egyik legtermékenyebb bizonytalansága, tulajdonképpen egyfajta oda-visszája –, hogy a szerepeltetett nyelvtani E/2 vajon önmegszólító perspektíva-e a beszélő alkalmazásában, vagy valamiféle másik (személy) céloztatik meg általa? A ciklus-címadó (és talán majdnem kötet-címadó) versében mármost feltehetően inkább önmegszólításról lehet szó: „Borzasztó citromok ízét idézi / Mikor halottaid lecsöpögő levét iszod / A falu egyetlen kútjából / Az elszúrt életek bosszút esküsznek / Relatív ittléted ellen / Vonulnak fel az autók fényszórói / Szemük könnyes a szitáló esőtől” (Relatív  ittlétünk). A nyelvtani kimozdítás itt már a címmel megtörténik, hiszen a szöveg retorikája alapján a „relatív ittléted” kifejezés kívánkozna a vers fölé, mint ahogyan az intern módon le is íródik benne, azonban az emberiség-látomás törvényszerűen kollektivizálódik fel T/1-űre, s a színen megjelenő egyetlen élő a halottak csoportjával, tömegével szemben már biztosan nem pusztán önmagában veendő… Miközben, természetesen, a konkrét szituációban mégiscsak egyedül áll, amit az autókkal kapcsolatos szinguláris tapasztalata is aláhúz, érzékletesen. Más kérdés, hogy az autók megszemélyesítése a tárgyi szféra felől egyenlíti ki a halottas ’visszavonultságot’, passzivitást, csendet.
A Groteszk című versben (még ugyanennél a ciklusnál maradva) az önmagára zárt szinguláris, tehát egyéni és hangsúlyozottan egyedi tapasztalat jut el a legáltalánosabb, egyben bizonyos szempontból nagyon is tárgyias (optikailag plasztikus, s egyszerre átlelkesített és kísérteties) megfigyeléshez, az emberfaj mulandóságával kapcsolatosan: „…maszatos tükörben / Csúf öreg vihog vissza rád / A halálnak is van humorérzéke / Neked álarcot ölteni”. Neked vagy a te arcodat felölteni, akár álarcként? – kérdezhetjük értelmezésünkben a versbeszéd retorikájára hangolódva. És a „csúf öreg” motívuma éppúgy jelezhet „időutazásos” látomást, mint ahogy egyszerűen borzadó jövősejtelmet is hordozhat hirtelen. A saját halál egyfajta megöregedett önazonosság ’pofájaként’ vigyorog az egyénre – mindenkinek, neki is, a magáé gyanánt. És valóban! Mindenkinek a magáét az emberi nem kollektív egyéni vég(ső)-tapasztalatának terén is, amint az Marton Réka Zsófia egzisztenciális ciklusa tanítja, még inkább: megérzékíti. S úgy, hogy közben itt-ott (mint ennél a tükrös motívumnál és jelenetnél) archetipikus kulturális elemeket hasznosít. Mert a tükör legalább annyira közkincs, akár közhelyes játék, mint amennyire meghaladhatatlan is. Egyenesen kimeríthetetlen, megunhatatlan. Ha tetszik, überelhetetlen a maga hátborzongató érzékletességében!
Ebben a vonatkozásban virtuóz módon ’megtévesztő’ a Solus es konkrét-látomásos szituációja – még mindig az előbbi verscsoportnál időzve. Itt ugyanis a címbe emelt latin kifejezés patinásan jelölt (és egyúttal jelölő!, ’nyelvi jelölő’) magányával szemben természetszerűleg társasnak ígérkezik a viszonylat: az alany becsenget valahová. Találkozás várható tehát. Ugyanakkor különös, sajátos helyzetre mutat, hogy a figurát, a szinte már szokásosan önmegszólító alakot „felfelé áramló csend” „billenti fenéken”. (Az ezredfordulós kötetlenség, ’köznapiság’ stílusregiszterét most nem tárgyaljuk külön.) Mintegy lassított felvételen leledzik (jelenik meg) – s a vizualitásban az felel meg az önmegszólításnak –, hogy e lassított felvételen látja is magát (saját magát látja), ami óhatatlanul kísérteties. Elmosódó és bizonytalan, mintha a tudat vetítene furcsa filmet. Ezt a furcsálkodást ragadja meg azután a szokatlan, legalábbis magyarul aligha ’szokványos’ nyelvtani alakzattal kifejezett hátranézés: „fordítod magad mögé fejed”. Mintha ez a furcsa nyelvi felszabdaltság a gesztus, a mozdulat lassítása maga volna – verbálisan. A versbeli „Mintha…” szó (szó-sor, sorszó, hiszen egyedül áll) szituációs logikája természetesen (lenne) az, hogy ekként kínálkozik kitöltenünk a három pont ürességét/terét: akárha lépteket hall(ana) háta mögül az alany, akárha járna, lenne ott valaki… De vajon mögötte vagy fölötte?… Biztos válasz biztosan nincs, azonban úgy is vehetjük, miszerint bele is folytatódhat/folytatódik ez a „mintha” a következő verssorokba: „Mintha… / Egy csepp szimmetria / Zuhant volna végig / A remegve kérődző világ /Arcbarázdáján”. Ez okozhatta hát a zajt… Világnagy megszemélyesülése a világnak, a teremtésnek; óriási és egyúttal stalkeri, „zónabeli” fizimiska, amely az önazonosság panteista tapasztalatában részesít, személyes találkozást biztosítva – akár istennel (?). A megdöbbenést, legalábbis revelációt pedig az biztosítja, hogy – miként azt  a lassított filmfelvétel pergésének megállított: kinagyított kockája a folytatásban adja – a gombot nyomó ujj „összeolvadva / A végtelenség kaputelefonjával”. S éppen így „önmaga” ő, a(z ön)megszólított E/2, így, hogy tulajdonképpen saját magához csenget be… Formálisan nyilván „hiába”. Kommunikációsan megint csak kísérteties a tapasztalat, a misztikus világ-unió, isten-unió alapzatán ellenben pozitív, vidám, sőt, diadalmas híradás ez!
Az előző versben szereplő „végtelenség” érvényessége megmarad a (még mindig az eddig részletesebben tárgyaltakkal szomszédos) Szédülés című versben is, a konkrét tapasztalat azonban itt úgy szállítja le emberi léptékre az ’örökkévalóságot’, hogy lényegi relativitásában abszolút ember-mértékűvé dimenzionálja, amennyiben az egyéni humán léttel állítja párhuzamba. Mármost aligha igényel bővebb magyarázatot, hogy az ilyen fajta élet kontúrozója, lekerekítője a halál, s alapjában mindig, mindenkinél ugyanakkora, tehát akárhogyan is, de: teljes ez az emberi lét, függetlenül tényleges időbeli hosszától…: „Mintha végét járná az élet / Úgy vánszorog lassú kintornaként a vasárnap délután” – hangzik a felütés, amely rögtön igen érzékletes is a viszonylagosságban, közvetlenségben, amennyiben a hétvégi unalmat egy darab ’végtelenségként’ szubjektivizálja (színesíti fel), egyszersmind hangeffekttel metonimizálja-metaforizálja, allegorizálja át: a kintorna ugyanis, ha felhangzik a végtelennek tesző vasárnap délután unalmában, hát, ott az idő valóban csak „vánszorog”. A kintorna említése már maga is finom temporális visszapergetés, talán az 1900 körüli századfordulóra, ám ekkor egy csapásra megemelkedik a nem éppen ebben a munkában először előforduló „időutazás” tétje: „Mit számít, hogy éltél / háromszáz éve?” Nem egészen mellesleg: ez az újkori megcsúszás egyúttal a Marton Réka Zsófiánál annyira szokásos és immár jellegzetesnek mondható E/2-ű (ön)megszólítottsági modult is behozza ismét, megint egyszer, ami igazán jellegzetes szöveggé avatja ezt is a Relatív ittlétünk cikluson belül. Hogy azonban valamiféle szövegi egyediség ugyancsak szerepeljen itt, rögtön ezt követően szinte galádul ’szemtelen’ profánság keretei között szerezhetünk bizonyosságot arról, hogy legalábbis kissé morbid észlelési helyzetben, vagyis egy temetőben vagyunk: „árnyas fák alatti sírodra galambok tojnak”. S a modern profanizmus a sírfelirat elemző értékű megolvasását is kíséri-környezi a továbbiakban: „Akármennyire kérted, hogy legyen áldott az emlék / Csak a nyolcvanas éveket idéző, / Trapéznadrágos cigarettapóz ragaszkodik még / Míg te egyedül szédülsz a mindent elnyomó / fagylaltbódé zenéjére”. Valósággal tobzódik már az ’időutazás’: 1900 tájékának, a XVIII-XIX. század fordulójának említése után most a közelmúlt nyolcvanas évei is beúsznak, vagy inkább csak bevillannak, hiszen ami hordozza, az épphogy csak idézi őket: az ezredfordulós jelen, a vers megírásának, (f)elhangzásának jelene . Ez a jelen pedig mindent elnyomó zenével andalít el. Hogy pontosan kit, az kérdéses, éppúgy lehet a háromszáz éve sírban porladó egyén lelke, mint a churchyardba aktuálisan ellátogató személy figyelme, amely elbambul, belefeledkezik, éspedig trapéznadrágot viselve, avagy trapéznadrágos járókelőt látva maga mellett a parkban… De az is lehet, hogy a kettő tulajdonképpen egy, vagy legalábbis egyesül, fuzionál a szituáció érzékelési-látomásos konkrétságában. Hiszen az E/2-ű (ön)megszólítás grammatikailag egyként vonatkozhat, s vonatkozik is mindkettejükre. Vagy akárhányukra. Az emberi nemre magára, annak valahány elképzelhető kéviselőjére. „Figyelsz?” – harsan fel mindezek, a biztosan bekövetkezett elandalítás után a beszélő kizökkentése, amely természetesen éppenséggel saját magát is illetheti az elmúlásban. „Figyelsz? / Beharangozzák áldozatod végét / Lassan, / komótosan / Őrlődik a homok a szádba”. A churchyard közelében még bizonyára van egy (templom)torony, annak harangja megszólalhat éppenséggel… Lélekharang ez, az életáldozat befejeződött. S pereg a por, a homok. Fent, a napvilágon a por, odalent, a sírban a homok. Ez már részletkérdés, de eléggé egyre megy: egyetemlegesen önt el a por(ad)lás. A vers üzenete minden belep, úgymond, s mindenkit, minden befogadót bevon. Magába.
Feltétlenül kiemelendő a sorrendben negyedik, a „Történelmi vegyesfelvágott” elnevezésű kötet-ciklus is, amely egyfelől szintén viszonylag tekintélyes méretű szövegsorozatot képez – és ezzel sokszor, sok versen keresztül érvényesülő szerzői beállítottságot, alkalmazott költői eljárást mutat meg a többihez viszonyítva –, másfelől pedig egy olyan, historikus-történetbölcseleti látásmódot, amely bizonyosan egyik emblémája Marton Réka Zsófia költészetének. Annyira védjegye, legalábbis feltétlen sajátossága, hogy a benne foglalt történelemfilozófiai vonulathoz csatlakozik a „Megigazultak tánca” cím és motívum által kijelölt és fémjelzett szövegállomány úgyszintén, csak éppen még erőteljesebben transzcendens távlatba és némiképp vallásos reminiszcenciák viszonylataiba helyeződve, azaz teológiai szintemelkedést megugorva vagy éppenséggel „elszenvedve” az egyes versek horizontjaiban. Érdemes talán innen visszabontani az érzést illetve az egész temporális-históriai szemléleti horizontot, amennyiben ugyanis a „megigazulás” egyénileg megragadhatóvá: dokumentálhatóvá (előbb úgymond ’borítékolhatóvá’) válik, úgy feltétlenül üdvtörténeti érvényességű az errefelé felmerülő összefüggésrend. „»Thou shalt resurrect« – indít angol sírkőfelirattal maga a cikluscímadó vers, amely némi ellentmondást felfedezve vezeti tovább mondandóját: – „Akkor azt mondd meg nekem / Miért nem ugrálnak a csontropik / A temető füvén / A szerves kukac-kaja / Nem elég tápláló / Hogy erőre kapjanak / Felkeljenek / És elmondják / »Thou shalt resurrect« / Feltámadva születtél.” Valóban, nem bír kellő tápértékkel ez az „étek”?! A tét ugyanis az, hogy a vallási hittételek által vallott jövő-távlat – amely igénye szerint glédába állítja a történelmi múlt momentumait, tényeit – a jelen aktualitásában vajon mennyire bír hatékonyan működni? „Ma kiástak egy temetőt. / A körzetet egészségügyi okokból lezárták. / Ugyanúgy veszélyesek vagyunk a világra rothadó formában / Mint a fertőző matériát / Életnek leplező fázisban.” (Hírmorzsa) Ez a galádak tetsző, kreatív-költői, naív vagy esetleg „csak” naívnak álcázott szószerintiség sokat enyhül a kettős ciklus vagy ciklus-kettős konkrétabban történelmi verseiben, ám mindig mintha egy historikus pillanatfelvétel részletével lenne dolgunk, mely önmagában partikuláris ugyan, de részlet-hordozásában, részlet-megjelenítésében igenis az egészre, a teljes történelmi folyamatra, a totális időskálára mutat vagy legalábbis kérdez rá: az ember sorsára a teremtéstől/ősvilágtól kezdve a jelenig s az egyelőre ködbe burkolózó jővő(k)ig… A Monarchia vége innen is indít: „Ködbe vájt foszlányok / A múlt húscafatai ragaszkodnak”. Mihez is? Valahol mindegy, hiszen „[n]incs már / Szemétdomb a Hradzsin alatt / Az ablak üresen néz ki magából” (Láncolat). Az egymásra sorjáztatható korszakokból tehát mozaikosan kirakható lenne a történelem totalitása, azonban az aprólékos epochális pepecselés helyére (amelyben a Monarchia periódusa valóban sokszor és sok színben játszva merül fel!) képes oda rakódni a redukció végső elvontságú összerántó gesztusa, amely egyúttal az antikot is képes átkötni az atomkori aktualitás fenyegetettségébe akár. Igen, akár odáig is, ahonnan a Harag napja után eggyel című vers szólal meg: „Hiába gyalogolsz / végig az ösvényen / már csak az aszott csöndet hallod mindenütt / Nincs miért támadni már / Gaius amfiteátruma is néma / Tudta előre / Elepedsz egy élet-jelért / Néha úgy utáltad / Most mégis fáj az emberutáni, élőlénytelen magány / Kődarabok hasítva egymáson / Nincs erő ami megállítja az alkonyat vénáját / Hogy a földekre törjön / Keresd a szelet / Te / Egyedül / Utolsónak”. Ha mármost innen, ebből a gondolati körből lépünk vissza a „Megigazultak…” kisciklus (társ-ciklus) temporális feloldásaihoz, eloldásaihoz, egészen nagyszabásúnak érződhet számunkra a valóban (szinte) ’örökkévalóvá’ váló, és valóban mintegy ’üdvtörténeti’ ember(iség)-program. Amelyben, és ez már a Földi feledés című szöveg tanúsága: „[a]z idő szép lassan / Legurul a lépcsőn, / Elfolyik a vízelvezetőn, / Bele a földbe. Kicsit alább: „A fűszálak rettegésében / Vánszorogva csöpög a jelen”. Még alább: „már a szél sem sóhajt / Megállva lüktet az időtlen körben”. Mígnem legalul, végül: „maradsz bocsánattalan szobor / Isten emlékparkjában”. Költő az, akinek a szavak fontosabbak, mint az élet. Kosztolányi kijelentését némiképp átalakítva: Marton Réka Zsófia, „Sophie” költő(i)sége azon iskolázódik, hogy ’olcsó’ üdvtörténeti biztosítékkal nem engedi kiszúrni a szemét; a (ki)mondás, a róla-való-beszéd drámaisága (miről is, kiről is?) fontosabb neki az üdvözülés ígéreténél, esetlegesen megérezhető ’bizonyosságánál’. (Fontosabb akkor is, ha egyébként a jelek szerint hisz ebben az ígéretben, ’bizonyosságban’.)
Amennyiben pedig az eddig tárgyalt írás-csoportok után vagy mellett a „lenyomat” és a „szublimáció” hívószavaival találkozunk cikluscímben, akkor az legalább annyira a szemlélődő én benyomásainak rögzítési folyamatához tartozik megint (a szubjektum anyagmegfigyelését, anyagkezelését minősítve), mint ahogyan a kötetet indító szövegsor fölé került és abban szereplő „impressziók” sem vallanak másra, mint a költői körbepillantás és számbavétel megvalósulására és/vagy eredményére. Ezek a cikluscímek, vagyis a már tárgyalt Évszak-impressziókon túl a sorrendben hatodik Lenyomat illetve a hetediknek, utolsóként átélhető Szublimáció a kötészeti alapmagatartás tanulási folyamatának állomásait, rátalálásait fémjelezhetnék – úgymond, ’papírforma’ szerint –, s fémjelzik is, persze. Ilyen módon pedig szintén ’papírforma’ szerint elengedhetetlen, egyszersmind amolyan ’szokványos’ momentumait hordozhatják egy első kötetnek valamint egy elsőkötetes szerző versalkotói gyakorlatának, azonban ezeket is már olyan sajátosan, specifikusan és eredetien járja át az egyébként ötödik ciklus címében szó-játékosan, kötőjellel neologizált „láz-álmosság” (pontossággal: Láz-álmosan), hogy az szavatolni képes a megfigyelésekből, értékelésekből eredeztetett megnyilatkozások különösségéért, egyediségéért. Különben is: az impressziók, lenyomatok és azok szublimálása mind-mind egyaránt azokból a tartalmilag igen világosan körvonalazódó, jelentéstanilag jól definiálható szemantikai készletekből táplálkozva történik meg, amelyek a két leghangsúlyosabb ciklus témaanyagát, középponti mondandóját képezik. Ezen a ponton – s ezt akkor emlékeztetőként jegyezzük meg – az egzisztenciális tapasztalatot középpontba állító Relatív ittlétünk és a történeti stilizációt, továbbá valósan historikus gondolati műveleteket végrehajtó Történelmi vegyesfelvágott sorozatok anyagára gondolunk vissza. Azonban a kötet befejezéséhez közelebb elhelyezkedő kisebb ciklusok (látszólag, de csak látszólag ’igénytelenebb’ szöveg-szériák) szintén nem szűkölködnek a korábban önállósuló történelmi-politikai-társadalmi momentumok vagy éppen léttapasztalati modulok elővezetése nélkül, legfeljebb az erre-arra fellelhető (poszt)modern, köznapi beszéd-nyomok, sőt, az ifjúsági szemlélet-perspektívájának szemtelensége* helyett megrendültség-taktusokkal dúsulnak fel, nem ritkán.a személyesség pecsétjét is hordozva: „Mosolyod odafagyott lelkem polcára / Kicserélhetetlen / Elcsépelt remények / Választalan lelkesedések / Kapirgálják. / Hiába. / Az a tudhatatlan, / Mindent-tudó / Titkon odaláncolta.” (Lenyomat) Vagyis – vonhatjuk le a következtetést – a Tranzit-helyzet című verseskötet minden ciklikus feltagoltsága, tartalmi-motivikus szórtsága ellenére igazából jóval egységesebb összeállítás végső soron, mint amilyennek első olvasásra feltűnik, vagy amilyennek viszonylagosan nagy terjedelme mellett eredendően ígérkezik. tisztán, szépen, a végsőkig leegyszerűsödve, egy(-két)sorosokká karcsúsodva mutatkozik ez a szemlélet a Szublimáció-ciklusban, de a címadó szövegben úgyszintén, amely önnön kontextusát ugyanúgy (fém)jel(e)zi, mint ahogyan – természetesen – a saját textusát is (ki)adja: „Hirtelen eltűnt.” Nagyjából a szövegiség legvégén vagyunk ezen a ponton, mindenesetre az utolsó szövegoldalon. Itt hallgat el tehát ez az egységes tónusú lírahang, ha tetszik (és, bizony, tetszik!), errefelé szublimálódik fel, tűnik el maga a beszélő alak is… Marton Réka Zsófia, „Sophie” versbeszéde bár helyenként darabosnak érződik, mindamellett – egy utolsó, ezúttal társművészeti hasonlattal élve – olyan, gyakran még vágatlan (originálisan sértetelen) „muszter”, amely a lelki (és helyenként a „valós”) élettörténetet elmesélő „filmnek” meggyőzően képes akusztikai teret biztosítani.

 

* Mint itt: „Almabombával robbantották fel a pártszékházat / A mozgólépcső tetején meg egy püspök hatalmas hasába ütköztem / Drágakövekkel kirakott keresztje / Rusnyán domborodott »denehézmegmászni« szuverenitásán / Fiatalabb korában / Ő meg banánbombákkal robbantgatott / Az uniós pénzből felújított érseki palota könyvtárkriptájának befalazott folyosóin / Most már csak kiszáradt almamagokat szopogat a British Library 1. emeletén.” (Láz-álmosan)

 

(Marton Réka Zsófia, „Sophie”: Tranzit-helyzet. Versek a szerző felvételeivel, Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, Budapest, 2015, 96 oldal, 1490 Ft)

 

 

Vélemény, hozzászólás?