Szőke Dávid Sándor összes bejegyzése

TRAUMA ÉS EMLÉKEZET IRIS MURDOCH AZ OLASZ LÁNY CÍMŰ REGÉNYÉBEN

 

  1. Bevezetés

A holokauszt feldolgozásának összetett kritikai vizsgálata a háború utáni angol és amerikai irodalomban és kultúrában csupán az elmúlt két-három évtizedben indult útjára. E kutatások alapjául szolgált az elmúlt hetven év során a túlélők, illetve hozzátartozóik által kiadott számtalan emlékirat, napló, életrajzi kötet, regény és tanúvallomás, amelyek az egyéni és közösségi szinten megélt sorstragédiák mind újabb alkotóelemeivel gazdagították a „vészkorszakról” való ismereteinket. Az elmúlt években születő kutatómunkák fontosságát jelzi, hogy általuk egyrészt eddig ismeretlen szerzők munkái kerülhettek előtérbe, másrészt új megközelítésmódokat és értelmezéseket nyerhettek a háború után írt angol és amerikai regények egyes darabjai. Többek között e kutatások hatására váltak elérhetővé a hetvenes években Angliába kivándorló Arnold Daghani holokauszt-festményei és angol nyelven írt naplója, ezek által vált lehetővé az író és esszéista H. G. Adler regényeinek angol nyelvű fordítása, illetve így kerülhettek olyan szerzők művei a holokauszthoz köthető elemzések homlokterébe, mint Esther Freud, Rachel Seiffert, Martin Amis és Iris Murdoch.

Jelen tanulmány e kutatásokhoz kíván csatlakozni Iris Murdoch egy kevéssé ismert regényének, Az olasz lánynak (1964) elemzésén keresztül. Központi kérdése, hogy a trauma és az emlékezet eszméi milyen elgondolások mentén jelennek meg Murdoch regényvilágában, és hogy a háború utáni zsidó bűntudat milyen módokon lép színre regényének morális terében. Murdoch írásainak érdekessége, hogy a háború után alkotó, nem zsidó angol szerzőként regényeiben és filozófiai írásaiban a holokausztról az emberiség történelmének egyik legnagyobb morális katasztrófájaként szól, s hogy már második, Menekülés a varázslótól (1956) című regényétől kezdődően a hitleri borzalom és a holokauszt megrázkódtatása sötét árnyékként nehezedik szereplőinek morális életére. Tanulmányom érzékeltetni kívánja, hogy a holokauszt-trauma és az emlékezet, a múlttal való számvetés és a túlélés milyen elméleti síkon tűnik elő Murdoch narratívájában, és hogy e fogalmaknak milyen további értelmezésére nyílik lehetőség Az olasz lány esetén.

  1. A „kétfajta” zsidó Az olasz lányban 

Iris Murdoch Az olasz lány című regényét a kritikusok az írónő kevésbé sikerült alkotásai közé sorolják. Peter J. Conradi, Murdoch életrajzírója szerint e regény tanúbizonysága Murdoch részéről egyazon képlet regényről regényre való felmondásának, illetve annak a törekvésnek, hogy az írónő platonizmusát, többek között a jóságról, a szerelemről, a vágyról alkotott nézeteit, illetve a művészet etikai szerepéről való álláspontját egy, a szélesebb olvasóközönség számára is befogadható retorikává alakítsa át (Conradi 2001, 459). Kritikusainak jelentős része Murdoch szemére veti, hogy a 60-as években képtelen volt kilépni a maga által teremtett ismétlődések rendszeréből, amelynek eredményeként több regény az előzőek állandó utójátékaként olvasható. Ennek eredményeként Az olasz lányt sokan, többek között Deborah Johnson (1987) és Bran Nicol (2004) egy korábbi Murdoch-regény, A levágott fej (1961) gyenge utánzataként látták. Az összehasonlítás nem alaptalan, amennyiben mindkét művet, a bennük rejlő szerelmi bonyodalmakkal és házasságtörő kapcsolatokkal együtt, a restaurációs komédia XX. századi képviselőiként olvassuk, illetve amennyiben tekintetbe vesszük a művekben szimbólumok szintjén megnyilvánuló freudi Ödipusz-mítoszt és a Medúza-legendát. Azonban, jegyzi meg Bran Nicol, amíg ezek a freudi motívumok A levágott fejben egy pontosan kidolgozott filozófiai probléma alappilléreiként szolgáltak, addig Az olasz lányban ezek csupán a korábbi regény szimbólumainak erőtlen visszhangjaiként tekintendők (Nicol, 132). Továbbá, mondja ki Nicol, míg az előző regény a cselekményvezetés és a karakterformálás által sikeresen ötvözi a Murdoch filozófiájában uralkodó bonyolult kérdéseket, többek között a világ esetlegességének kérdéskörét, illetve a jóságra való törekvés és vágy elméleteit, addig Az olasz lányban e kérdések csupán a narráció és a szereplők kijelentéseinek felszínén ragadnak meg (Nicol, 132).
Ugyan kidolgozottságát tekintve Az olasz lány mindenképpen elmarad Murdoch többi regényétől, a Murdoch-életművet tekintve jelentős nyitánya az írónő későbbi alkotásainak. Egyrészt e regény jelentős mértékben szakít azzal a könnyedséggel, amely az írónő ötvenes években alkotott munkáit jellemezte. Másrészt e regényben jelenik meg először a korábbi művekhez képest legcélzottabban az identitás, ezen belül a zsidó kisebbségi identitás kérdése. Ennek alapján sokkal szerencsésebb Murdoch e regényét nem csupán önmagában szemlélni, hanem az életmű egy fontos állomásaként, amelyben a korábbi alkotásokhoz képest sötétebb tónusban jelenik meg a múlt felett érzett gyász és bűntudat, valamint az identitás keresése egy atomjaira hullott, moralitását vesztett, isten nélküli világban.[1]
A regény a halál, a gyász és a hazatérés melankolikus leírásával indul, és az utazás képével záródik. Hosszas távollét után Edmund Narraway, a regény hőse és egyes szám első személyű narrátora anyja halálát követően hazatér gyermekkora helyszínére. Akárcsak Daphne du Maurier A Manderley-ház asszonya () című regényében, Az olasz lány nyitójelenetében ábrázolt, holdfényben kirajzolódó titokzatos ház és az azt körbefogó kert ugyanúgy a főhős identitásválságának gótikus szimbólumait alkotják, ahogyan a halott anya is. Mi több, csakúgy, ahogyan A Manderley-ház asszonya esetében, Az olasz lányban is a halott nő a hős elfojtott félelmeiben, az anyai szeretet keltette fojtogató szorongásban és nyugtalanságban kel életre (Nicol, 131). Ezeket az elfojtott pszichológiai tüneteket szemlélteti a regény első fejezetének jelenetsora, amelyben a freudi „kísértetiest” idéző módon az anya holtteste a hazatérő Edmund számára valósággal megelevenedik. Anyja holttesténél állva Edmundot ugyanaz a hátborzongató érzés keríti hatalmába, ahogyan A Manderley-ház asszonya hősnőjét, nevezetesen hogy az általa halottként érzékelt alak élő-e vagy élettelen, van-e benne lélek vagy sem. Ezt a szorongással telt kétkedést érzékelteti a holttest szinte életszerű leírása: Lydia, a halott anya haja Edmund számára „még mindig élettel telinek tűnt, mintha a borzasztó hírek még nem érintették volna. Kicsit mintha meg is mozdult volna beléptemre, meglehet, az ajtóból jövő enyhe huzatban” (Murdoch, 15)[2]. Freud „kísérteties” nőiségről alkotott elgondolása azonban abban az egész művet átszövő lélektani mozzanatban is benne rejlik, amelynek értelmében a halott nő a traumatikus múlt ártó szellemeként uralja a regény szereplőinek életét és egymáshoz fűződő viszonyait. Ebből a szempontból Murdoch tökéletesen alkalmazza Freud elméletét, hiszen Freudhoz hasonlóan egy olyan világ kórképét tárja fel a pszichoanalízis és a gótikus regény stílusrendszerének segítségével, amelyben a háború okozta sokk alapjaiban változtatja meg a szereplők halálról alkotott nézeteit, ahol a szexuális- és énösztönök bináris ellentétjét az élet- és halálösztön váltja fel, és amelyben a múlt sötét szellemként kísérti a regény szinte valamennyi szereplőjét.

A múltnak ez az állandó jelenléte ugyanakkor párhuzamba állítható a hazatérés olyan szimbolikus reprezentációjával, amely a gótikus regényeknek egy különös sajátsága. A kert és a ház által képviselt hazatérés, amely egyúttal a múlt szellemével való szembenézést, illetve a múlt elől való reménytelen menekülést is kifejezi, Az olasz lányban két szinten érzékelhető. Egyrészt megjelenik a főhős, Edmund ellentmondásos vágyaiban, az anyához, pontosabban a freudi értelemben vett anyai méhbe való visszatérés vágyában, amely rokonítható az elveszett ártatlanság visszaszerzésének vágyával, illetve a domináns anyától és az általa képviselt múlttól való szorongó menekülés vágyában. Másrészt, a hontalanság, a hazakeresés és a hazatérés vágya ölt testet a regény két orosz zsidó emigráns figurájában, David és Elsa Levkinben. A hazájától elszakadt, a holokauszt és a hitleri irtózat által traumatizált, egyben a közép-kelet-európai, illetve eurázsiai misztikumot magában hordozó kisebbség alakja gyakorta visszatér Murdoch életművében. E szereplők általában olyan mágusszerű figurák, akik démoni erővel képesek alkalmazni a regények hősein a maguk által traumatikus módon megtapasztalt szenvedést és hatalmi kényszert, tehetetlen bábokként irányítva minden tettüket és egymáshoz való viszonyaikat. Az olasz lány orosz testvérpárjával kapcsolatban jegyzi meg Murdoch W.K. Rose-zal készített 1968-as beszélgetésében:

“Az ember akár úgy is tekinthet rájuk mint valamiféle démoni gyermekekre. A démoni gyermek elképzelése mindig is izgatott – egy olyan váltott gyermek, amelyik hirtelen előtűnik és megváltoztatja a körülötte élők sorsát. De nem gondolom, hogy ez ebben az esetben olyan szorosan összetartozott volna. Valamiféle kívülállókra volt itt szükség, és ők ketten kínálták magukat. Ugyanakkor sokat gondolkodom, még most is sokat gondolok Oroszországra – valamilyen formában úgy beszélni a hontalan orosz emigránsokról, mint a jelenetek legtöbbségében mélyen gyökerező otthonosság ellenerőiről. Ez a történet az otthonról, az anyáról, az anyához való visszatérésről, az anyával való letelepedésről, illetve még sok minden egyébről szól, és ezek az otthontalan emberek egyszer csak keresztülhaladnak a regényen egészen addig a pontig, amikor hirtelen valami tragikus történik: ők nem igazán gyermekek, és ez nem az ő otthonuk, ezért sorsuk a száműzetés” (Dooley, 24)[3].

Murdoch e kijelentése arra a feltevésre enged következtetni, hogy a regényekben, különösen Az olasz lányban ábrázolt kisebbségi zsidó szereplők nem minden valóságalapot nélkülöző figurák, hanem az írói életrajzból kiragadott személyek irodalmi tükörképei. E szereplők ugyanakkor tágabb történelmi távlatból vizsgálva egy olyan közösség jelképei, amelynek tagjai a háború és a holokauszt poklából remélt új hazára lelni Angliában. Ahogy a Marbacher Magazin 1998-as számában olvassuk, 1933 és 1948 között több közép-európai zsidó értelmiségi menekült Angliába, s ezeknek csupán töredéke volt képes politikai emigráns helyzetük megerősítésére (Atze, 17). E menekültek egy jelentős hányada művész és egyetemi oktató volt, akiknek helyzetét jelentősen megnehezítették az angol kormány szigorú törvénykezései. S bár helyzetük 1940-re az állami támogatás, illetve a különféle segélyszervezetek közreműködésének következtében jelentős mértékben fejlődött, sokan közülük a biztos álláslehetőség reménye nélkül, az angol jóléti rendszernek alárendelve tengették napjaikat (Atze, 17). E zsidó értelmiségiek fellegvárai London és Oxford voltak, s általuk a brit és a zsidó kultúra különös keveredése figyelhető meg a filozófia, a pszichológia, az irodalom és a művészet terén (Atze, 12-17). Ilyen többek között a pszichoanalízis újhulláma az angol regényben az ötvenes évektől, a német irodalom és kultúra beékelődése a háború utáni angol drámába (Brecht), illetve a német költészet (Rilke, Hölderlin) átörökítése az angol regényirodalomba.
Ahogyan az Murdoch életrajzából felsejlik, az írónő oxfordi diákévei, illetve később, az ENSZ Segélyezési és Rehabilitációs Hivatalában eltöltött évei alatt több közép-európai menekülttel került szakmai és személyes kapcsolatba. Ismeretségei közül a Murdoch-kutatás kiemelt figyelmet szentel az írónő Franz Baermann Steiner antropológus költővel és Elias Canetti esszéistával való szerelmi viszonyának, akik mindketten nagy hatással bírtak Murdoch prózájára, és számos regény közép-európai kívülálló alakjának ihletőiként szolgáltak. Steiner és Canetti jellegzetes megtestesítői voltak annak a különös közép-európai zsidó lelkületnek és létélménynek, amelyet Murdoch Az olasz lányban a „kétfajta zsidó” megnevezéssel lát el. Csehországból és Bulgáriából származó művészekként és akadémikusokként mindketten tagjai voltak annak a londoni költői körnek, amely ihletét a hitleri terror megélt tapasztalatából merítette. Barátságuk a háború előtt, Bécsben kezdődött, majd az emigráció évei alatt, Londonban és Oxfordban folytatódott. Szervezetlen, könyvtárakban és Canetti lakásán tartott baráti dialógusaik során, amely dialógusok Canetti 1961-es Tömeg és hatalom (2014) című esszégyűjteményének alapjaiként szolgáltak, bonyolult és olykor egymásnak ellentmondó formán törekedtek válaszolni a korszak társadalmi és politikai problémáira.
Hazájuktól elszakadt zsidó értelmiségiekként Canetti és Steiner a kisebbségi lét olyan szegmensét képviselték, amelynek lényeges eleme volt a hontalanság nyomasztó érzete, az új hazával szembeni ellenérzés és a hazatérés iránti olthatatlan vágy. Canettihez írt levelében Steiner panaszt emel az angol értelmiségi körök elitizmusával és fennhéjázásával szemben, egy bizonyos „morális elmebajnak” és „szekularizált puritanizmusnak” nevezve azt, amely „megöl mindenféle eszmét, kivéve azokat, amelyek ’jobbak’ és ’morálisabbak’ az összes többinél” (Conradi, 324)[4]. Canetti számára hasonlóképpen, ahogyan azt Iris Murdochról írt emlékezései tanúsítják, Oxford és általánosságban Anglia teljességgel elszigetelt világot jelentett, amely saját elkülönült voltából adódóan képtelen igaz képet nyújtani a mindenkori általános emberi állapotról (Conradi, 583-585).
A holokauszt mint létélmény mindkettőjüket eltérő módon, mi több, egymással szöges ellentétben érintette. Steiner számára a holokauszt együtt járt azzal a traumatikus tapasztalással, amely szüleinek a treblinkai haláltáborban való elvesztéséhez köthető. A fájdalom, a bűntudat és a szenvedés felvállalása a múltra való folytonos visszatekintés által képezi fő motívumát az 1947-ben írt, Gebet im Garten. Am Geburtstag meines Vaters dem ersten Oktober 1947 című versciklusnak, amelyben Steiner egyúttal a költészet úttalanságáról és a túlélés képtelenségéről beszél. Ezzel ellentétben Canetti számára a holokauszt jelensége alkalmat biztosított arra, hogy az ember és a társadalom, a nép és a különféle hatalmi rendszerek hierarchikus viszonyairól. Tömeg és hatalom című írásában Canetti a hitleri hatalom előre törését az 1920-as hiperinflációhoz köti, s bár a holokausztot ez írásában nem említi, művét mégis valamiféle, a huszadik századi történelem e morális katasztrófájáról adott feleletként kell tekintenünk. Egyrészt, számára a náci hatalom egy olyan tömegpszichózis eredménye, amely szerint a tömeg egy adott történelmi helyzetben készséggel válik az őt elnyomó zsarnoki rendszer akaratlagos rabszolgájává (Canetti, 315-316). Másrészt, túlélésről alkotott elméletében Canetti hangsúlyt helyez a mindent és mindenkit túlélő zsarnok bűntudatot nélkülöző győzelmére (Canetti, 231-234). Csupán a zsarnok lelkületével rendelkező hatalmi figurák képesek mások áldozathozatala által sértetlenek maradni, s az emlékezés kényszere nélkül győzelmet aratni a világ felett. Ekképp válik a túlélés a hatalom eszközévé, és ez által értelmeződik a holokauszt egy olyan társadalmi folyamat eredményeként, amely során a tömeg önszántából hajtja végre az uralkodó hatalom parancsait.
Amennyiben összevetjük egymással Steiner, Canetti és Murdoch írásait, több átfedést is fellelhetünk a holokausztra adott válaszaikra és a túlélés elméletére vonatkozóan. Steiner háború utáni rövid életét végig kísérte a túlélő bűntudata, a szülei halála felett érzett állandó gyász. A stressz és a szegénység hatására egészsége leromlott, és egy idegösszeroppanást és koszorúér-trombózist követően, 1952-ben, 43 évesen szívinfarktus következtében hunyt el. Sue Summersszel készített 1988-as beszélgetésében Murdoch „Hitler egyik áldozataként” utal Steinerre, halálát a háború és a holokauszt okozta traumatikus élménynek tulajdonítva (Summers 1988: 20). Ahogy arról költeményei tanúskodnak, Steiner számára a túlélés együtt jár azzal a tehetetlenséggel és a bűntudattal, amely a túlélőt az áldozattal rokonítja. Ezzel szemben, jegyzi meg dolgozatában Pamela Osborn, Canetti túléléshez köthető aggálya „abban a megalomániában összpontosul, amelyet az ősi, törzsi viselkedést vizsgáló esettanulmányai alapján a hatalomból származtatható túlélés következményeként ír le” (Osborn, 109)[5]. Murdoch regényei e két nézet bonyolult ötvözetét adják, hiszen mind a hatalomtól megrészegült zsarnok, mind pedig a túlélés traumájának fájdalmában őrlődő áldozat magját alkotják a regényekben megjelenő morálfilozófiai problémának. Ennek megfelelően, bár Osborn figyelemreméltó magyarázatot ad arról, hogy regényeiben Murdoch miként teljesíti ki a Canetti elméletében található hézagokat, így a túléléshez kapcsolódó bűntudat elméletét, amelyet műveiben Canetti teljes mértékben figyelmen kívül hagy, Steiner Murdochra gyakorolt hatását, a Steiner tükörképeiként szolgáló traumatizált figurákat és az alakok mögött rejlő filozófiai hátteret dolgozatában sehol nem említi. Holott már második, Menekülés a varázslótól című regényének alakjaiban, a zsidó múltat kutató haldokló tudós Peter Saward és a rejtélyes, Cipolla-szerű mágus Mischa Fox figurájában fellelhetők Steiner és Canetti árnyai, ugyanúgy, ahogyan a regényben központi szerepet kapó, a zsarnokok sebezhetőségéről szóló elmélkedésben is.
E két karaktertípus, a háború által traumatizált hős és a hatalmat képviselő varázsló elvont mintái Murdoch azon elméletének, amely szerint a túlélés sem a túlélő-bűntudat, sem pedig a zsarnokság meghatározásain keresztül nem írható le kizárólagosan, hanem valójában a kettő ötvözeteként. Ennek értelmében, írja Osborn, míg Canettinél a túlélés egy olyan hatalmi forma, amely mások áldozathozatalát követeli, Murdoch számára a túlélés mind a hatalom kényszeres megerősítését és a traumatikus múlt megtagadását, mind pedig a túlélő bűntudat nemzedékekre való átörökítését magában foglalja (Osborn, 114). Ez a felfogás különös jelentőséggel ölt testet Az olasz lány testvérpárjában, akik egyúttal folytatják a Steiner és Canetti által ihletett alakok sorát. Miután ráeszmél Otto és Elsa titkos viszonyára, Edmund David által szembesül a „kétféle zsidó” fogalmával, amely szerint „vannak zsidók, akik szenvednek, és vannak, akik győzedelmeskednek, a sötét zsidók és a világos zsidók. A húgom sötét zsidó. Én világos zsidó vagyok” (Murdoch, 68)[6]. David számára ez a fajta kettősség annak az elméletnek bizonyságául szolgál, amelynek értelmében a túlélés csak azok számára biztosított, akik a túlélő bűntudat hiányában, az emlékezés kényszere nélkül képesek a fény világában lebegni, a múlt felett érzett gyászt azok számára továbbítva, akik az átélt terrornak nem voltak közvetlen megtapasztalói. Ennek ellenpólusaként jelenik meg a regényben az Elsa által képviselt elesett túlélő alakja, aki ennek az átörökített bűntudatnak fogságában vergődve „idézi vissza azokra az emlékeket, amelyek nem az övéi” (Murdoch, 68)[7], aki saját létéből fakadóan képtelen beilleszkedni a társadalomba, és akinek sorsa a szenvedés és a korai halál.
Mindennek alapján a túlélésnek és az emlékezetnek két alternatívája jelenik meg Az olasz lányban. Egyrészt e regényben a holokauszthoz kötődő emlékezet nem elsősorban a feldolgozás folyamatának egy támaszpontjaként, sokkal inkább egy bizonyos traumatizált létezésként értelmeződik. Ennek során a túlélő, közvetetten vagy közvetlenül, ugyanúgy áldozatnak nyilvánítható, egy morálisan felfordult világ áldozatának, amely felett a nietzschei istennélküliség uralkodik. Ez a fajta szemlélet tükröződik Edmund Elsáról alkotott leírásában: „Felidéztem azt a viaszos arcot és azokat a meredt szemeket. Igen, talán egy picit bolond. Egy gonosz világ újabb áldozata” (Murdoch, 68)[8]. Elsa személyiségrajzában egyúttal Franz Steiner, a hitleri világ „másik áldozatának” alakja figyelhető meg, aki számára az emlékezet és a trauma egymástól szétválaszthatatlan fogalmak voltak. Ugyanakkor a hatalmat képviselő bűntelen túlélő kritikája szintén kiemelt hangsúlyt kap Murdoch regényében, amelynek értelmében a zsarnok saját hatalmi kényszerének áldozataként határozandó meg. Így válik David túlélése annak az élethazugságnak függvényévé, amely az emlékek megtagadásával együtt a túlélő bűntudat Elsára való örökítésével következhet be. És bár a regény elején David a saját kisebbségi létével járó bűntudatot oroszországi gyökereinek megtagadásával igyekszik ellensúlyozni („… én éppúgy brit vagyok, ahogyan maga”[9]), hazugsága csupán Elsa halálával lepleződik le. Ahogy a regény végén vallja:

„’Miért is hazudtam? Nos, miért kellett volna elmondanom az igazat, egy afféle igazságot, bárkinek, aki megkérdez? Miért kellene folyton valamiféle történetet a vállamon cipelnem, és egyfajta valakiként élnem a világ számára? És, igen, voltak rosszabb dolgok is, sokkal rosszabbak, mint amiket a húgom elmondott. Nem akartam tragikus lenni, a szenvedő ember. Világos akartam lenni, valami új, szabad…’” (Murdoch, 150)[10]

A hazatérés allegóriája Az olasz lányban így egyeztethető össze a kisebbségi identitással járó gyökértelenséggel és a szabadság, a szolipszista öncsalás elvetésével és a világ megismerésének vágyával. David küzdelme ez által állítható párhuzamba Edmundéval: egyrészt mindketten kétségbeesetten próbálnak elmenekülni a múlt kísértete elől, ugyanakkor folytonos felidézések útján igyekeznek kapaszkodni abba. David számára a kisebbégi léttel járó marginalitás élménye egyrészt magában foglalja saját zsidóságának és a zsidó kisebbségi léthez kötődő traumatikus létélménynek megtagadását, másrészt a domináns kultúrába való beilleszkedés képtelenségét, a saját zsidóságához való mélységes ragaszkodást. Ez az ambivalencia oldódik fel a regény végére az utazás képével, amely Edmund esetében az anyát helyettesítő „olasz lánnyal”, az idősebb és bölcsebb Maggie-vel való új életet, David részéről pedig a gyökerekhez való végső visszatérést jelenti. David számára a múlttal való számvetés saját kisebbségi identitásának elismerésével és ezzel együtt a gyász, a fájdalom és a bűntudat felvállalásával párosul, amely esetben ez a hontalansággal való leszámolásban és az anyaországba való visszatérésben mutatkozik meg. A freudi értelemben vett anyához, az anyai méhbe való visszatérés tehát a kisebbségi létsors végpontjaként is felfogható. Ekképp az anyaföld egy olyan anorganikus állapotba való visszatérést jelöl, amely az élet és a halál bináris ellentétjét a nemlét feszültségmentes állapotába való eljutással hatálytalanítja, és amely ugyanakkor a múlttal való szembesülés által a zsidó kisebbségi létformával együtt járó hontalanságot és a múlt traumáját oldja fel.
Murdoch regényében a holokauszthoz fűződő trauma és emlékezet, illetve a túlélés ösztöne a zsidó kisebbségi lét dilemmájával, a múlthoz és a gyökerekhez való ragaszkodással, ugyanakkor a múlt árnyaitól való menekülési kényszerrel párosul egy morális zűrzavar uralta isten nélküli világban. Az olasz lány érdeme, hogy a művet átszövő gyász és a túlélő bűntudat, illetve az ezek ellen való reménytelen küzdelem érzékletes leírásával egy olyan század pszichotikus zavarát mutatja be, amelyet erőteljesen befolyásolt a hitleri hatalom és a háború okozta sokk. Murdoch figyelemreméltó kritikáját adja e háború utáni korszaknak „Szárazság ellen” (1992) című filozófiai tanulmányában, amelyben a háború utáni világról egy tudományos és metafizika-ellenes korszakként beszél, „ahol a dogmák, szerepek és vallásos előírások már nagyrészt elvesztették erejüket” (Murdoch 1992, 705). Ebben a morális válságban szenvedő világban újraértelmeződnek az emberről mint morális lényről, az identitásról és a kisebbség és többség viszonyairól alkotott fogalmak. És bár Murdoch regényeiben a holokauszt elsősorban a háború utáni általános emberi állapot megragadásának egy eszközéül szolgál, művei – köztük Az olasz lány – jelentőségét az adja, hogy a holokausztról mint történelmi traumáról való beszéd mellett törnek bástyát. Murdochnak ez a törekvése egyezésbe hozható az írónő felfogásával, amely szerint az irodalom és a művészet nevelő erővel bírnak, és amely szerint az irodalom feladata, hogy a múltról való beszéd által az embert a maga teremtette morális káoszból kimenekítve a mindenkori emberi helyzetről adjon valós képet. E szerint válik a beszéd általi emlékezet Murdoch későbbi regényeiben, így az Üzenet a bolygóra (1989) című regényben és a Jackson dilemmájában (1995) az irodalom számára nélkülözhetetlen elemmé, amely a holokauszt traumatikus élményét a műalkotás irányító ereje és a szavak felelős használata által semlegesíti.

  1. Konklúzió 

A dolgozat célja volt tárgyalni a holokauszthoz köthető trauma és emlékezet megjelenítését Iris Murdoch Az olasz lány című regényében. E munka elemezni kívánta, hogy a háború utáni túlélő bűntudat milyen pontokon jelenik meg Murdoch narratívájában, és hogy ez milyen módon egyeztethető össze a Murdoch életrajzában és regényeiben fellelhető zsidó értelmiségi kisebbség léttapasztalatával.
Murdoch korábbi regényeihez viszonyítva Az olasz lányban problematizálódik legirányzottabb módon a holokauszthoz kapcsolódó kisebbségi identitás, illetve az ezzel járó traumatikus létélmény a két zsidó szereplő, David és Elsa Levkin alakján keresztül. E tanulmány szemléltetni kívánta, hogy az írói életrajzban fellelhető valós személyek (Steiner, Canetti), kisebbségi létük, illetve az általuk megfogalmazott, túléléssel és emlékezettel kapcsolatos nézetek miképpen öltenek testet Murdoch regényének kisebbségi szereplőiben, és hogy mi módon realizálódik a kisebbségi identitás felvállalásának, illetve megtagadásának dilemmája e karaktereken keresztül. E megközelítésben Az olasz lány központi motívuma a hazatérés, amely magában hordozza a kisebbégi identitás felvállalását, valamint ezzel együtt a traumatikus múlttal való szembenézést és az ezzel járó fájdalmat és bűntudatot, és amely ugyanakkor az emlékezés és a múlttal való számvetés által magában hordozza a múltbéli trauma feldolgozásának lehetőségét. S bár Az olasz lány kivitelezését tekintve elmarad Murdoch többi regényétől, Az angyalok ideje (1966), a Bruno álma (1969) és a Jackson dilemmája (1995) című regények előfutárának tekinthető, amelyekben a gótikus hagyomány egy olyan háború sújtotta nietzschei világ ábrázolására szolgál, ahol a múlt szelleme kísérti a szereplők jellemét és tetteit.
Ennek alapján Murdoch művei szorosan csatlakoznak a holokauszt tragédiája által inspirált irodalomelméleti és filozófiai diskurzushoz, hiszen egy olyan háború utáni állapotról adnak hű képet, amelyben a háború okozta megrázkódtatás erőteljesen átformálta a morálról és az identitásról alkotott képet. E dolgozat folytatása ennek megfelelően egy olyan összehasonlító kutatás lenne, amely Murdoch regényeit a háború alatt Angliában megtelepedő zsidó értelmiségi kisebbség (Franz Steiner, Elias Canetti és H.G. Adler) írásaival, az e művekben megjelenő, túléléssel, gyásszal és traumával kapcsolatos elméletekkel vetné össze. Munkámmal ugyanakkor csatlakozni kívánok, azokhoz a kutatásokhoz, amelyek a háború utáni angol irodalmat a posztholokauszt-elméletek mentén vizsgálják.

  1. Hivatkozott művek

 Atze, Marcel. 1998. Ortlose Botschaft. H.G. Adler, Elias Canetti, Franz Baermann Steiner: Ein Freundeskreis im englischen Exil. Marbach: Marbacher Magazin 84.

Canetti, Elias. 1973. Crowds and Power. New York: Continuum.

Conradi, Peter J. 2001. Iris Murdoch, A Life. London: HarperCollins.

Du Maurier, Daphne. 1986. A Manderley-ház asszonya. Budapest: Európa.

Johnson, Deborah. 1987. Iris Murdoch. Brighton: The Harvester Press.

Murdoch, Iris. 1966. The Time of the Angels. St. Albans: Triad Panther.

Murdoch, Iris. 1968. The Italian Girl. Harmondsworth: Penguin.

Murdoch, Iris. 1969. Bruno’s Dream. St. Albans: Triad Panther.

Murdoch, Iris. 1989. The Message to the Planet. Harmondsworth: Penguin.

Murdoch, Iris. 1992. „Szárazság ellen.” Világosság 8-9: 705-710.

Murdoch, Iris. 1995. Jackson’s Dilemma. Harmondsworth: Penguin.

Murdoch, Iris. 2000. The Flight from the Enchanter. London: Vintage.

Murdoch, Iris. 2001. A Severed Head. London: Vintage.

Nicol, Bran. 2004. Iris Murdoch, The Retrospective Fiction. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Osborn, Pamela. 2013. Another country: bereavement, mourning and survival in the novels of Iris Murdoch. Kiadatlan doktori disszertáció. Kingston: Kingston University.

Rose, W.K. „Iris Murdoch, Informally.” In Gillian Dooley, ed. From a Tiny Corner in the House of Fiction: Conversations with Iris Murdoch. Columbia: University of South Carolina Press.

Steiner, Franz Baermann. 2000. Am stürzenden Pfad : gesammelte Gedichte. Göttingen: Wallstein.

Summer, Sue. 1988. „The Lost Loves of Iris Murdoch.” Mail on Sunday, 5 June.

[1] Ennek alapján Murdoch morális látomását sokan Nietzsche egy bizonyos kritikájaként értelmezik. Murdochról szóló tanulmányában Peter J. Conradi írja: „Murdoch ellenfelei Nietzsche, Heidegger, Derrida, illetve az a kollektív vízkígyó fejű szörnyszülött, amelyet a „strukturalizmus” nevével illet – mind a transzcendencia ellenségei” (Conradi 2001, 356). Saját fordítás. Eredeti szöveg: „Her foes are Nietzsche, Heidegger, Derrida and a collective hydra-headed monster she terms „structuralism”, all hostile to „transcendence”.

[2] Saját fordítás. Eredeti szöveg: „But her long her which had been bronze once, seemed vital still, as if the terrible news had not yet come to it.”

[3] Saját fordítás. Eredeti szöveg: „One could look on them as sort of demon children. The notion of the  demon child is one that interests me – the sort of changeling that suddenly appears and alters the destiny of the people round about. But I don’t think there’s anything quite close-knit there. I needed some kind of outsiders, and these two presented themselves. I was thinking about, well, I’m always thinking about Russia – but I mean something to do with the homeless emigré Russian, the counterforce to the very deep-rooted hominessof the rest of the scene. It is a story about home and mother, coming back to mother and settling down with mother and so on, and these homeless people passing through, and then something tragic happening: they are not really children and this is not their home, and they are banished.”

[4] Saját fordítás. Eredeti szöveg: „… [their] mixture of moral insanity and secularised puritanism, killing any ideas, but’better’, ’more moral’ than anyone else.”

[5] Saját fordítás. Eredeti szöveg: „Canetti’s concern centres on the megalomania he perceives as a consequence of power derived from survival which he examines through case studies of, often ancient, tribal behaviour.”

[6] Saját fordítás. Eredeti szöveg: „There are the Jews that suffer and the Jews that succeed, the dark Jews and the light Jews. She is a dark Jew. I am a light Jew.”

[7] Saját fordítás. Eredeti szöveg: She is all memory – she remembers so much, she remembers the memories that are not hers.”

[8] Saját fordítás. Eredeti szöveg: „I recalled the waxen face and the staring eyes. Yes, a little mad perhaps. Another victim of a wicked world.”

[9] Murdoch, 67. Saját fordítás. Eredeti szöveg: „… for I am as British as you are…”

[10] Saját fordítás. Eredeti szöveg: „’Why did I lie. Well, why should I tell the truth, such a truth, to anyone who asks? Why should I wear such a story always round my neck and be such a figure of the world? And oh, there were worse things, worse than she said. I did not want to be a tragic man, to be the suffering one. I wanted to be light, to be new, to be fee –’”

A művészet mítosza – Iris Murdoch: Az angyalok ideje (1963)

1.

Iris Murdoch neve a magyar olvasó számára alig ismert. Magyarországi – meglepően hűvös – recepcióját jellemzi, hogy mindmáig csupán egyetlenegy műve került kiadásra, és a mai magyar világirodalmi kritika is alig tesz róla említést. Nevét ma leginkább a 2001-ben készült, Oscar-díjas angol mozifilmmel és – a filmnek köszönhetően, amely behatóan foglalkozik Murdoch öregkorával és halálával – az Alzheimer-kórral hozzák kapcsolatba. Talán ennek a is köszönhető, hogy jelen sorok írója Murdoch monográfiájának tanulmányozása során nagy meglepődöttséggel fedezte fel az írónő méltatói (és ellenei) között John Updike, a francia Raymond Queneau és a Nobel-díjas Elias Canetti nevét. Könyvei számos irodalmi díjat nyertek (A fekete herceg – James Tait Black Memorial Prize; A szent és a profán szerelmi gépezet – WhitbreadPrize; A tenger, a tenger – BookerPrize), közülük öt pedig a tekintélyes 1001 könyv, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz válogatásban is helyet kapott. Egyesek kora legjobb angol anyanyelvű írójának tartják, regényei töretlen népszerűségnek örvendenek hazájában és az USA-ban, valamint többek között Franciaországban, Németországban, Oroszországban és Bulgáriában, ahol szinte évről évre publikálják újra és újra valamennyit. 

 

Már 1953-ban írt, Sartre-ról szóló esztétikai, de főként filozófiai – lévén, Murdoch eredeti foglalkozását tekintve maga is filozófus volt – tanulmányával nagy feltűnést keltett, egy évvel később megjelent művét, A háló alattot pedig rögtön a „dühös fiatalok” Kingsley Amis, John Osborne és Alan Sillitoe által képviselt művek közé sorolja a korabeli angol irodalomkritika.  Murdoch művészeti felfogásától azonban mi sem áll távolabb, mint ez a háború után képviselt irány. Ez már rögtön az egy évvel később megjelent regényben, a Menekülés a varázslótólban kiütközik, a későbbi művek viszont mind jobban elszakadnak attól a hagyományos regénypoétikai megközelítéstől, amely az írónőt egzisztencialista-realista alkotóvá tette volna. Murdoch regényművészetének kritikai szemlélete – és ez főként a Malcolm Bradbury-féle olvasatnak köszönhető – tévesen megragadt a regények két mező, a realizmus és a „másság” közti motívumrendszere között, ami Bényei Tamás esszéje szerint eléggé megnehezítette a regényekről alkotott objektív beszédet.

 

Tény, hogy Murdoch regényvilága és koncepciója nem vonható párhuzamba egyetlen kortárs alkotóéval sem. Művészetfilozófiai ars poeticájának mintája a XIX. századi „nagy” regény, ezen belül Lev Tolsztoj és Fjodor Dosztojevszkij realizmusa. Regényeinek problémáját a pszichológiai analízistől átitatott miszticizmusba hajló realizmus, a többek között platóni és nietzschei hátterű szimbólum- és allegóriarendszer, valamint a művészet és morál (a szent és a művész) filozófiailag ingatag voltának megjelenítési módja adja. A cselekmények szövevényessége a karakterek között létrejövő bizarr kapcsolati hálók sokrétűségén nyugszik (A levágott fej című regényben például mindenki kapcsolatot létesít mindenkivel). Ahogy A.S. Byatt nagyszerű Murdoch-monográfiájában olvassuk, a kortárs kritikusok közül sokan a liberális humanizmus és technikai bonyolultság forsteri mintáit látták Murdoch regényeiben, keverve a Daphne du Maurier-féle[1] misztikus melodrámával (Az olasz lány és Az angyalok ideje, de A vörös és a zöld is ide sorolható ebben az értelemben) és a Margery Allinghamet idéző detektívtörténetekkel (voltak, akik A háló alattot és  A fekete herceget is ebbe a kategóriába sorolták).

 

Iris Murdoch munkáihoz kötődő kritikai visszhang bizonytalansága az írónő világát átható mögöttes filozófiai tartamban rejlik, még akkor is, ha az írónő mereven tagadta ennek meglétét, sőt Az angyalok idejében egy fejezet burkoltan a filozófia regényirodalomba való átültetése lehetetlenségének paródiájaként is olvasható. A regényekben lévő szövegek azonban zsúfolásig telve vannak a filozófus Murdoch esszéinek és nézeteinek központi kérdéseivel. A tűz és a nap című platonista tanulmányában Murdoch a kifejezésmódok „hálója alatt” fekvő sajátosságokról beszél, míg A filozófus tanítványa Rozanovja az isten nélküli szellemiség korát idézve hivatkozik „az angyalok idejére”. Úgy tűnik tehát, hogy minden látszólagos rendezetlen narratív szervezetlenségük ellenére a Murdoch-regények mégis rendelkeznek egy olyan egységes poétikai elvvel, amely formáját tekintve láncszerűen kapcsolja egymáshoz valamennyit. Ezáltal Murdoch életműve ugyan látszólag korszakolható, azonban ez a korszakolás mégis pusztán félig lehetséges. E korszakolás fényében az ötvenes években születő első két regény egy, az egzisztencialista detektívregényeket és Raymond Queneau komédiáit idéző, néhol a burlesque és a szórakoztató irodalom határmezsgyéjén balanszírozó, de – ellentétben Szöllősy Klára 1961-es becsmérlő kritikájának állításaival – azok formaiságába soha át nem csapó indítódarabok, amelyek záró akkordja – ha lehet egyáltalán ilyesmiről beszélni – az 1957-es harmadik regény, A homokvár. Az 1958-as A harangtól indul meg a hatvanas évek, nem ritkán komor tónusú, gótikus regényeket és románcokat idéző regényfolyama (amelynek talán egyetlen fekete báránya az 1918-as ír húsvéti felkelés idején játszódó, önéletrajzi ihletésű történelmi regény, A vörös és a zöld). 1968-ban A szép és a jó című regény indítja el a hetvenes és nyolcvanas évekre kiteljesedő, egyre nagyobb terjedelmű, Shakespeare-i ihletettségű művek láncát, amelyek kiemelkedő darabjai az Egy igen tiszteletreméltó vereség (1970), A fekete herceg (1972) és A tenger, a tenger (1978).

 

Murdoch regényei tehát egy szabályszerű séma köré szerveződnek, és – Byattel és Bényeivel egyetértve – nem túlzás azt állítani, hogy ennek a sematikusságnak köszönhetően nem igazán emelhető ki egyetlen „remekmű” sem a Murdoch-életműből. Karakterei szintén ezen a sémarendszeren belül mozognak, Bényei úgy jellemezte őket, mint egy murdochi „kombinatorikus készlet visszatérő szereplőit”[2]. Találhatók közöttük manipulatív, sátáni arcú mágusfigurák (Julius King), önjelölt filozófusok (Hugo Belfounder), egzisztencialista-jellegű írók (Jake Donaghue, BradleyPearson), androgün kamaszok (Julian Baffin, Leo Peshkov, TobyGashe), a világháború és a holokauszt borzalmaiból megmenekült idegenek (Leo Peshkov, David Levkin, Julius King), titokzatos, terror alatt sínylődő, Csipkerózsika-szerű női alakok (Elizabeth Az angyalok idejéből, Hannah Crean-Smith Az egyszarvúból vagy Isabel Narraway Az olasz lányból), valamint a hitüket vesztett, másokat totális terror alatt tartó, morálisan és szexuálisan tévelygő sötét alakok (Peter Crean-Smith, Carel Fisher). Ez a sematikusság ugyanakkor egy szabályos belső cselekményhalmazban is összpontosul, hiszen Murdoch karakterei a regényvilággal egyetemben lavíroznak a társadalmi élet külsőségének normái és az irracionális, olykor riasztóan ördögi miszticizmus, a „másság” között. Egyszeriben leomlani látszik a való élet külsődlegességének bástyája, és a murdochi hősök előbb vagy utóbb kénytelenek – és képtelenek – számolni érzelmi életük ingatagságával (ez főként az első regény, A háló alatt Jakejére vagy A fekete herceg szereplőire igaz).

 

A regényeket át meg átszövik a szimbolikus, filozófiai tartalmat képviselő, szimbolikus jelleggel felruházott teremtmények, tárgyak, aktusok vagy irodalmi utalások, amelyek szintén visszatérő „szereplői” egy-egy korábbi műnek. Így a madarak (A fekete hercegben a galambok), Mrs. Tinckham macskái A háló alattban, pókok a Bruno álmában, Murdoch hasonlata Eugene és a kutyák között Az angyalok idejében, vagy a víz szimbolikája A háló alattban,  Az egyszarvúban, A harangban és A tenger, a tengerben (az úszás képessége Murdochnál egyfajta morális kompetenciaként szerepel). A víz olykor a Murdoch-hősök központilag morális dilemmájának megjelenítője, és a regények vizes terepei olykor veszélyes és halálos megmérettetések helyszínei (Titus, A tenger, a tenger). A hatvanas évek gótikus regényeinek (és talán ezen a ponton nem is véletlen a du Maurierrel való párhuzam) topográfiai allegóriáiként értelmezendők a gonosz uralma alatt álló, elvarázsolt birtokok, az olykor szellemalakokként kísértő, a regényben soha, vagy csak ritkán, de akkor is statikus formában megjelenő karakterek (Peter Crean-Smith), illetve a profán és a szent tereket átkötő erők (ilyenek Az egyszarvú és Az angyalok ideje templomtornyai, illetve A harang apátsága).

 

 

2.

 

Iris Murdoch írta 1961-ben: „A szeretet az a végtelenül nehéz felismerés, hogy rajtunk kívül más is valóságos.”[3] Ez a szeretet a murdochi filozófiában – többek között kanti mintára – a másik személy idegenségének, „másságának” felismeréséből, pontosabban megtapasztalásából fakad. Murdoch számára a szeretet ekképpen valamely interszubjektív megnyilvánulás, az Erósz egy kivetülése, amely – Bényei hipotézisével szemben, amely megkérdőjelezi a murdochi művek erotikus jellegét – a művészeti etika erotikus létének megmutatkozása, amint erre a problémára Acastos című platóni dialógusainak egyik szereplője rávilágít: „Minden művészetet lehet pornográfiaként használni. A művészet az elmében történik. Nem minden művészet felszentelt. Mindnyájunknak vannak rögeszméink.”[4] Másfelől Murdoch összes művében találkozunk az Erósz arcát felvevő, az etikai rendszert már szexuális mivoltukban (vagy tévelygéseikben) reprezentáló hősökkel. Így A fekete hercegben, amely akár A fekete Erósz címet is kaphatta volna, a főhős egy nálánál jóval fiatalabb lánnyal éli meg a szerelem és a szexualitás szenvedélyét, A homokvár tanítómestere egy festőnő iránt érzett erotikus vágyakozásba menekül a házasság és a konvenciók börtönéből, A tenger, a tenger fő morális atmoszféráját a szerelem elvakult ereje adja, míg a gótikus regények szinte mindegyikében (ezek egyik tipikus esete az általunk tárgyul választott Az angyalok ideje) találkozhatunk a vérfertőzés, illetve az erőteljesen ödipális szerelmi kapcsolatok témájával.

 

Iris Murdoch etikai, illetve regény- és művészetfelfogását tükrözi, hogy szerinte a tökéletes és nagy írás – hasonlóan a XIX. század regényirodalmához – csak akkor válhat valóra, ha az író figyelmét a romantikus illúziók által teremtett mitikus formáról a valóságos és átláthatatlan ember felé tereli. Ebben a tekintetben a fantázia – amely a rossz irodalom sajátossága – helyét a képzelet – amely a jó irodalom védjegye – veszi át, és megteremtődik az, amit Murdoch „nagy” művészetként definiál.

 

Ha a szubjektum képes feloldódni a műalkotásban, létrejön az igaz műalkotás, és a sartre-i szolipszisztikus neurózis helyett a fenséges (sublime) megtapasztalása lép érvénybe.

 

 

 

3.

 

 

Murdoch regényfelfogását a kortárs kritika három részre osztja. Ezek közül az első Murdochnak a freudi pszichoanalízis iránt való érdeklődése, az ego freudi „változata”, az eredendő bűn tézise, amelyet irodalmi szintre Murdoch szerint a legkiválóbb módon Dosztojevszkij emelt a Bűn és bűnhődéssel. E szerint az elmélet szerint az elme funkcionális szempontból csak egy egocentrikus, az én kielégítésére szolgáló „gépezet”, amit „saját egyéni történelme határoz meg, aminek természetes tartozékai szexuális eredetűek, félreérthetőek és az alany számára nehezen érthetőek vagy kontrollálhatóak. Az introspekció csupán ambivalens motívumok szövedékét képes felfedni.”[5] Másfelől Murdoch világát – amint azt már érintettük, és Az angyalok ideje esetén még bővebb részleteiben fogjuk magyarázni – át- meg áthatja a nietzschei hatalomvágy atmoszférája, amely formába önti a fogalmakat annak érdekében, hogy uralkodhasson felettük (Carel, Julius King, Peter Crean-Smith). Harmadrészt pedig látható a fentebb már említett őrlődés a realitás és a misztikum között. Ebbe a purgatórikusnak is nevezhető állapotba az én és a külvilág végső pontjai olyannyira összeérnek, hogy az egyik a másikat majdnem hogy semlegesíti.

 

Murdoch szemléletében tehát az ego alapvetően nem a jó szolgálója, pontosabban szólva „a jó egyetlen őszinte módja a »semmiért«” jónak lenni egy olyan helyszínen, ahol minden »természetes« dolog, beleértve az emberi elmét is, a választás, illetve a szükségesség alanya”[6]. Ez a szolipszista állásfoglalás, illetve a szolipszizmus hol nevettetően parodisztikus, hol hidegrázóan komor érzékeltetése a regényekben Murdochnak abból a negatív állásfoglalásából származik, miszerint a XX. századi modern író, szemben a XIX. század művészeivel, már nem képes, vagy csak nagyon kis mértékben képes a „nagy” művészetre; beérik a szűkös mítoszokkal, a szenzációhajhász zsurnalisztikával, a valóságot teljes valójában kifacsart „álomszükségletekkel”. Innentől fogva a kortárs regény problémája, hogy nem képes felemelkedni a valóság szintjére, és a fantáziát a képzelet elé helyezi. Az író egy narcisztikus szolipszistaként a saját képére teremt alakzatokat, önmagát helyezve regényei középpontjául, tehát regényei inkább elfantáziálgatott önéletrajzok, mintsem széles perspektívából merítkező fiktív anyagok. Erre Murdoch szerint csakis a XIX. század Dosztojevszkijei, Tolsztojai, illetve Jane Austenjai voltak képesek, de ehhez a sorrendhez csatolható Henry James és Thackeray is, akiknek zsenije határozottan abban rejlik, hogy képesek voltak megtartani, illetve fiktív keretek közé önteni morális világuk forma- és struktúraérzékét. Iris Murdoch az irodalom morális világának lesüllyedését egy, az emberi élet morális világának lesüllyedésével állította párhuzamba. Ez a morális ingovány, hogy az ember nem képes felébredni saját spirituális léte gondtalan álomszerűségéből, nem képes kiszakadni a hétköznapi lét szorító bástyafalai közül, Murdoch világában kétségbeesést szül. Csak az olyan karakterek képesek túljutni ezen az állapoton, akik létükben egy magasabb spirituális kasztba jutottak. E karakterek – és itt megfigyelhető a murdochi világba beépített, nem kizárólagosan keresztény, mint inkább platóni alapokon nyugvó eszkatológiai rendszer – ennélfogva vagy sátáni arcot öltve magukra – emlékezzünk Shaffer Salierijére – gyakorolnak teljhatalmat környezetük felett, vagy angyali jósággal (Pattie) vetik alá magukat a domináns erőnek.

 

Murdoch regényeinek egyediségét a hétköznapi életből merített problémák felvetése adja, illetve az, hogy az írónő, kiszakadva a huszadik századi prózapoétika hagyományából, regényei központi elemeit – már ha ilyenről szó lehet egyáltalán – egyfajta objektív látószögbe helyezte. Ebben egyik fő mintája Albert Camus, aki Murdoch szerint azért emelkedhetett magas irodalmi rangra, mert képes volt az igazságot leképezni regényeiben. Ezzel szemben a modern irodalom fő hiányosságaként könyveli el (és ez a problematika burkoltan az Acastosban is felvázolódik), hogy az erőszak hiteles és naturalisztikus megjelenítése ellenére is – például Seamus Heaney lápverseiben – mennyire beszűkült a rosszról való képalkotás. Az olyan alkotások, mint Az angyalok ideje, Az olasz lány, Az egyszarvú vagy a Menekülés a varázslótól ebből kifolyólag azért tarthatók kulcsfontosságú műveknek a XX. század világháború utáni irodalomelméleti gondolkodásban, mert ezek olyan etikai felfogást tükröznek, mely szerint a metafizikailag ráértett gonosz[7] a mindennapok eseményei között ólálkodik, és ravasz bábjátékosként (Julius King) vagy a terror atyjaként (Carel Fisher) hat szereplői belső morális életére.

 

4.

 

Az angyalok ideje Iris Murdoch 1966-ban íródott, szám szerint kilencedik regénye. Morális atmoszférájának „előszele” az 1964-es Az egyszarvú, és talán e mű az a két regény, amelyben a spirituális világ kettészakadásának századunkban jelentkező sajátos mellékterméke kapja a legfajsúlyosabb filozófiai hátteret. Ennek megfelelően a két mű közötti bizonyos mértékű egybeesések elvitathatatlanok. Mindkettő vallásos regény, középpontjában a gótikus, némely fejezetek erejéig a melodrámát sem nélkülöző történettel. Mindkét mű helyszínéül valamely rejtélyes, ködbe burkolózó birtok áll, melynek urai démoni köntösbe burkolózó, hitüket vesztett, szexuálisan is eltévelyedett karakterek.

 

Mint ahogy azt Iris Murdoch gyakorlottabb olvasói megszokhatták, ez a regény is telve van a legkülönfélébb morálisan megkülönböztetett, eltérő történelmi, társadalmi vagy/és nyelvi háttérrel rendelkező szereplőkkel, akik a regény folyamán egyre zűrzavarosabb kapcsolatba keverednek egymással. A regény főszereplője a démoni Carel Fisher, egy hitéből kivetkezett, sejtelmesen különc anglikán tiszteletes, aki családjával, a költői ambíciókat dédelgető lányával, Muriellel, unokahúgával, az árva sorsra jutott Elizabethtel, és színes bőrű, sokat megélt nyugat-indiai szolgálójával és szeretőjével, Pattie-vel egy kelet-londoni parókiába költözik, abba az egyetlen épületbe, amely túlélte a német pusztítást. Az alagsor pinceszobájában él a ház gondnoka, Eugene Peshkov, egy fehéroroszországi emigráns, fiával, a deviáns Leóval. Carel családjához tartozik még az iskolamester és keresztény moralista Marcus és baráti társasága, köztük a promiszkuitív Norah, illetve a folyton kotnyeles Mrs. Barlow.

 

A murdochi misztikus prózavilág platonista allegóriára építkező filozófiája itt is tetten érhető. A szereplők (Pattie, Elizabeth, Muriel, Leo és Eugene) egytől egyig Platón barlangvilágának láncra vert rabszolgái[8]. Mivel a barlangot soha nem hagyhatják el, ezért – ahogy Murdoch fogalmaz – csak a fátyol-valóságot (rögeszme, előítélet, irigység, aggodalom, elutasítás, kapzsiság, neurózis, stb.) képesek felfogni. Számukra csak a barlangban égő tűz, a barlang árnyai és a barlang falán túl beszélgető őrök hangja képezi a való életet. Conradi ragyogóan vezeti le ennek a barlanghasonlatnak metaforikus rendszerét Az angyalok idejében: először is ott van Elizabeth külvilágtól elzárt szobája, ahol Elizabeth a súlyos gerincbántalmai miatt acél fűzőmerevítőt visel; aztán ott a szénpince, ahová Marcus zuhan, továbbá a démoni emlékeket idéző orosz láda, amelyet Muriel ad Eugene-nek, legvégül pedig az a vászonszekrény (barlangfal-metafora), amelyen át Muriel szemtanújává válik az apja és Elizabeth fajtalankodásának. Maga a ház is egy zárt világ, egy klausztrofóbikus atmoszférájú, titkok és bűnök labirintusa, amelyből csak ezek feloldásával létezik kiút. A szereplők mind ismerik a tüzet, de a nap fényére vágynak – ám saját, illúzióktól telített világukban ezt nem érhetik el. Az egyetlen karakter, aki erre a regény végére képessé válik, Pattie, ugyanis ő már megértette a spirituális létezés mikéntjét, „felébredt”. Ez a „kilépés” azonban fájdalom nélkül nem lehetséges. Pattie-nek előbb tudomást kell vennie Carel és Elizabeth viszonyáról, hogy ezt a döntő lépést meg tudja tenni. „Szerette őt, de ezzel a szeretettel nem tudott mit kezdeni. Saját gyötrelmére szerette, és nem a férfi üdvösségére. Nem tudta őt eléggé szeretni ahhoz, hogy megmentse, nem ennyire, nem ennyi szenvedés árán. Nem tudott ott maradni, és látni őt Elizabethtel. Ennyire nem tudta szeretni őt. Nem tudta kiváltani számára a megváltás csodáját.” Pattie-nek, csakúgy, mint Az olasz lány Edmundjának, szükséges érezni a nap fényét, ez azonban az alávetett szeretet bizonyos mértékű feladásával jár. 

 

Az angyalok ideje látszólag követi a Jane Austen-féle mannerista regények ethoszát, a felszín alatt azonban dermesztő és kegyetlen regény, teli nietzschei hasonlatokkal, szimbólumokkal és parafrázisokkal. Egy olyan átmeneti síkon mozog, amelyben megszűnni látszanak az alapvető keresztény normák – erre utal a regény végén a Wren Tower, a háború után egyetlen épségben megmaradt torony lerombolása – és „az Isten halálával” foglalkozó nietzschei teológiai elmélet lép ezek helyére. Murdoch, aki maga rendíthetetlen ateista volt, és az Új Teológus tanokkal egyetemben hitt a fogalmak elmélyíthetőségében és gazdagíthatóságában, A.S. Byatt szerint talán rájött, hogy korának közgondolkodását egy olyan intellektuális és morális pánik zavarta fel, amely magát a könyvet is erőteljesen áthatja. A keresztény vallás Hitler óta nem szolgál megnyugtatásul, a templomok pedig – erre a Conradi elemzés ügyesen utal is – magának a halott Istennek a sírkövei. Az angyalok ideje e téren olvasható – ahogy Murdoch az Egy tiszteletreméltó vereség kapcsán tett is rá célzást – egyfajta teologikus mítoszként, ahol Carel az abszolút sátán, Pattie a szent, Muriel pedig a („kezdetleges”) művész.

 

A fentiek értelmében az egész regény nem más, mint valamely – platóni értelemben vett – morális demitologizáció, egy isten nélküli világ prezentálása. A mű központi alakja, CarelFisher is erre az isten-nélküliségre világít rá a regény egyik központi regényében, amikor azt mondja, hogy minden ember csupán a véletlen (demiurgoszi) teremtménye, és hogy az emberi jóság Isten halálával puszta hazugsággá vált. Ezt követően ékesszóló magyarázatba kezd a világ képtelenségéről: „Mi van akkor, ha az igazság borzalmas, mi van akkor, ha az igazság nem más csupán egy fekete verem, vagy a porban csapkodó madarak egy sötét szekrény mélyén? Mi van akkor, ha csak a gonosz valódi, illetve ez még csak nem is gonosz, hiszen már a nevét is régen elvesztette?”[9] Ez a vélelem Carel víziójában apokaliptikus méreteket ölt. E szerint a jó koncepciója az isteni lét koncepciójával egy üres halmaz csupán, ezért mindkét paradigma cáfolható. Ezeknek a fogalmaknak az ürességével pedig a filozófia sem válik mássá, csak gyerekes csacsogássá. „Jób könyvének szerzője ezt megértette. Jób értelmet és igazságot kér. Jehova válasza erre, hogy egyik sem létezik. Csakis hatalom van, és a hatalom csodája, csakis eshetőség és az eshetőség rémülete.”[10]  A keresztény szeretet Murdoch szerint ilyenformán teljességgel összeegyeztethetetlen az egzisztencialista léttel.

 

Mindez Murdoch narratív struktúrájában jelenik meg a legpontosabban. A háló alatt, Az olasz lány, A fekete herceg és A tenger, a tenger első személyű elbeszélői szinte kivétel nélkül az életük feletti irányítást átvenni képtelen, az eseményekkel sodródó, azok folyását csak részben felfogó, egzisztencialista hősök. Jake, az 1954-es első regény, A háló alatt főhőse mondja ki: „Az események úgy hullámzanak el mellettünk, mint a tömegek, és csak egy percig láthatjuk az arcukat. Minden munka és minden szerelem, a gazdagság és hírnév keresése és az igazság keresése, mint maga az igazság is, pillanatokból tevődik össze, amelyek elmúlnak és semmivé válnak.”[11] Murdoch többi regényének harmadik személyű narrációja első pillantásra visszatérni látszik a hagyományos elbeszélői technika felé, valójában azonban egy sajátos, egynémely karakter függő beszédében felvázolt drámai rendszer köré szerveződnek, amelynek dinamikáját a Bényei-elemzést alapul véve a narrátori mindentudás egyes helyeken való megrekedése teszi különösen feszessé. Ahogy a New York Times írja kritikai cikkében: „Miss Murdoch úgy ír, mint egy rejtély beavatottja, egy titkos tudás birtokosa. Nem kívánja megszentségteleníteni a rejtélyt az által, hogy minket is beavasson ebbe a titokba. Ez szembeszökő módon tűnik elő karaktereinek felvezetésében. Mindannyiukat, kivéve a két fő karaktert, gyönyörűséges módon mutatja be nekünk. Köröttük sétálhatunk, bebocsátást nyerünk a gondolataikba. Motivációik érthetőek. Ez a két kulcsfigurára, Carelre és Elizabethre nem igaz.”[12] Tehát amíg Murdoch Az egyszarvú tragikus eseménysorozatát két külső szemlélő – Marian és Effingham – látószögén át prezentálja az olvasó számára, addig Az angyalok ideje a karakterek közötti átjárhatóság mesterdarabja. A regény sötétsége a gonosz rejtélyes, visszahúzódó vagy éppen statikus és a bizonyos helyeken való, villámcsapásszerűen váratlan és fenyegető megjelenésében rejlik (a du Maurierrel való összehasonlítás ezért sem lehet véletlen, hiszen a gótikus jellegű Murdoch-regények atmoszférája szembetűnő azonosságot mutat du Maurier kísértet-történeteivel).

 

A könyv fő morális ihletője A tragédia születése[13], és a kötetben végigvonuló Dionüszosz-Apollón párhuzam. Ez a két – nietzschei megfogalmazásban – iker istenség tulajdonképpen nem más, mint a világ formaiságának leképezője, így míg Apollón a formák tisztaságát, okozatiságát, az átláthatóságot és az egyéniség abszolút valóságát, addig Dionüszosz a tudat előtti formaiság fenségességét jelképezi. Kettejük egyesülése és párharca szüli tulajdonképpen az igazi tragédiát, szövetségük magától értetődő volta „esztétikus öröm, amelynek fényében egyaránt ragadható meg az egyéni törekvés gyengesége és az életerő szilaj hatalma”[14]. Ahogyan a két évvel előbbi Olasz lányban Edmund testvére, Otto, úgy itt Carel az, aki felhívja öccse, Marcus figyelmét a dionüszoszi fenséges totális káoszára, amelyben a filozófia ostoba és értelmetlen gyerekjáték csupán. „Csak páran félték a Káoszt és a Régi Éjszakát, és még kevesebben kapták el ennek futó pillantását. És ha ez meg is történt repedés által, egy felszíni hasadék által, ha észre is vették ezt, egyből futottak vissza padjaikba, és éjszakába menően még jobban munkálkodtak azon, mint valaha, megmagyarázni, hogy ez nem így volt, hogy nem lehetett így. Szenvedtek, és még meg is haltak ezért az érvükért, és igazságnak nevezték.”[15]

 

Malcolm Bradbury „definíciója” alapján úgy is elkönyvelhetjük Murdoch írásművészetét, mint egy morális mítoszvilágot, amelynek kulcsa a szeretet többrétegűségében (a megértés és a szellemiség „totemisztikus”, erőszakos és hatalmaskodó mikéntje) rejlik. Bradbury szerint a művek rokokó-szerű cselekménye, karaktertömegeinek rituális szerelmi tánca túlmutat az általános magyarázhatóságokon és spekulációkon, és egy, csak az érzékek útján birtokba vehető dimenzió felé térítik az olvasót. Ez Az angyalok ideje esetében a hármasság logikájának rejtett keresztény allegóriájában merül ki. Ismét csak Bényei esszéjére támaszkodva, Murdoch regényében ez többszörös ismétlődések folyamatával jön létre. Először is ott van a három absztrakt elméleti illusztratív figura, a platóni ideákat képviselő, azokat írásban anyagi szintre emelni törekvő Marcus, a keresztényi új teológia közvetítőjeként a püspök, valamint a nietzschei Carel. Azután ott van a Carel három női „rabszolgája”, a spirituálisan alávetett Pattie, az érzelmi alapon ragaszkodó Muriel és a szexuális tárgyként kezelt Elizabeth. Létezik egy harmadik felosztású hármasság is, amelynek sátáni torzképét Carel prezentálja. E felosztásban Carel Isten örököseként foglal helyet annak trónusán, miközben „viszonyt folytat a test fekete angyalával, az érte szenvedő krisztusi Pattie-vel, és a fehér spirituális angyallal, saját törvénytelen lányával, az örökké szobájában élő, ágyhoz kötött Elizabethtel”[16].

 

Az angyalok ideje tetőpontja az a jelenetsor, amelynek során a mindig okvetetlenkedő Muriel először azon munkálkodik, hogy Leót a szűzies és mentálisan sérült Elizabethtel hozza össze, majd mikor rájön apja és Elizabeth viszonyára, ezt az információt fegyverként próbálja Pattie ellen felhasználni, hogy azután a fekete szolgáló lebbentse fel előtte a fátylat Carel és Elizabeth vérségi kapcsolatáról. Ezen a ponton egyetérthetünk Conradival, aki a regényt műfajilag inkább fekete komédiaként, mintsem egy megdöbbentő lélektani lektűrként azonosította, hiszen ez a spontaneitás erejével ható bonyodalomlánc egyszerre tekinthető a komédia és az iszonytató tragédia katartikus elegyének.  Pattie és Muriel számára az öröklét meddő ábrándját a bűn és a bűnhődés nietzschei víziója váltja fel, ahol minden múlandóság „vérfertőző viszonyban áll a képzelet alvó szépségével”[17].

 

A vérfertőzés témája és egyáltalán a jelenléte Az angyalok idejében sokkolta Murdoch korabeli kritikusait és olvasótáborát. A vérfertőzés freudi megközelítésben a legvégső szexuális rendellenesség és társadalmi bűncselekmény. Nietzsche ezt az igazi bölcsesség szükséges velejárójaként látta. Oedipusi példával, csak a dionüszoszi bölcsességgel megáldott ember válhat a természet rendjének jelmezébe öltözött Szfinx gyilkosává. A kevély tudás taszítja a természetet a rombolás mélyébe, ám vele együtt az ember is a vesztébe rohan. Carel hite a „semmiért való szeretetben” megkövetelné Pattie-től, hogy vétke ellenére továbbra is a megalázott kedves szerelmével szeresse őt, s miután a lány erre alkalmatlan, nem bírja tovább, és megöli magát.

 

Ebben a teremtő erő és rend nélküli világban, ahol Isten halála egyben az ő „rettenetes angyalainak felszabadulásához”[18] vezet, megszakadni látszik minden morális elv, az örökkévalóban és a spirituális uralom feltétlen jóságába vetett naiv bizonyosság. Értékek sem léteznek többé, ahogyan Leo erre tesz is egy utalást Muriel számára. Minden, ami az ember köré épül, hazugsággá válik. A tiszta bemocskolódik, az ártatlanból bűnös lesz, a bűn pedig többé nem jár morális felelősségre vonással. Minden, ami jó, pusztán a fájdalom adásában merül ki. Ezért Leo tette, a regényben epifániaként szereplő ikonnak, a megtagadott Isten és jóság tárgyiasult formájának az elrablása, nem jelent morális dilemmát a többi szereplő számára. Eugene, Leo apja is beéri egy szimpla feddéssel, amelyeket „akár Hitlerhez vagy egy hurrikánhoz is intézhetett volna”. A szavak értelmüket vesztik. Carel alakja – és ebben Conradi is egyetért – ilyen módon válik byronivá. Tagadja a jóságot, hitét a sokrétűség ördögi létezésébe veti, ami azonban korántsem egyeztethető össze a pogány hitvallással. Azonban a nietzschei világban, ahogyan minden egyéb, ez a fogalom is nevét veszti, a háló alatt pedig nem találunk mást, mint azt a kétségbeesés utáni ürességet, amiről Murdoch a következő regény, a Szép és a jó egyik fejezetében is szól.

 

Egy ilyen orwellien baljóslatú világ mögött lehetetlen nem meglátnunk a valódi írói szándékot. Murdoch ugyanis a bonyolult és tragikus morális vég előrevetítésével egyben metsző képet is elénk vetít a korunkban uralkodó morális válságról. Ez a morális válság szerinte a művészet elértéktelenedéséből indul ki, amelynek feladata lenne az ember felé az élet különböző alternatíváit nyújtani. Existentialists and Mysticscímű munkájában ezt írja: „A zsarnokok mindig félnek a művészettől, mert ők a homályt szeretik, a művészet pedig világosságot teremt. A jó művész az igazság közvetítője. Azokat a gondolatokat fogalmazza meg, amelyek egyébként homályban maradnának, és azokra a tényekre irányítja a figyelmet, amelyeket többé nem lehet figyelmen kívül hagyni. A zsarnokok üldözik a művészeket, elhallgattatják őket, vagy megpróbálják megalázni vagy megvásárolni őket. Ez mindig is így volt. Azt azonban beismerhetjük, hogy úgy tűnik, mintha korunkban még több ellensége lenne a művészetnek, mint általában… Napjaink művészete gyakran tűnik ellenművészetnek, barátai és ellenségei is gyakran tartják annak. A történelem során a művészek rendszeresen forradalmárokká váltak, vagy legalábbis a változások eszközeiként szolgáltak, hiszen érzékeny és független gondolkodókként olyan munkát végeztek, amelynek révén kívül kerültek a mindenkori társadalmi renden… A mi féltekénken most egy metafizika ellenes korban élünk. A művészet elutasítása sok szempontból egy aspektusa annak, ahogy a filozófiában, a vallásban és az ezekből táplálkozó köznapi viselkedésekben elutasítják a metafizikát.”[19]Murdoch szerint azonban – Az angyalok ideje pesszimista víziója ellenére is – létezik egy olyan agnoszticizmus, amely gyógyító erőként segíti vissza a művészetet és a filozófiát az emberi lét mindennapi dolgai felé, kaput nyit a józan és tiszta, mindenfajta mesterkélt reflexiót nélkülöző beszéd felé, és felszabadítja a nyelvet, ezáltal a létet a demagóg zsarnokság önkényessége alól.[1] Byatt, A.S.: Degrees of Freedom – The EarlyNovels of IrisMurdoch, Vintage, London, 1994; 296.o.

[2]Bényei Tamás: Az ártatlan ország – Az angol regény 1945 után, Kossuth Lajos Tudományegyetem Kiadó, Debrecen, 2003. 449.o.

[3]Murdoch,Iris: Existentialists and Mytics – WritingsonPhilosophy and Literature; Penguin (Non-Classics), London, 1997. xiv., Az idézeteket saját fordításomban közlöm.

[4]Murdoch, Iris: Acastos – TwoPlatonicDialogues, Penguin (Non-Classics), London, 1987. 30.o.

[5]Murdoch, Iris: The Fire&the Sun, 34.o.

[6]Murdoch, Iris: „On ’God’ and ’Good’”.71.o.

[7] Bár Az angyalok ideje és Az egyszarvú maguk is inkább tűnnek fabuláknak, mintsem konkrétan körülhatárolt, „valós” világoknak.

[8] Platón: „Barlanghasonlat”;  in.: Platón összes művei 2. kötet. Bp., 1984. Európa Könyvkiadó. 355-460.p

[9]Murdoch,Iris: The Time of theAngels, Triad/PantherBooks, Frogmore,1978. 163.o.

[10]uo.

[11]Murdoch,Iris: A háló alatt, Magvető Kiadó, Budapest, 1971. 328.o.

[12]Walter Allen: „AnythingGoes”, New York Times, 1966.

URL: http://www.nytimes.com/books/98/12/20/specials/murdoch-angels.html?_r=1

[13] A Nietzsche-mű több síkon is jelen van a regényvilágban. Érzékelhető a rombolás-újjáépítés allegóriájában, az isten létét megkérdőjelező nagymonológban, valamint Carel alakjában, aki ugyanakkor felfogható a démoni filológus jelképeként is.

[14]Conradi, Peter J.:The Saint & the Artist – The Study of theFiction of IrisMurdoch, HarperCollins Publishers, London, 2001. 175.o.

[15]Murdoch,Iris: The Time of theAngels, Triad/PantherBooks, Frogmore,1978. 163.o.

[16]Bényei Tamás: Az ártatlan ország – Az angol regény 1945 után, Kossuth Lajos Tudományegyetem Kiadó, Debrecen, 2003. 453.o.

[17]Byatt, A.S.: Degrees of Freedom – The EarlyNovels of IrisMurdoch, Vintage, London, 1994. 258.o.

[18]Murdoch, Iris: The Time of theAngels, Triad/PantherBooks, Frogmore, 1978. 164.o.

[19]Iris Murdoch: „Megváltás – szavakkal”, in: Vigilia, 2001. augusztus. 586-592.o.