Hegyi Botos Attila összes bejegyzése

A szerzőre vonatkozó leglényegesebb információk bármelyik könyvéből, énekéből, alkotásából közvetlenül elérhetők.

A költő és a kerítés

 El-elnézegetve megannyi életutat, a szem folyvást a gyermekkor falába ütközik.
Legmellbevágóbban persze az alkotóknál hallani, ahogy a megannyi figyelemreméltó életmű mögötti titkos, félreeső sarokban a régesrégi ismerős: egy elárvult gyermeklélek szipog.
Az egyhangú ismétlődésbe (a fiú mögött még egy másik fiú és így tovább a végtelenségig) újra meg újra beleborzong a szív.
Így aligha csoda, maga a végtelen redukció, parttalan ismétlődés, egyáltalán a beláthatatlan, uralhatatlan „végtelenség-probléma” mennyire hűségesen kíséri az emberiség általunk ismert történetét: mondhatni, fundamentálisan emberi, közös ügyünk.
A nyugati filozófia történetében legintenzívebben talán Nietzschénél, legemberibben pedig (gyermekkorától öregkoráig görgetett sziklányi mellsúlyként) Borgesnél vetődik föl. Utóbbi számtalan esszéjében boncolgatja a kérdéskört, s próbál rá lelni adott gondolkodók felől megnyugtató, kézzelfogható válaszokat – olykor úgy tűnik, némi sikerrel.
Ám bármiféle megmarkolni szánt bizonyosság, racionális megoldottság eleve gyanús (s amúgy is, jó szokása szerint mindet átdolgozza, korszaki tudósítássá, időszerű jelenlétté formálja az idő). Amint az is felettébb elgondolkodtató, hogy ami spekulatíve részint megoldottnak látszik, Borgesnél egzisztenciálisan szintúgy megoldatlan (feloldatlan, eloldatlan stb.) marad. S ezért nagy-nagy hála. A Nagy Megoldatlanságnak. Ízléses, megengedő, szívborzolóan finom hangú – egyszóval gyönyörű műalkotásokat köszönhetünk neki.

Nem tudom, jómagam miért kívánok e problémakörről szólni. Bizonyos kétségek mindig is elkerültek, egyúttal semmi hajlandóságom feltételezni, mások annyi okos gondolata után mindehhez hozzá tudnék fűzni valami ún. eredetit. Bár – közbevetőleg jegyzem meg – hozzáállásom az eredetiséghez materiális értelemben véve korántsem megnyugtató. Példának okáért a kerékben, az atombombában vagy a számítógépben, vagy akár egy táblára felhordott festékrétegekben önmagukban nézve nem látok semmi eredetit: lázba nemigen hoznak.
Annál inkább a szem szögében, a – képességekből fakadó – egyedi kép létrehozásának módjában, esztétikus (kalokagathia) kidolgozásában, így a hozzávezető módban, útban, kevéssé a miben, inkább a mikéntben – voltaképp az aktív személyes emberi módban látom, élem meg, hat rám. Hat meg újra és újra. Így ha remélek, lehetőleg semmi megoldhatót, csupán egy lehetőséget: a témához fűződő soraim személyességét, s annak emberi oszthatóságát.

Egy szó, mint száz, s elnézést kérve e terjengős bevezetésért: itt görnyed előttünk élete magányos sarkában a fiú: szemében a végtelen többivel. Ahogy – különféle mértékben, amúgy alkatra szabva – így-úgy mindenkiében. Ezért is osztható.
Magam fiúja például most fedezi föl első barátját az óvodában. A liget délkeleti sarkában, kicsit távolabb a többitől: egy öreg hársfát. A mandulák virágait már kicsalogatta a februárvégi nap, ahogy ennek a vén fának kérgére az első meggypiros bodobácsokat is. Ott áll a magányos fa a rábámuló magányos gyermek tekintetében. Valami – mások által nem látott – intim egybekelés, menyegző: Világ születik. A fatörzset és a gyermekarcot egyként átsugárzó korai napsugárban.
Kérdés: innen nézve sajnálhatjuk-e ezt a gyereket? Vagy inkább a liget túlfeléről nézve, ahol a többiek: egyesek a cölöpváron, mások a kiszuperált traktoron játszanak? S egyáltalán: nyomasztja-e a kisfiút magányossága? Vádol-e másokat elszigeteltségéért?
Ahogy én emlékezem, csupán nagyon-nagyon lelkes volt. Meg kívánta osztani magányos felfedezései örömeit. Csupa-csupa öröm érte hát. Még pontosabban: csak azokra volt nyitott.

Azt, hogy másokat (felnőtteket, gyerekeket) mindezek (egy kavics, egy gyantadarab, a megszelídített vadállatok, akármi más, akár egy érzés fölött szitáló gondolat, picurka gyermekvarázslatok) csöppet sem érdekel, egyszerűen elfogadta. Annál teljesebb volt az öröme, ha olykor-olykor valakit igen. Nem voltak sötét érzései, vádjai. Persze az ominózus kamaszkorig, amikor a vérbe belevágódnak Poszeidón nyilai.
Ez tehát egy egyedi fiú a sok egyedi közül. Van, ami belőle részint rokon egyesekkel, másokkal meg nem (legtöbbjükben a vád is ott örvénylik, s teljesen érthetőn).
Ám e végtelen fiúsor mögött azért a távolban fölsejlik valami más.
Egy vágy.
A tökéletes otthon iránt. Amelynek mintha megannyi széthullott darabkája lenne az a sok gyűjtögetett, felfedezett gyermekcsecsebecse. Hogy lelkes pillanatokra összeálljanak, majd lelketlenül ismét szerteperegjenek.
Cölöpvár, hársfa, bármi. Így vagy úgy: mindenki magányos.

Vajon hol áll, hol van ez a gyerek valójában? Hol fedi egymást maradéktalanul ez a végtelen mennyiségű arc? Mondhatnánk, otthon a házban, vagy a kertben. Vagy abból kirekesztve, ezért a vágy. De akárhogy vesszük, az emberéletben egyszerre létezik a hiány és az otthonosság érzete is.
Mikor a gyermeket keressük, olyan, mintha az igazságot keresnénk. Egy bölcselő lírikus barátom például gyakran mondogatja, sokáig azt hitte, az igazság középen van. Aztán, hogy később rájött, nem egészen: adott helyzethez mérten ide-oda csúszkál. Ebben nagy bölcsesség van. A határozatlanság, a mindig picit másként megélt, átélt, újonnan felfedezett határlét:
a teremtés bölcsessége.
Ehhez csak annyit fűznék, olyan ez, akár a játék a hegedűn. Ha nem akarunk hamisan játszani, a nyakon mindig másutt fogjuk le ugyanazt a hangot:
lejátszani kívánt dallamívhez igazítva (a temperált hangszerekből, uniformizált hangokból fakadó további töprengéseket az olvasóra bíznám).
Vajon mi csúszkálhat (mindig közel a középhez) az otthon gyümölcskertje és a kirekesztettség sivataga között? Mi az, ami egyszerre védekezik, egyszerre enged be, mi ez a kétség, ez a kettősség, ez a kétarcúság? Ez a mindig bizonytalan, ez a mindig újrakeresendő, ez a végtelen, ami egyszerre szüli a hiábavalóság, a kizártság falát, egyszerre a hazatérés lehetőségét?

Lám, ez a sok sor végül csak kilukadt a címben szereplő kerítésnél.
Persze nem egy hétköznapi, fix, dögunalmas kerítésnél. Az Édenhez csúszkáló kerítés dukál.
Kert mint kerítés. Keresés, keresetlenség. Szép dolog a nyelv.
Csiki-csuki lengőajtó, két, ellentétes irányba néző oldal, két kilincs.
De egy zárnyelv.
Valami ilyesfélének képzelem én a hamisság nélküli költészetet, a Költő nyelvét.
Vagy a határ kétfelől odaállított kerubjait. Mindig picit csúszkálnak, inognak a lángnyelvek. Sosem hamisak. Minthogy kifele is néznek, minthogy minden irányban érintettek, van bennük valami egészen emberi. Rájuk osztott vigyázó-magányukban is.
S e magány hasonlatos az istenek magányához, mikor magukra hagyják őket az emberek.
A fiúk magányához is.
És hasonlatos a kerítésen daloló jelentéktelen színű csalogány csalogató hangjához. Ahogy két égi dallamsor között elcsöndesülve, szemében az éjszakával, félrebiccentett fejjel a kert felé kacskaringózó hallgatag utat figyeli.

(Illusztráció: Nicolas Poussin)

Orfikus himnuszok


Genezis
(Kozmosz aiodosz:
Orpheusz születése)

Mikor megszülettél, sötét volt.
Végeláthatatlan sötét.
És csöndek csöndje lebegett feletted:
fekete kökörcsin ég.
Képek nyaldostak, fojtogató hangok:
nem hall. Nem lát. Nem ért.
Korszakok teltek el, még mindig
sötét van. Talán meg sem születtél.
Félrebiccenő fejjel hallgat,
énekel téged az Éj.

Ez a kék
(Mnémoszüné)

Ez a kék
még mit se tud
Goethe, Maeterlinck, Mallarmé
nem ismeri
a befagyott értelem
arktiszi kristályfényét,
sem az elsüllyedt tünde álmokét.
Egyetlen leányod szeme kékje,
s születésekor minden gyermeké.
Ez a kék leginkább
egy hajdanvolt pillanatra emlékeztet,
amelyben először vált el egymástól
föld és az ég –
noha e percben
múlandóbbnak tetszhet
e gyönge áprilisi nefelejcsnél,
újra s újra szólítod:
MNÉMOSZÜNÉ!


Kert a hegyen
(Phoibosz elhívása)

Bár sűrű volt az éj,
és nem csillapult,
imént állt el a szél:
csak felépült.
A hegyfokról szelíden ereszkedő
lankák, a sziklagyep, a gyümölcsös.
A hegyormok izgatottan
suttogó pinea-csoportjai.
A sugárzó istenek,
a márványba öntött hajnalképek.
A kövek közt kacskaringózó,
hullámzó utak.
S a rózsalabirintus!
Illatok, fények, fuvallatok
olyannyi találkahelye,
a könyvereklyékkel telihintett,
szőlővel futtatott filagóriák.
Az érkezés. A kőkapuk tövében
sötéten csillogó tükrök.
Az emlékezés melegvizű,
magasban fakadó forrásai.
És kristálypartjukon és mindig csak onnan.
A kilátás. Lelkek teraszai.
Az egymásba nézők horizontjai.
Már dereng az ég alja,
lassan felszáradnak a rétek.
Hamarosan felébred a drága,
s nekivágtok a hegynek.
Mennyire gyönyörű.
Még így is, félhomályban,
vibráló szemhéjkupolák alatt.
Hát még amikor kinyílik,
ahogy telicsordul fénnyel.
Ahogy a szemedbe néz,
ahogy fölismer.
Ahogy megelevenednek,
ahogy életté lesznek holtnak hitt szavak.
Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia!
Jöjj és láss. Ím, az Ország.
Gnóthi szeauton.
Ismerd meg önmagad!

 

(borítókép: Dino Buzzati: Képes poéma – részlet)

Az idő fetisizálása

Épp olvasom,

az orientalista Paul Deussen majd hideglelést kapott, mikor időrendbe óhajtotta állítani az általa tanulmányozott szanszkrit szerzőket. Sikertelenül.

Hiszen arrafelé (amint az talán ma már sokak számára nyilvánvaló) a nyugati (feltételes) beidegződéssel szemben nem történetileg közelítik meg a vallást, a művészeteket. Hanem mintha megannyi, időben különböző történeti pillanat egyszerre, s egymással párbeszédre (!) nyitottan lépne kapcsolatba egymással.

Mindez pedig a következő (játékos és szükségszerűen elnagyolt) gondolatmenetre késztet.

 fixing_myself-1280x1024

Vegyünk két, egymással szembenálló, végtelenül sarkító, leegyszerűsített (így önnönmagában életképtelen, életszerűtlen) modellt. Nevezhetnénk őket keletinek és nyugatinak, de ez  egy nyilvánvalóan tévutakra vezető árnyalatlanság, slendriánság lenne. Talán kevésbé problémás a regresszív és progresszív megjelölés. Induljanak ki bár a történeti szempontból alig köpésnyi utóbbi pár ezer évből is.

Előbbiben a történelem mintegy visszafejlődési, értékcsökkenési folyamat pereg előttünk, utóbbi a számunkra olyannyira ismerős, kisdedcipőben tipegő civilizációs fejlődésbe vetett hiten alapul.

Az elsőt egy forrás-képpel ábrázolhatnánk leginkább, amelyben a forrástól távolodva, esők, egyéb források, na meg különféle szennyvizek (stb.) által folyvást dagadva egyre zavarosabbá, tisztátalanabbá válik a víz.

A második az eddigi történéseket meghaladottnak tekinti, amelyet felülír a tökéletesebb új.

E féloldalas modellek vizsgálatakor a következő ellentmondásokkal szembesülünk.

Az a víz, amely elhagyta a forrásnyílást a hegyen, vajon nem ugyanúgy víz, mint az, ami a síkság folyómedrében folyik? Nem egymásban, egyszerre nyeri el egyre gazdagabb, életképes érvényét, egyszerre örök, egyszerre pillanatnyi aktuális eleven értelmét mint vízfolyás, „vízút”? Mindenképpen szennyezettnek kell lennie a víznek az alsóbb szakaszokon? Hogyha nem dobálnak bele (még időben feldolgozható mennyiségű) civilizációs hulladékot, aligha. Ami a természetes „szennyezéseket”, feldolgozandó szerves anyagok növekvő mennyiségét illeti, arra a természet növekvő számú, fajú feldolgozó élőlényekkel megkapó, mintegy paradicsomi produktivitással válaszol.

A progresszív modell farral áll a múltnak. Visszafele fujjog, előre felajzott vakhittel csápol. Infantilis mód lelkesedik mindenért, ami szokatlan, ami még nem volt (?). Gyakran reflektálatlanul, az újdonság mint pusztán önérték van jelen. S válik oly gyorsan a közel(!)múlt unt hulladékává, ahogy izgatott „gyermekmérnöke” érte-/rákapott.

Vajon ez a múltra-fujjogás általános érvényű-e? Vajon az „újat” meg-/feltaláló „aranykori” előzmények nélkül való? Valóban „meghalad” vagy gyakran csak ismétel? Huncutul mismásol? „Fény-másol”? Tartalmilag mintegy vissza-él egy másik, múltbéli hozzáállással, artikulációval, amely számára szimpatikus és igazoló?

 

S a jószándékokkal kibogozhatatlanul elkeveredve:

 vajon miféle tisztázatlanságok, sértettségek, belső nyavalyák, ösztönök, önösségből fakadó érdekek, számítások(!): szükségszerűen fogyatékos világnézetek e két, külön-külön csonka modell emberi szenvedélyeket/lelkességeket felhasználó, különféle temperamentumokon élősködő mozgatóerői?

Erre mindenkinek magában kell keresnie a válaszokat. Amit feltétlen ki kell mondanunk: semelyik sem áll meg, vagy az Öregisten, vagy mint egy perpetuum mobile önnönmagában.

Bizonyos modernista törekvések mögül bizony kikacsintgat az idejétmúlt (?), zizegésnyi 1900-as századelő, a konzumtársadalom mitizált cigarettafüstös lámpafénykora, vagy mondjuk például a szituácionista nosztalgia.

Sok múltrajongó művész mögül meg a szándék, hogy fene nagy patinaőrület ide vagy oda, valami olyat akar létrehozni, ami új, ami „progresszív”: az ő nevéhez fűződik. Janus arcú életberendezkedéséről már jobb, ha szót sem ejtünk.

Szigorúan véve, elszeparált magukban: életképtelenek. Érvénytelenek. És röghözkötöttek, kiszolgáltatottak, deformáltak: atavisztikus, halott múltért vagy még feldolgozatlan „jelenből” kérődző, fantazmagorikus jövőért ömlengő időfetisizmusuk miatt.

Vajon Horatius Lydiája meghaladott vagy időtállóbb Petrarca Laurájához képest? Vajon a Kr. e. V. századi paziriki gyapjúszőnyeg hitványabb/értékesebb-e William Morris valamely jelesebb kárpitjánál? Herakleitosz vagy Nietzsche tüze az igazibb tűz? Ugyan már.

A fene megette az összes rossz szándékú, olcsó háborús propagandát, célozza bár a Férfi és Nő, Kelet és Nyugat, Régi és Új, bárminemű, valójában egymást mozgásba hozó, csakis együtt létező, egymást megtermékenyítő külön-féleséget.

Jómagam részéről csak érvényességük érdekel. Amely állja az idő próbáját. Egyformán a múlásét s a most születő pillanatét is. A kellemes felidézésen túl mindig új értelmet villant föl. Aktuális. Él. Megszólít, megszólítható. Eredeti, ahogy minden kezdet, újra s újra mozgásba hoz – s ekként, nomen est omen: minden kezdettel vérszerinti rokonságban van.

 

Na, de félre ezekkel az elnyűtt, unalmas, bicebóca gondolatokkal! Magam szintúgy hamiskás, színjátszó okfejtésével is! Wittgenstein korhadt létrája mind. Ideje visszatérni a Deussenes könyvecskéhez.

„Die Rose ist ohne warum; sie blühet weil sie blühet”. („A rózsa nem kutat, virágzik, mert virágzik.”)

Ó, a régi, kedves Silesius sorok!

Most pontosan úgy világítanak, ahogy a pinceablak nyílásán épp arcomba vágódó délelőtti váratlan napsugár.

Elmosolyodom. S velem mosolyog Vei Apollója, Buddha, na meg a Mona Lisa is:

hát ez van.

Egyedül, ez a pillanat.

A jó öreg „idő mint lehetőség”.

Szinte semmi. S mindig kevesebb.

Egyre több.

 SURREAL