Túloldalt (Aranyhímzés)

Túloldalt

(Részlet az Aranyhímzés című regényből)

Sebének csalódnia kellett. Hiszen nemcsak a szentelt víztől rettegő pogány lelkek voltak gyanakvók, hanem a keresztények is, akiket a bűntudat vagy a családjuk által rájuk mért titkok nem hagytak nyugodni. Sebe elismételte a kérdést pogányul, azaz magyarul is, de érezte, hogy az árny megreszket, és a tengermélyi világosság előtt, az ablaknál szertefoszlik. Mintha egy nőt üldöznék, gondolta Sebe szégyenkezve, és hátat fordítva hagyta, hogy az árnyék, ez az alig meglebbenő érzés megnyugodjék. Hangosan belevágott egy miatyánkba, mert csak az értelem erejében bízhatok, gondolta, az isteni világosságban, és örömmel látta, hogy az Orseolók lemosatták a falakat, elvitették a testeket, de a filigrán aranyhímzőnő rajzaihoz és a hímzésekhez nem nyúltak, ott hevert az egész egy fal melletti halomban. Remélem, nem unja el magát Andrea, és nem mer feljönni az emeletre, gondolta, ahogy kapkodó kézzel széthajtogatta az összecsavart rajzokat. Ésszel dolgozott a kis hölgy, mormogta, először megrajzolta a hímzésmintákat, mert tudni akarta, hány madár fér el egy kicsinyke bőrdarabon.

A faforgácsokról kitárt szárnyú, egymásba kapaszkodó, ragyogó madarak szálltak fel, Sebe griffes-indás, növényként kapaszkodó magyar madarakat keresett, vörösen-kéken vonagló madarakat, de a nő rajzai pontosak, logikusak, mértanilag szabályosak voltak. Sehol egy griff vagy sehol egy teuton madár, mely a felhők felé döfköd a csőrével, gondolta csalódottan, mígnem Sebe rájött, hogy ezek a soványka madarak keresztény allegóriák, vagyis kimondott vagy kimondható dolgokra utalnak. A darvak, a sasok között megpillantott néhány szárnyas oroszlánt, nem csoda, gondolta, hiszen az Aranyhímzőnő megrendelői velenceiek voltak, és ő, ahogy napközben Gilberto Morosinihoz, álmaiban Szent Márk városához alkalmazkodott. Sebe, aki csak titkokat keresett a rajzokban, először megcsodálta az összegubancolódott vörös, kék, arany fonalakat, selyem hímzőfonal, a legfinomabb selyem, bólogatott. Egy szépen megrajzolt kör szélén az evangélisták jelképei lépegettek, a kör közepén kinagyítva a szárnyas oroszlán; semmi olyan nincs, amiről nem tudnám azonnal, hogy mit jelent, gondolta.

Talán a magyar hímzések se voltak olyan titokzatosak régebben, elmélkedett, nemcsak tudtuk, hanem ki is mondhattuk, hogy melyik madár mit jelent, akkor a fák a hetedik égig értek, s egyetlen név sem maradt kimondatlan. Míg morfondírozott, érezte, a gondolatait *hallgatja* valaki, az árnyék lassan-lassan a vállához közelít, ám hogy el ne riassza, egy másik kiszínezett forgácsot vett kézbe, ez, mint a szobájában a mozaik, a négy fenséges égtájat mutatta be. A láthatatlan árny, ahogy kuporgott mögötte, és Sebe karját, a rajzokat figyelte, a madárszárnynál is finomabban meglökte Sebe derekát, ám az agg főpap még a fejét se emelte fel. Úgy játsszunk egymással, gondolta szégyenkezve, mint a Menyasszony és a Vőlegény az Énekek énekében, csak kergetjük egymást, mire az egyikünk megfordul, a másik nincs sehol.

Újra beletúrt a földre szórt rajzokba, az indák, virágminták közé keveredett madarak közt haditerveket keresett, mert sejtette, a Morosinik az Aranyhímzőnő ügyességét térképek másolására használták fel. Szeretném tudni, dünnyögte, Dalmácia után melyik partszakaszra vetik a szemüket, de hajók, partvonalak helyett csak madarakat, fákat, virágokat látott. Talán nem is hímzésminták ezek, gondolta, és boldogan ismerte fel a vonalak között a tölgyek ágbogát, a kígyózó gyökereket, a darvak lábának kacskaringóit. Mert idegen voltál ebben a városban, nővérem, sóhajtott Sebe, nem a Jelek Rendjét, nem egy másik művész álomvilágát, hanem a saját múltadat akartad megrajzolni. Már nem kérdezgette az árnyékot, hogy ki volt valaha, próbálta az Aranyhímzőnő vonásait, haját, termetét felidézni, azt a könnyű testet, melyet a Morosinik tegnap kicibáltak innen. Igen, az Aranyhímzőnőnek vöröses haja volt, kék szeme, vöröses szeplőcskék nyíltak az orra hegyén, a hófehér kézfején; ami a színeket illeti, a természet pazarul bánt a szép hímzőnővel. Tényleg nem hasonlít egyetlen Velencében látott arcra sem, elmélkedett Sebe, és most próbálta felidézni Zsófia hercegnő bizánci kísértetét, a görögök húsos orrát, olajosan fénylő bőrét, sötéten csillogó szemét, aztán Zsófia kékesfekete fürtjeit, a bőre elefántcsontszínét, melynek egészséges, tompa fehérségén semmilyen szeplőcske vagy ér nem üthetett át. Meg is kellett rónia magát, amiért titkos vagy éppen kegyes megbízatása közben így eltévedt a képzelete. Az Aranyhímzőnő egy szászra vagy leginkább egy normannra hasonlít, gondolta, kár, hogy a vér útjai olyan kacskaringósak, hogy a testi jegyekből soha nem lehet biztosan ítélni.

Vágyakozva gondolt a teológiai tételek szigorúságára, melyek bizonyosabbak, mint egy bizánci kalandornő leszármazása, de ekkor majd’ felszisszent a gyönyörűségtől. Az egyik faforgács hátoldalán írásjeleket talált, földre dőlve silabizálta; íme, a német miatyánk kezdete, kiáltott fel boldogan, hát nem vagy te Orseolo, mondta az árnyéknak. Az Orseolo családban, amennyire Sebe tudta, a venetói járta, II. Ottó balszerencsés itáliai vállalkozása után viszont számos német lovagot hurcoltak Bizáncba. De ki tudja, hányféle úton érkezhettek még németek Bizáncba, ki tudja, hogy a kék szemeket, a szeplőcskéket ki hagyta örökül egy bizánci kislánynak, aki egyszer csak rájött, miféle rokonság emlegetésével tudna férjet szerezni a görög fővárosban. Az a nő nem is létezik, akinek nincs családja, gondolta, legalább a nevedet áruld el, kérte az árnytól. Hroswitha vagyok, Hroswitha, hallotta a háta mögött a nevet sóhajokba fúlva.

Aki nem hiszi el a saját hazugságait, azt az emberek kiközösítik, mondta Sebe lassan, aki nem hisz önmagának, az magára marad, és meghalni se tud, ahogy a többiek, a tisztességes, keresztény emberek. Sebe valami beleegyező zokogást várt, amely a gyóntatottak szívéből a feloldozás előtt felszakad, de az árny csak kuncogott mögötte. Rajtam nevetsz, énrajtam, aki Anasztáz is vagyok és Sebe is, és több világhoz tartozom, mint amit az Úr megenged. De én titokban tartom, folytatta Sebe, nem mesélek másoknak kalandos történeteket, nem akarom, hogy a világon minden név, minden király a rokonom legyen. Mert akinek nincs Egyetlen Neve, azt az emberek elkerülik, aki bizonytalan magában, azt kitaszítják, emlékezz, hogy bántak veled a Morosinik. Azt se tudták, hogy igazat mondasz, és azt se tudták, hazudsz-e. A történeteiddel veszélybe sodortad magad, mert egy kis hazudozó vagy, aki nem biztos semmiféle igazságban. Még szerencse, hogy a velenceiek tőre ért el, nem a magyar király kardja.

Folytatta volna az árnyék korholását, de érezte a kuporgástól a térde, a válla, a dereka, teljesen elzsibbadt. A vér kiszaladt a lábfejéből, hogyan állok fel, gondolkozott kétségbeesve, az ember egy kísértettől mégsem kérhet segítséget. Négykézlábra állt, a lábfejét rázogatta, s érezte, milyen nevetségesen fest a szép Aranyhímzőnő szemében. Míg a tenyerére támaszkodva erőlködött, észrevette, hogy minden forgácsdarab hátulján rajzok vagy írásjelek vannak, de milyen különös rajzok, keresztek, oroszlánok, sasok, liliomok, meglátta a német császári sast; te túl nagyra törtél, mondta a kísértetnek, akár Orseolo vagy, akár egy német lovag lánya. Egy kis belegyező nyöszörgést várt, valamit, amivel egy bűntudattól gyötört lélek kifejezi, hogy egyetért a gyóntatójával, de női sóhajok helyett energikus lépteket hallott, és egyszer csak egy erős, izmos kar, magabiztosabban, mint akárhány kísértet, felrántotta a hónaljánál fogva. Sejtettem, atyám, hogy rosszul van itt fönt, nem tud a térdeplésből felegyenesedni, hallotta Andrea Morosini készséges, vidám trilláit.

Elboldogulok egyedül is, mormogta Sebe, ha máskor szükségem van valamire, majd kiáltok neked, és a falnak támaszkodva most konstatálta elszörnyedve, hogy a Készséges Fiatalember mennyivel magasabb. Majd szólok legközelebb, mormogta, ha segítségre van szükségem, úgy lopakodtál föl azon a lépcsőn, hogy nem is hallottalak. Sebe érezte, hogy mind a ketten megsértődnek: a Törekvő, mosolygósan segítőkész Fiatalember és a Szellem is, aki most indignálódva, a szoba sarkából figyelte őket. Máskor majd szólítlak, mondta erélyesen, és megvárta, míg az Érzékeny Fiatalember hátat fordít, és Sebe – immár megfontoltabban – visszatérdelhet az Aranyhímzőnő rajzaihoz. Mennyi becsvágy, mondta sóhajtozva, a forgácsok *rossz oldalán*, a fa erei között folyók kanyarogtak, címerállatok nyújtogatták a nyakukat, tűvel belekarcolva ott hajladoztak a velencei tribun-családok nevei: Contarini, Bragadino, Bembo, Candiano, Giustanini, Cornaro, mindegyik szokatlan, görög betűkkel. Mintha csak töprengtél volna, leányom, hogy itt Velencében milyen alakot ölts fel, nem nyugtatott meg téged a szegény Gilberto bácsi ölelése sem.

Mielőtt elzsibbadt volna a térde vagy a karja, felegyenesedett, hiszen nem engedhette meg, hogy egy szélhámosnő megfigyelje, ahogy segítségért kiáltozva a padlón fetreng. Végül is az a baj, leányom, hogy csak tervezgettél, beszéltél össze-vissza, de te sem hittél saját magadnak. Az ilyen nők a legnyugtalanabbak, a legveszélyesebbek, tette hozzá megrovón, ezért végezted így, ezért vesztél el kard által. Elhallgatott, mert eszébe jutottak a polgárháborúban és még utána is lépten-nyomon felbukkanó csalók: Aba Sámuel csodaszerűen megmenekült kisfia (három), Orseolo Péter és Zsófia fia, Vata leszármazottai, balkezükön egy-egy táltosujjal, és mind közül a legveszedelmesebb, Ottó királyfi, István király elsőszülött fia, aki Aba Sámuel idején támadt az országra. Mert olyan sok szó esett a Feltámadásról a templomokban, gondolta Sebe, és mert erős maradt a hit a vér varázserejében, bárhol mozgolódás támadt, felbukkantak az ál-Abák, az ál-Vaták, az ál-Orseolók, Ajtony vagy Gyula titokzatosan életben maradt unokái. Milyen könnyű egy csecsemőt egy másikkal kicserélni, kendőbe csomagolni és kicsempészni, töprengett. Mind szélhámos, mind arcátlan csaló, dörögte András király, mikor uralkodása minden hónapjában megjelent egy-egy Titokzatos Leszármazott, mögöttük táltosok, öreg nemzetségfők és a Sarjakat évtizedek múltán is zokogva felismerő, Tiszteletreméltó Édesanyák.

Az összes szélhámos, mondta a Kijevből hazatért Vazulfi, a Magyarországról csodálatos módon kimenekített András herceg; ő is, mint Gellért, gyűlölte az ilyen Álmessiásokat, akik a nép között – mert biztos, ami biztos – csodákat tettek, beszéltek a madarakkal, sziklákat emelgettek, a pusztákban vizet fakasztottak vagy a tenyerükkel oltották el a lángokat. Sebe bólogatott, és persze mindig hozzájárult az ilyen Álkirályfiak ellen indított hajtóvadászathoz, de jól tudta, félig-meddig az ilyen Álkirályfiak is hisznek magukban. Ám mindig csak félig-meddig. Most, hogy a kezében tartotta az Aranyhímzőnő rajzait, a görögbetűs német és velencei családneveket, rájött, hogy a Magyar Származás a nő álmaiban nem játszott különösebben fontos szerepet, talán szívesebben hitte magát a bizánci vagy a német császár titokzatosan életben maradt unokájának, és persze a Morosinik óvatos, de mindennél erősebb becsvágya csak fokozta ezeket a gyerekkor óta dédelgetett álmokat. Sebe elmondott a holtakért egy miatyánkot, és közben arra gondolt, épp az a csoda, a legnagyobb csoda, hogy egyetlen gyerek homlokát se bélyegezheti meg egy földi édesapa, hiszen nincsenek biztos jelek, amiből fel lehet ismerni itt a földön az Igazi Leszármazottakat. Tehetséges Aranyhímzőként boldogabb lehettél volna, mint Elveszett Hercegnőként, súgta korholóan a szoba mélyébe húzódott árnyéknak. Pedig tudta, most nem mond igazat, Gilberto bácsi csak azért hozta magával a soványka, türelmetlen lányt Görögországból, mert elhitte a mesét a Titokzatos Származásról.

A címereket, virágokat, madarakat, árnyékokat a szobában hagyva már indult volna, ám belévillant, lehetett valami ésszerű kapcsolat a nő halála és Giovanni Morosini kinevezése, a Család várva-várt emelkedése között. Vajon nem akkor vehették kézbe a Morosinik a zárai kinevezést, mikor eltűnt a veszedelmes származásával, az őseivel kérkedő Aranyhímzőnő? Hiszen Hroswitha változatos felmenői közt ott voltak a Köztársaság ellenségei, az Orseolók is! És mihelyt a Bajkeverőnővel végzett egy Titokzatos Kalapácsütés, a Legmegbízhatóbb Morosini máris átveheti Zárában a hivatalát. Sebe az ablakhoz lépett, és szórakozottan figyelte, hogyan vernek a velenceiek cölöpöket az iszapos tengervízbe. Nem tisztogatják le a fenyőfákról a gallyakat. Az élőnek látszó fák a mély felé fordulva ágaikkal az iszapba kapaszkodnak, s így, egymásba fogózva erősítik a cölöpökre épült házakat.

One thought on “Túloldalt (Aranyhímzés)”

Vélemény, hozzászólás?