Rákódolások kibillentése

Rákódolás

 

 

A mikrovilág erőszakos kiterjesztését, a homogenizálás hatalmi gesztusát nevezte Gilles Deleuze és Felix Guattari rákódolásnak. 1

 

A rákódolás „a központosítás, egységesítés, totalizálás, integráció és célszerűsítés jelensége”, 2 ettől lesz az egyediből és egyszeriből, a besorolatlanból, kiszámíthatatlanból, az újból és a kreatívból a hierarchia egyik eleme, amely engedelmesen elfoglalja a neki kijelölt kategóriát, címkét, rangot, célt és előjelet. Hugo regényéből a romantika egyik nevezetes alkotása, amelynek immár semmi kapcsolata nincsen sem azzal a világgal, amelyben létrejött, sem a szerző társadalom-kritikájával, sem a diákok által megtapasztalt világgal.

 

A rákódolás absztrakció: levágja egy jelenség kontextusait és elzárja az újabb kapcsolódási lehetőségektől.

 

A rákódolás kisajátítás és tárgyiasítás: azt, ami nem ragadható meg a birtokviszony felől, az absztrakció során mérhető és birtokolható lesz; ami személyes volt, tárggyá lesz. 

 

Ahol szimbolikus hierarchia van, ott a különféle tapasztalatokra és jelenségekre óhatatlanul rákódolnak, írja Brian Holmes  „Szabadulás a rákódolástól” című esszéjében. George Dumezil ókori birodalmak mitológiájáról szóló tanulmányaiból vezeti le a rákódolást mint intézményesített, kvázi-mágikus társadalmi köteléket, a hatalom nyelvét, amely erőszakosan egységesíti a nyelvjárásokat. 3 A rákódolás a legfőbb csapda: az istenek törvénye és a csillagok nyelve a császár közvetítésében. 4

 

A császár ugyanis az istenek törvényét és a csillagok beszédét a maga képére formálja, de mivel ő a hatalmi struktúra része, ez a „maga képe” nem több, mint tartalmatlan pozíció, pöffeszkedő protokoll, annak a technikája, hogy láthatatlan, észrevehetetlen legyen minden, ami nem az uralmi célokat szolgálja.

 

A hatalom nyelve nem azért van, hogy higgyenek neki, hanem hogy engedelmességre késztessen. 5

 

Bármennyire szánalmasan is, de az egyoldalú kommunikációra, és a látszat-elvárásoknak való megfelelési-kényszerre építő tanár hasonlít a csillagok beszédét és az istenek törvényét magához vulgarizáló császárhoz. Legfönnebb neki nem Brutus kell, hogy önistenülése véget érjen – az iskola igazgatója vagy a tanfelügyelő is megteszi. Raagi filmjében még efféle hatalmasságokra sincsen szükség: jóllehet a tanárnők hatalmi gesztusokkal élnek (leereszkedő hangnem, a partnernél magasabb beszédpozíció, a válaszok negligálása stb.), nyilvánvaló, hogy nem jószántukból vannak ott ők sem. A filmbeli tanárnők gyaníthatóan pusztán azért mennek be órára és mondják a leckét, mert – úgy képzelik – ezt kell tenniük, valaki ezt parancsolta nekik.

 

A külső, a helyzetre felülről tekintő indokra hivatkozás autenticitása zéró, tanítási hatékonysága pedig úgyszintén zéró. 6 Amihez persze hozzájárul az osztály hierarchikus térbeosztása és a különféle segédeszközök, 7 amelyek nem csupán ebben a filmben vannak kizárólag a tanárok kezében.

 

A kapitalizmus skizofréniáját a Deleuze-Guattari szerzőpáros a jelenségek két átkódolásával hozza összefüggésbe: az első a rákódolás, amelynek során a hajlékony vonalból (az egyediből és újból, amiből még bármi lehet) merev vonal (bináris relációk, bürokrácia, állami apparátus) lesz, a második pedig a dekódolás, ami a deterritorizációval, a pusztítással, a háborús gépezettel a merev vonalból menekülési vonalat formál. 8

 

A korábban megadott képlet, amely Kaspar és Joosep tömeggyilkossá, illetve Hugo és Hašek regényének háttérzajjá válását jelezte, egy általános, a kapitalizmus kialakulása óta tartó társadalmi folyamat két példája, mely Deleuze és Guattari gondolatmenete alapján a következőképpen ábrázolható:

 

 

hajlékony vonal → merev vonal → menekülési vonal

 

 

Kasparnak és Joosepnek, miután osztálytársai elkövették velük a megszégyenítés legszélsőségesebb formáját – orális szexre kényszerítették őket egymással, fölvették videóra, és nyilvánosságra hozták – nem volt semmiféle lépéslehetőségük, csak a menekülés. Esetleg választhattak volna szelídebb menekülési útvonalat, például iskolai mészárlás nélkül lehettek volna öngyilkosok, vagy még szelídebbet: elmenekülhettek volna a városból, új életet kezdeni, s ezt a régit nagy nehezen feldolgozni. Ez utóbbihoz viszont az kellett volna, hogy el tudják mondani a szüleiknek, mi történt, vagyis kellenének szavak hozzá – de nem voltak szavaik, mert részint a „romantikát” tanították nekik, a személytelen, standard nyelvet, amely nem tud efféle megaláztatásról, részint pedig a versenyt erőltette a társadalom minden szegmense, és a versenyben nem szabad gyengének mutatkozni. Ha netán még lett is volna valahogy szavuk, gesztusuk a történtekre, szüleik nem adtak esélyt rá, hogy elmondjanak, jelezzenek bármit is, hiszen mindkettejük családja a gondolkodásmentes túlélést, a szolgalelkűséget választotta. Az iskolának pedig, amely felelős volt ennek a közösségnek a kialakításáért, hiszen másképpen ezek az igen eltérő alkatú fiatalok az életben sehol nem találkoztak volna egymással, a leghalványabb fogalma nem volt arról, mi történik, hiszen a rendszert fenntartó figurák, a tanárnők nem voltak képesek a jeleket komolyan venni: „nini” – mondták, és rátértek arra, hogy leckévé uniformizálják az éppennyire fölzaklató műveket.

 

A jelek kompromittálódnak a rákódolástól.

 

 

Lábjegyzet:

  1. Gyimesi Tímea fordításában túlkódolás szerepel (Ex Sympozion, 1996/15-16), az eredeti surcoder-ban viszont benne van a hierarchikus viszony, az, hogy felülről kódolnak rá valamit valamire. Gilles Deleuze–Félix Guattari: Capitalisme et schizophrénie 2:Mille plateux. Éditions de Minuit, 2006, p. 4. etc.)
  2. „phenomena of centering, unification, totalization, integration, hierarchization, and finalization” (Deleuze–Guattari: A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia. Translation and foreword by Brian Massumi. Univ. of Minnesota Press, Minneapolis/London, 1987. 75.
  3. Brian Holmes, Escape the Overcode. Activist Art in the Control Society, Eindhoven, Zagreb, Istanbul, Van Abbemuseum Public Research #2 oi WHW, 2009, románul: IDEA arts + society, Kolozsvár, #36–37, 2010. p.7.
  4. Holmes, u.o.
  5. “Language is made not to be believed but to be obeyed, and to compel obedience.” – Deleuze–Guattari, A Thousand Plateaus, 76.

  6. “A teacher’s commands are not external or additional to what he or she teaches us. They do not flow from primary significations or result from information: an order always and already concerns prior orders, which is why ordering is redundancy. The compulsory education machine does not communicate information; it imposes upon the child semiotic coordinates possessing all of the dual foundations of grammar [masculine-feminine, singular-plural, noun-verb, subject of the statement-subject of enunciation, etc.]” [A tanár követelményei nem külsődlegesek a tanított tárgyhoz képest. Nem elsődleges jelentésekből erednek, nem az információból következnek: egy parancs mindig korábbi parancsot feltételez és teljesít, emiatt redundáns a parancsolás. A követelmények szerinti nevelés-gépezet az információt nem kommunikálja, hanem a duális grammatikán alapuló jelrendszert és annak szemiotikai koordinátáit – hímnem/nőnem, egysszám/többesszám, főnév/ige, a mondat alanya/a kielentés alanya – erőlteti rá a gyerekre.] – Deleuze–Guattari, A Thousand Plateaus, 75-76.
  7. “overcoding works through the built environment, which must be conceived as inseparable from its many language machines (billboards, speakers, televisions, computers, etc.).” [a rákódolás a konstruált környezeten keresztül működik, s ez a környezetet úgy kell felfogni, mint ami elválaszthatatlan a sok nyelvgéptől (táblák, mikrofonok, televízió-készülékek, számítógépek stb.)]- Brian Holmes, uo.
  8. „Si nous redonnons au mot “ligne” un sens très général, nous voyons qu’il n’y a pas seulement deux lignes mais trois lignes en effet: 1) Une ligne relativement souple de codes et de territorialités entrelacés; c’est pourquoi nous partions d’une segmentarité dite primitive, on les segmentations de territoires et de lignages composaient l’espace social; 2) Une ligne dure, qui procède à l’organisation duelle des segments, à la concentricité des cercles en résonance, au surcodage généralisé: l’espace social implique ici un appareil d’Etat. C’est un autre système que le système primitif, précisément parce que le surcodage n’est pas un code encore plus fort, mais un procédé spécifique différent de celui des codes (de même la reterritorialisation n’est pas un territoire en plus, mais se fait dans un autre espace que celui des territoires, précisément dans l’espace géométrique surcodé): 3) Une ou de lignes de fuite, marquées de quanta, définies par décodage et déterritorialisation (il y a toujours quelque chose comme machine de guerre qui fonctionne sur ces lignes.)” – Deleuze–Guattari: Mille plateux, p. 271. – kövérrel szedett kiemelés tőlem, SZs.