Vidosa Eszter összes bejegyzése

1991-ben született Veszprémben. 2012-ben az ELTE BTK-n szerzett magyar–művelődéstudomány szakos diplomát, jelenleg ugyanitt irodalom- és kultúratudomány szakon tanul. 2013 óta jelennek meg kritikái.

Ezerféle vég, egyféle kezdet

„…szükség van a vesztesekre. A magunkfajtákra. Hogy üljünk itt ezeken a hideg téglakorongokon, és az emberek lássanak bennünket, ahogyan sietnek a vélt dolguk után. És féljenek. Féljenek tőlünk, meg attól, hogy ha engedetlenek, ők is ilyenekké válnak. Ezért nem tüntetik el a magunk fajtát. Kellünk nekik. Kellünk a rendszerhez.” (87.) Szilasi László regénye tabukat döntöget: irodalmi tekintetben a magyar társadalom rendkívül alulreprezentált rétegének, a lecsúszottság, kisemmizettség, vagy valamilyen egyéb okból kifolyólag hajléktalanná vált figuráknak szcénája köré szervezi a szöveget. Valami olyasmi köré, ami körülvesz bennünket, de inkább megpróbálunk tudomást sem venni róla. Számtalan kérdés merül fel: tartozni, vagy épp nem tartozni valahová, például egy nemzethez, egy rasszhoz, egy nemhez vagy épp valakihez, de legalább ennyire problematikus, ha a hovatartozásunkat a közvetlen környezetünktől tesszük függővé. A harmadik híd című regény erőssége, hogy mindegyik problémával eljátszik úgy, hogy a legfőbb hangsúly az utóbbi tényezőre kerül, ami javarészt a valósággal szembehelyezett fikcióval, az idő, de legfőképpen a tér narratív megoldásaival jön létre.

szilasi - a harmadik hid

A történetnek egy osztálytalálkozó ad keretet, ahol Nosztávszky Feri megosztja rég nem látott barátjával, Sugár Dénessel az egykori, valóságos legendák övezte osztálytárs, Foghorn Péter történetét. Foghorn, azaz későbbi, igencsak beszédes nevén Robot kiállásának, erényeinek és tetteinek köszönhetően a szegedi hajléktalanok egyik legismertebb és bizonyos körökben legrettegettebb egyéniségévé válik. Noszta kudarcai után Kanadából hazatérve Szegeden ragad, lassan beépül az utca világába, ahol nem soká a túlélés lesz az elsődleges szempont: itt veszi szárnyai alá Robot más utcára keveredett személyek mellett, akiknek egyenként bepillantást nyerünk az életbe. Hangsúlyos azonban, hogy a fedél nélkül élők sorsán kívül megismerjük a napjait kifogástalan életkörülmények között tengető, jellemét tekintve a végletekig visszataszító Barták Gábort, azaz Sertést, aki egy szerelmi szál útján kerül a képbe, majd a később egy gyilkosság kapcsán válik izgalmassá a jelenléte a már-már krimi hangulatát idéző történetben.

A narráció feszültségét az események ritmusa adja, például a kevéssé várt fordulatok elhelyezése egy egyébként olyan szövegvilágban, ahol a monoton, lassú ritmus uralkodik, és általa egy merev belassított világot ismerhetünk meg: „Hatot harangoztak. A hőmérők éppolyan hideget jeleztek, mint az Árpád téren reggel. Mínusz tizenhét. Még egy óra vacsoráig. Otthagytuk a mozdonyt. Vonultunk tovább.” (210.) A szereplők lelassult életvitele, összhangba kerül a környezetükkel, a térrel, az abban való haladással – ami tulajdonképpen tényleges és állandó cél hiányában még inkább bolyongásként, és különös módon egyúttal statikus vegetálásként is értelmezhető. Roboték mindig mozgásban vannak, pontról-pontra haladnak a városban, ám nem ritkán csak utólag leleplezve és bemutatva az aktuális végállomást. Ez a technika eléri, hogy az olvasóra is rátelepedjen az a teljes bizonytalanság, ami a hajléktalan élet egyik – külső szemlélők szemszögéből legalábbis mindenképpen – legrémisztőbb velejárója. A térrel történő hatáskeltés, illetve annak beágyazása a szövegbe a regény kiemelkedő pontossággal megkomponált, bravúros és minden bizonnyal legsokrétűbb eleme. A legszembetűnőbb talán az eleven, vérkeringésben kavargó sejtekhez hasonlítható ember-város kép, amely az átlagember nézőpontja és az otthon nélkül élőkével is összeegyeztethető. A reggelente munkába igyekvő emberek tökéletesen beleillenek a nyüzsgő város arculatába, oda ami Robotéknak viszonylagos otthont ad, mégis egyet jelent azzal, ami könnyedén a vesztüket okozhatja. Másfelől viszont a magukat többször „arisztokratákként” emlegető főszereplők a lehető legnagyobb mértékben alkalmazkodnak az utcai körülményekhez, és amint azt a kezdésként idézett részlet is megmutatja, állandó a tér állandó elemeivé válnak.

A szöveg tudatosan nyomatékosítja annak az érzékeltetését, hogy az utcára kényszerült szereplők az átlagembereknél jobban ismerik a körülöttük megmásíthatatlanul stabil, de szinte élővé, lélegzővé váló, gyűlölt-szeretett környezetet (még ha nem is értik a szobrok latin feliratait), jobban a magukévá teszik, mint egy nézelődő turista, vagy egy helyi lakó, aki többnyire csak valamire használja a teret, vagy rendszeresen átsiet rajta. Annak lecsupaszított, bevett jelentésétől megfosztott valóját, ezáltal a tér mélyebb értelmezését ugyanis éppen a Robotéhoz hasonló sorsú emberek ismerik fel, amint az szó szerint beleivódik mindennapjaikba és önazonosságukba. „…így nem kellett újra meg újra megnéznie a Klauzál téren az Oroszlános kutat. Azt nagyon utálta. (…) Becsület. Bátorság. Fény. Hit. Nagyon utálta ezt a négy szót.” (208.) A jelentésétől megszabadult környezet mellett a tárgyak is elveszítik eredeti funkciójukat, értelmüket, de az is előfordul, hogy valami egészen mássá transzformálódnak. Ilyen például a karimba, az apró déltengeri hangszer, amit a fiatal lány, Anna készít megélhetési forrás gyanánt, többnyire kidobott eszközökből. A narrátor, és mint a civil és a hajléktalan világ között húzódó híd lépten-nyomon kiemeli, mondhatni görcsösen hangsúlyozza az egyes tárgyak neveit, főként a márkaneveket, amelyek egykor a minőség vagy az eredet megjelölésére szolgáltak. „…piros baseballsapka volt a fején, neonfehérben világító Nike logóval. A nagyon öreg embernél pedig volt egy szürke hátizsák, Duner Sport, World Rallye, Original Fashion.” (61.) Az elnyűtt, feleslegessé vált, majd újra megtalált használati vagy akár dísztárgyak, a szándékosan zavaró, narrátor által tanúsított megnevezési kényszerrel bemutatva tökéletesen összejátszanak a nevüktől, személyazonosságuktól, jelentésüktől, és továbbgondolva: az értelmüktől megfosztott szereplők képeivel. A saját jelentés- és identitásnélküliségére az egyes szám első személyben beszélő narrátor is többször felhívja a figyelmet, de a legfigyelemreméltóbb talán az a pillanat, amikor már csak a bizonyos értelemben jelöletlen anyag, a ruhákkal eggyé vált test marad meg az alanyból, és ő is kizárólag így tekint önmagára. „Ha kizárólag csakis ember vagy, egy mocskos, büdös szakállas hústömeg, egy önálló anyagcserével rendelkező, üzekedő test, hát, akkor te már nem vagy ember, komám.” (220.) A jelenség a testi határok teljes elmosódását is maga után vonja, például homoszexuális szokásaik is lesznek attól függetlenül, hogy ellenzik, illetve észérvekkel próbálják megmagyarázni maguknak: puszta szükségletek animalisztikus kielégítésévé változik minden testi tevékenység, az evés, ürítés, közösülés stb. A szöveg nyelvezete ezzel párhuzamosan annyira nyers, szókimondó és trágár, amennyire a testnedvek, váladékok naturalisztikus megjelenítése megkívánja a kíméletlen, sokkoló és helyenként brutális történetek megjelenítésekor. Érdekes ellentétet képez a hangja, avagy hangtalansága, viselkedése és életmódja Robotékhoz képest Sertésnek, aki a különleges finomsággal és eleganciájával berendezett, méregdrága bútorokkal zsúfolt lakását mindenki elől igyekszik titkolni, egyúttal tettei és jelleme miatt ugyanolyan idegennek érezheti magát a saját (intimnek szánt) terében, mint egy az utcára keveredett, lecsúszott alak a hirtelen jött helyzetben. A férfit, aki valójában képtelen az intimitásra, az emberi érzelmekre, végül ráadásul a saját otthonában éri utol a sorsa.

Az író a témát érintő nagy ismeretanyaggal, egyes részleteket tekintve meglepően hitelesen tárja elénk a szegedi otthontalanok kietlen világát: eközben egyébként épp olyan bonyodalmakat állítva a középpontba, amelyek nem feltétlenül csak ezt a réteget érintő problémák, például féltékenység vagy diszkrimináció. A hitelesség ellenére a városban fiktív objektumokkal is találkozunk, ilyen a címadó harmadik híd is. A valóság és a fikció, a létező és a vágyott, a remény és a reménytelenség ütköztetése figyelemreméltó eszközei a szövegnek, amelyek gondolkodásra sarkallnak a nyilvánvalóan aktuális társadalmi problémák kapcsán is. A felsorolt jelenségek között feszülő határok felbontásának betetőzése lehet a regény végén olvasható összetett trip- avagy álomszerű leírás, ami a végletekig összemossa a valóst és a valótlant, vagy épp Noszta felismerése a város titokzatos, az igazságra mindig frappánsan rávilágító graffitis, Broken Buzzer személyazonosságával kapcsolatban, aki valójában ugyanolyan városlakó, mint a többi civil. A szöveg felforgatása lehet a zárófejezettel merőben megváltoztatott végkicsengés után adódó értelmezési lehetőségek összeütközése is: a valóság és az igaz és a hamis ingatag viszonyrendszerére történő rávilágítást szolgálja a regény végén bekövetkező csavar, amit már nem az osztálytalálkozón mesélő Nosztávszky, hanem a regény elején a hallgató szerepébe helyezett Sugár Dénes ad az olvasó tudtára. A történet összegzésekor egészen új fényben jelenik meg az egyébként is sokatmondó, idegen nyelvű felirat, ami értelmezés hiányában is beépül a szereplők tudásanyagába: „Mille modis morimur mortales, nascimur uno” (105.) – azaz „Mi, halandók ezerféleképp halunk meg, mégis csak egyféleképpen születünk”. A harmadik híd című regény tehát kiváló megszerkesztettséggel, hatásosan és aprólékosan mutatja be a lecsúszottság, az otthontalanság és bizonyos tekintetben az elveszettség problematikáját is. Az identitás és a valóság megkonstruáltságának hangsúlyozásával pedig a szöveg egyértelműen rávilágít egy nagyon is aktuális és sürgető társadalmi problémára, ezzel a tematikával egy ténylegesen új kaput nyitva a kortárs irodalom színterén.

Szilasi László: A harmadik híd, Magvető, Budapest, 2014.

Testjáték

Lehetséges-e kizárólag a testünkről, mint formálódó, megismerendő anyagról írni? Mi történik a szöveggel, ha annak középpontjába teljes mértékben és tudatosan a testhez köthető tapasztalatok, élmények, tanulságok, megfigyelések kerülnek? Daniel Pennac Testnapló című regénye erre tesz kísérletet, amely különösen figyelemreméltó, ha a (fiktív) napló műfajának lehetőségeire, vagy annak általában maximális szubjektivitására gondolunk. A főszereplő, aki 12 éves korától egészen haláláig, 87 esztendős koráig feljegyez minden testéhez köthető élményt és gondolatot, azonban kijelenti, hogy az intim napló-jelleget szeretné elkerülni. A szöveg így a test-problematikát kifejezetten a biológiai folyamatokra, az anyagiságra és működésre koncentrálva igyekszik az olvasó elé tárni, és szándéka szerint el akarja kerülni az érzelmek leírását. „Akik naplót írnak, például Luc vagy Françoise, összevissza beszélnek mindenről, benyomásokról, érzésekről, (…) de soha nem beszélnek a testükről. (…) Mindig valamilyen érzelem hatása alatt ír, csakhogy szinte soha nem emlékszik rá, milyen érzelemről volt szó. Én azt akarom, hogy amit ma írok, ötven év múlva is ugyanazt jelentse.” (27.) Testjáték bővebben…

A rendszer kannibalizmusa

Csaplár Vilmos: Edd meg a barátodat!Az ’50-es, ’60-as évek magyarországi atmoszférája értelemszerűen szolgálhat szinte kimeríthetetlen alapanyagként egy regény megírásakor. Van valami megragadhatatlan, hátborzongatóan jellegzetes azokban a színekben, melyekben feltűnnek előttünk a diktatórikus keretek közé szorított élet megjelenítésekor a nem ritkán szinte teljesen ellehetetlenített emberi sorsok, kapcsolatok. Csaplár Vilmos ehhez mérten tesz le egy rendívül erőteljes regényt az olvasó elé. Az Edd meg a barátodat! című írás az említett időszakból ragadja meg és fűzi össze három fiatal történetét. Csiliz Lajos, Gajz András és Hódy Klára életének részleteibe már a gyermekkoruktól kezdve betekintést nyerünk – mindhárman merőben más közegből származnak, és merőben más jellemmel bírnak. Láthatjuk azt, hogyan nőnek fel, próbálnak boldogulni és hogyan ismerik meg egymást, illetve lesznek hatással egymás érzéseire, cselekedeteire. A két férfi egyaránt kötődik érzelmileg Klárához, a nő pedig Andráshoz, ám végül kénytelen lesz akarata ellenére beleegyeznie a Lalival való házasságba. A szöveg arra fekteti a hangsúlyt, hogy érezzük: javarészt a fennálló rendszernek köszönhetik, hogy hatással vannak egymás életére, illetve hogy a regény minden szereplőjét a történelem sodrásában lévő elemként lássuk. Megfigyelhetjük, hogy a regény részletesen mutatja be a három főszereplő életének egyes szegmenseit, a narratíva jól összerakott játéka pedig a több szálon futó történetet szép ívben juttatja el az egyre gyorsabban váltakozó, így megfelelő feszültséget keltő cselekményszálak összejátszásához és végső találkozásához.

 

A regény bővelkedik a kommunista időszak jellemzőit, hangulatát az olvasó elé táró részletekben, néhol pedig az egész egyszerűen ismertetőnek tűnő leírásokban. Utóbbiak például az ’56-os események testközeli részletezése, az úttörővasút pontos jellemzése, az egyházi iskolák helyzetét statisztikaszerűen bemutató rész, vagy akár egyik főszereplőnk, Lali hosszasan taglalt üzleti fogásai, megtörni látszanak a narratívát, így az olvasást is. „1840-től nevezték Új-Pestnek, fejlődésében meghatározó szerepe volt a terület birtokosának, Károlyi Sándor grófnak” (184.) vagy „A motorkocsi és mellékkocsijai 80 kilométer per óra sebességgel való közlekedésre voltak alkalmasak, azonban a megengedett nagyobb sebességük 80 kilométer per óra lett úttörővasútként” (113.) Bár néha nem ok nélkül érezzük, hogy a regény elveszik a részletekben, fontos leszögezni, hogy ezek mindig bizonyos funkcióval ellátva kerülnek a szövegbe. Gondolhatunk itt a nagyon szépen végigvitt jellemábrázolásra, a történelmi, társadalmi helyzettel való hatáskeltésre (a diktatúra fojtogató légköre, a háború brutalitása stb.), illetve a szereplők cselekedeteire, amelyek a lehető legszorosabban összefüggenek a környezetükkel – hiszen a történetben mintha többnyire minden szereplő csak sodródna az árral: itt meg kell jegyezni, hogy ez a politikum kérdését tekintve szignifikáns szempont. Egy olyan rendszert látunk, ahol az élet minden színterét uralják az irányító, bekebelező, vagy éppenséggel kirekesztő és megsemmisítő hatalmi folyamatok. Van, aki sikeresebb (például a karrierjét építgető Lali), míg mások nem járnak szerencsével (például a tanulmányai alatt veszélyes ügyekbe keveredő András).

 

A jellemábrázolás kapcsán szúr szemet rögtön az első rész, ahol Lali kisgyermekként küzd a székeléssel. „A hígja jött és csak az első két löket talált bele az edénybe.” (12.) Ez a rész meglehetősen problémás: akár egy Nádason edzett olvasó is megdöbbenve pillanthat fel a könyvből és tarthatja túl explicitnek, oda nem illőnek, illetve öncélúnak az epizódot. A több oldalon át tartó leírás nincs összhangban a szöveg egészével. Később feltűnik, hogy a felütés idegennek hat a regény egészéhez képest, még akkor is, ha a kisfiú jellemére jól reflektálna az alapprobléma: többek között úgy, hogy a várt (vagy nem várt) ürülék problematikája előrevetíti Lali későbbiekben kibontakozó hozzáállását például az anyagi javakhoz, amely markáns – mondhatni egyik legmeghatározóbb – tulajdonsága lesz, vagy akár az emberi kapcsolataihoz. Természetesen a Rákosi-korszak alapos kritikájaként is értelmezhető a kisfiú kényszeres, a szülei által nagymértékben szabályozott, uralt viszonya ezzel a természetes és kikerülhetetlen biológiai szükséglettel, tehát nyilvánvalóan erőteljes szimbolikával bír. A taglalt rész mégsem tűnik átgondoltnak a regény koherenciája szempontjából, hiszen egész egyszerűen nyelvezetével, aprólékosságával elveti a sulykot.

 

a rendszer kannibalizmusa

 

Kétségtelen, hogy a bizonyos szempontból ugyancsak határokat ostromló szexuális együttlétek tapasztalatainak megjelenítései szintén rendkívül explicitek, sokszor pedig egyenesen pornográf jellegűek, ennek ellenére ezek indokolatlannak, zavarónak már nem nevezhetőek. Az ilyen részek érthető párhuzamban állnak az emberi élet jellegzetes dinamikájával, legyen szó itt a gyermekek saját testükkel való ismerkedésétől a kamaszkori tapasztalatszerzésen át a házaséletben felmerülő társas problémákig. Például: „Lali erőlködött, közben arra gondolt, szerencsére ebben a testrészében nincs, csont, különben már eltört volna. (169.) Ez a dinamika más szinten is érvényesül, hiszen a szereplőket fokozatosan teszik próbára a másokkal kialakított kapcsolatok, az érvényesülés fiatal felnőttként, és szippantja be őket a fennálló rendszer. A regény rengeteg mellékszállal dolgozik, és ahol lehet, részletesen megismerjük a szereplők sorsait, ami segít életszerű, mozgalmas és hiteles képet rajzolni a regény által megjelenített világból, legyen szó a főhősök családtagjainak személyes tragédiáiról, barátaikról vagy ellenségeikről. Összességében gondosan kialakított cselekménnyel van dolgunk, amelyben tehát megfér az ’50-es évekből ismert magyar politikai rendszer megidézése, kritikája és általánosabb emberi problémák is. A kérdés az, hogy akar-e ennél több lenni a regény?

 

Érdemes szólni a már említett, először egymás mellett haladó, majd az András halála körüli kérdések felé közeledve egyre gyorsabban váltakozó három cselekményszálról. A brutálisra sikerült jelenetet, amelyben Lali, attól tartva, hogy felesége, Klára születendő gyermekének valójában András az apja, a férfi megtalált holttestéből kivág egy darabot annak érdekében, hogy később egy vérmintával összevethesse, egy még megdöbbentőbb követi zárásként. Lali a hűtőszekrénybe rejtett húsdarab kapcsán eljátszik a gondolattal, hogy a szarvas helyett azt süti és eszi meg. „Hamar kiolvad, könnyebben puhul, gondolta. Talán. Vékonyabbaknak tűnnek a rostjai.” (407.) Ebben az utolsó jelenetben csúcsosodik ki a regény: a legyőzött vetélytárs (akinek egykor a barátságára vágyott) egyszerű hússá, testté, prédává aljasul. Tehát az erősebb megeszi a gyöngét. Ennek fanyar felhangot kölcsönöz, hogy hagyományos értelemben párharcnak nem voltunk tanúi (amikor pedig igen, egy tiszta küzdelemben rendre András szerepelt jobban). Ez is – mint a megannyi hatalmi helyzetre való utalás a történetben – egy végtelenül kegyetlen rendszer képét rajzolja meg, bizonyos tekintetben kissé didaktikusan is: végül az általában ellenszenves, szánalmas, másokat kihasználó Csiliz Lajos részesül előnyben, a tehetséges, megnyerő és segítőkész Gajz András pedig minden erőfeszítése ellenére alulmarad, nem is beszélve Kláriról, aki gyermekkorától fogva megaláztatásokat és a legkülönfélébb traumatikus sorscsapásokat kell hogy átéljen.

 

Az Edd meg a barátodat! olvasásakor érezhető, hogy a szöveg nem kíván többet adni annál, amit egyébként kétségkívül jól hoz, viszont csalódhat az olvasó, ha sokkal többet, vagy mást vár annak kapcsán, hogy mit is lehet megmutatni a hátteret képező tematika és a regény emberi sorsokon alapuló szálainak ötvözésekor. A rendszer egymás ellen fordítja az embereket, ellehetetlenít, bezár, megfojt: világos üzenet, egy hatásos, izgalmas cselekmény kíséretében. Az említett didaktikusság viszont erősíti azt a tanító jelleg-érzetet, ami zavarhatja a közönséget, emellett hiányérzetet is érzünk a regény elolvasása után, hiszen a tematikának köszönhetően minden bizonnyal számtalan lehetőséget rejtő szöveg egyszerűen mégsem hoz újat. Ez azért sajnálatos, mert a szerelmi szálak és az élettörténetek izgalmas bemutatása jó alappillérek lehetnének: így viszont mindez egyszerűen kevés. Hiába a részletes kép a három főszereplő megpróbáltatásairól, érzéseiről és a korszak kegyetlenségeiről, végül a diktatúra jellegzetességeinek újabb, eredetibb perspektívából történő reprezentálása nem sikerül. Átgondolt felépítésének, olvasmányosságának és több jól megírt epizódjának köszönhetően a szöveg, mint emberi jellemekkel és emberi jellemek felett álló rendszerekkel történő hatásos szembesítés és játék, működik – ennél többet nyújtani viszont aligha képes.

 

Csaplár Vilmos: Edd meg a barátodat!, Kalligram Könyvkiadó, Budapest – Pozsony, 2013.