Címke: Szkárosi Endre

Bőrtemplom és egyéb performanszreceptek

A Verboterror fókuszában álló művészeti projektek tétje a szintézisteremtés verbalitás, vizualitás, akció, irodalom és zene között. A performanszok különböző irányú közelítések e médiumok szimultán felhasználásához. Térköltészeti alkotások, hangköltemények, performanszok és koncertek átfogó és tömör szöveges és képi dokumentációi találhatóak a kötetben.

 

Verboterror borítóAz előadások és művek lényegi eleme a nem szűnő keresés, kísérletezés és improvizáció. Ennek nyomán alakul ki bennük egy komplex, intermediális struktúra, amelynek végcélja az átgondolt és hatásos művészeti megnyilatkozás. Szkárosi többször ír és beszél ars poeticája főbb csapásvonalairól, kulcskifejezései a „transzpoézis” és a „totális költészeti koncertszínház”. Ezek kifejtésére próbát tett a Mi az, hogy avantgárd – Írások az avantgárd hagyománytörténetéből és az Egy ember élete „eszmélkedéstörténeti emlékiratában” is. Észleljük, hogy az öndefiniálási kísérletek változatai az idők során formálódnak, bővülnek, majd egyre letisztultabbá válnak. Itt idézném a Térköltészet és transzpoézis két részletét, amely összefoglalja Szkárosi művészethez való viszonyát. „A költészet számomra totálisan anyagszerű kifejezési forma: a környezet, a tér, az élet minden anyagszerű megjelenése poétikai felszólító erővel bír […], A nyelv, akusztikai és látványmatériák, a konkrét anyagok, a tárgyak, a gesztusok összeilleszkednek a térben, egyik áthajlik, átmegy, átalakul a másikba, vagy éppen föltisztul a textúrából. Transzpoézis – rám ez a költészetműködés szabatott.” Ennek sokszor idézett zárómondata: „a költészet tér, anyag és mozgás” (5.).

 

Mikor a művész tudatosítja a koncepcióját, akkor ezáltal markánsan kijelöli a befogadók számára az értelmezés fő csapását. Ez egyrészt hasznos az elemzők számára, hogy hiteles megállapításokat tehessenek, másrészt tetten érhető benne az a törekvés, hogy az alkotó elméleti és történeti szempontból is elindítsa művészetének földolgozását. Ebbe beleértem a tematika kijelölését, a háttérinformációk összegyűjtését, és az értéktulajdonítás gesztusát is. A kérdéskör túlmutat Szkárosi munkásságán, a (neo)avantgárd szcénát ugyanis átfogóan jellemzi egy hiányérzet. Ez elsősorban a 70-es, 80-as évek tűrt és tiltott alkotóinak periferiális jelenlétét illeti a művészettörténetben. Az alternatív, underground művészet szakmai földolgozatlansága a mai napig zavaró hangsúlyeltolódásokat okoz a kánonban. Az experimentális irányok tudatos vagy öntudatlan negligálása ugyanis klasszicizálja (nem merném zárójelen kívül mondani: antikizálja), mit is tekintünk magyar irodalomnak, művészetnek. Akár Szkárosi tevékenységét tekintve: a Magyar Irodalmi Hallgatókönyv kánon-újraértelmezési kísérlete szinte visszhang nélkül maradt, ahogy az Új Hölgyfutár élőfolyóirat performatív revue-estjei is. A kötet tehát problematizálja azt a kérdéskört is, meddig kell még várni, hogy a 70-es és 80-as évek műfajokat és domináns esztétikai paradigmákat feszegető, vagy meghaladó művészeti aktivitását kutassák, értékeljék, elemezzék, beemeljék? És ha nincs már több idő várni, feladata-e a művésznek saját munkásságának feldolgozása?

 

Verboterror
Verboterror

 

Másik sarkalatos pont a könyv nagy kihívása: milyen formátumok alkalmasak intermediális alkotások bemutatására úgy, hogy az utókor számára megközelíthető, visszakereshető és földolgozható legyen. A performanszok dokumentált formájukban (fotó, videó, leírás) legtöbbször redukált hatásfokkal bírnak, hiszen lehántódik róluk a kontextus nagy része, elveszik a jelenlét ereje, Walter Benjamin szavával: megszűnik az aura. A technikai reprodukálhatóság problematikájának felszámolására mindaddig várnunk kell, amíg a Strange days című filmből ismert transzháló valósággá nem válik. Addig is, marad, ami van, ami megszokott (amit szeretünk): a jó, öreg, papíralapú könyv. Amely könyvtárba kerül, széthullásig nem évül el, szakmailag (el)ismert, áramforrás nélkül használható. Szkárosi legutolsó könyvéhez (Egy másik ember) a bemutatón CD-melléklet járt, így meg lehetett hallgatni azokat a számokat, amiket Szkárosi részletesen bemutat. Ezúttal nincs lemez, és fotókból nehéz elképzelni, hogyan zajlottak ezek az események. Személyes élmény hiányában nem tudom, elegendő-e a fantázia.

 

Hátsó borítóA Verboterrort kézbe véve performanszleírásokat olvashatunk, melyek adatokkal, illusztrációkkal, művekkel párosulnak. A vizuális megjelenés ezúttal nem csak az esztétikára és a praktikumra irányult. Arany Imre elismert szaktekintély tipográfiai tervezésben, tördelésben, nyomdatechnikai előkészítésben. A könyv összeállítása Arany és Szkárosi szoros együttműködésében történt, így a grafikai, tipográfiai megoldások olyan struktúrát és külalakot kaptak, amely a leghatékonyabb formában prezentálja tartalmat. Ez leginkább a vizuális költemények és a performanszversek beágyazásában látszik, mikor is azok a leírásokkal, a történetekkel és a fotóillusztrációkkal alkotnak egységet.

 

A művészeti katalógus és klasszikus könyvforma integrálása különlegessége a kötetnek. E téren valóban eltér a korábbi Szkárosi-kötetektől, mert végre kutatja-mutatja, hogyan lehetnek könyv-alakban is hozzáférhetők a performanszok, koncertek, kiállítások. A tematikus (Mi az, hogy avantgárd) vagy kronologikus (Egy másik ember) narratíva klasszikus stílusa után valóban egyesíti a katalógust, a verseskötetet, az önéletírást, és ötvözi mindhárom műfaj eszköztárát. Érezhető rajta az összegzés vágya, és emiatt gondolati átfedések is találhatók benne, mintha e kötet még mindig az Egy másik ember folytatása lenne, és annak egy más szempontú megközelítését adná. E szempont pedig az, hogy ezúttal csak az szerepeljen az események közül, ami kapcsolódik a korábban említett transzpoézishez és az intermediális alkotásmódhoz. Itt a hangsúly nem az alkotói fejlődéstörténeten, az „eszmélkedéstörténeten” van, hanem az egyes projektek bemutatásán, és a koncepció egyértelmű megfogalmazásán. Négy blokkban találunk ilyen fejezetnyitó ars poeticát, a rákövetkező oldalakon ezek ékes angol megfelelőjét. Az első a transzpoézisről szól, a második pedig a kánon újragondolásáról és szabad használatáról, az Irodalmi Hallgatókönyv kapcsán. A harmadik a totális költészeti koncertszínházzal, a negyedik a „hangköltészetzenével” foglalkozik. A NEODJUICE, KONNEKTOR, AGYDELEJ részeket végül az AKCIOGRÁFIA zárja, amely valójában a művészeti CV-ből kivonatol performansz-naptár.

 

Polypo
Polypo

 

 

A szerző által fontosnak ítélt események rövid ismertetőjét leginkább performanszköltemények kísérik. Jellegükből fakad, hogy hangzó formában érvényesülnének igazán. „Áj, mi szűk öv, pájesz, szólsz. / Rés, döbbenet, extra felár. / Szekerén szűk öv, bodegamasszázs.” (Ajándék szájzár). Az alapvetően verbális előadást igénylő szövegek egyértelműen kívánják az egykori előadás kontextusát. A műleírások is előhívnak belőlem hasonló zaklatottságot, mert izgalmasak, kreatívak, szokatlanok, és látni, hallani akarom őket. Tehát kíváncsiságot váltanak ki, elindítanak inspiráló gondolati folyamatokat, de az kérdés, mennyire képesek rekonstruálni az adott előadást – illetve feladatuk-e? Érdemes lenne olvasói visszajelzéseket kapni arról, hogy létrejön-e az az összkép, amelyet a kötet összeállítói, Szkárosi és Arany törekedtek kialakítani.

 

Ami biztos, hogy a Verboterror kutatóknak praktikus a logikusságával és tömörségével, érdeklődöknek pedig informatív és izgalmas kötet . Emellett autentikus is, hiszen tükrözi a művész megítélését saját munkásságáról. Biztos vagyok benne, hogy hatással lesz Szkárosi tudományos feldolgozására, befolyásolja majd az elemzési szempontokat. Ettől még a következő nemzedék, aki nem vehetett részt az eseményeken, így csak áttételesen férhet hozzájuk, ki fogja alakítani Szkárosi művészetéről saját elgondolásait.    

 

Szkárosi Endre – Arany Imre, Verboterror, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2013.

szkárosicon

Önéletrajza alapján feltételezhetjük, hogy Szkárosi Endre azok közé tartozik, akik az élettörténetük egy pontján mindenekelőtt azért döntenek az elmesélése mellett, mert magát az élet egészét is művészetként fogják föl. Eddigi pályája ráadásul több szempontból is sikeresnek mondható. Egyrészt össze tudta egyeztetni a konzervatívabb tudósi-tanári hivatást előadóművészetével, önmeghatározása szerint a „radikális avantgárdista” aktivitásával. Másrészt a Kádár-kor viszonyaihoz képest sokat utazhatott: a szocialista országokon túl eljutott Nagy-Britanniába, olasz kapcsolatai révén beutazta Itália nagy részét, performanszai bejárták Európát Amszterdamtól Párizson át Zágrábig. A korszak olaszországi értelmiségének színes összetettségéről alighanem nemzetközi viszonylatban is értékes körképet vázol fel Szkárosi.

Emlékiratának legérdekesebb részei a bensőséges és alkalmi személyes élettöredékek megosztása mellett annak a fejlődési vonalnak az állomásai, ahogy az iskolai szavalóversenyektől a templomi imamormolás és kórus felemelő érzésein, illetve a színjátszó- és szavalókörök költő-estjein át eljutott legjellemzőbb műfajához az összművészeti „mikrototális jelrendszer”-ig, az összetéveszthetetlen szkárosis hangköltészetig, mellyel bejárta Európa fesztiváljait, és számos hanglemezfelvételt is készíthetett ezekből. (A recenzió címéül választott szkárosicon is egyike hanglemezeinek.) A leírt akciók jobb megértéséhez hozzájárult volna, ha a hangzó megszólaltatás révén újraértelmezett klasszikus költemények mellett gyakran szóhoz juttatott saját versek szövegét olvashatjuk könyvében. Ezért hiánypótló ízelítőképpen idézem az Egy ál-dadaista vers: Fogda-dal (1978) című költeményét:

A könyvben bepillantást nyerhetünk a hetvenes-nyolcvanas évek folyóiratkultúrájába is, a szerkesztőségek és a hatalom súrlódásokkal teli viszonyrendszerébe. Többek közt megtudhatjuk, hogy Margócsy Istvánt szigorú ízlésvilága már a – kényesebb – hetvenes években is cenzori lépésekre ösztönözte, így fordulhatott elő, hogy Szkárosi az általa is szerkesztett Mozgó világban nem publikálhatott több verset azt követően, hogy a kiváló kritikus átvette a versrovat ellenőrzését – „fel is hagytam azzal, hogy a »saját lapomban« próbáljak verset megjelentetni” (86). Sokszor azoknak esik leginkább nehezére a cenzúrázás kísértését elkerülni, akik a sajtószabadság legelkötelezettebb hívének becézik magukat. Szkárosit a bojkott nem bátortalanította el a magának kijelölt úton. Ennek bizonyságaként álljon itt egyik, e sorok szerzője számára szimpatikus szövegének absztraktja: „Ekkor ültem neki, és írtam meg egy részletet abból a hosszabb álöninterjúból, amelyet Sir Bertrand Russell készített volna velem, még a 19. század végén, az egyébként csak a 20. század második felében létező, csehszlovák irodalmi folyóirat, a Literárny Mesičnik hasábjain. Ezzel az anakronizmus-, és abszurdumötvözéssel igyekeztem az egész kulturális életre vonatkozó, ironikus távlatban elmondani, mit gondolok az irodalom, a költészet valódi és kihasználatlan lehetőségeiről, a kortárs irodalmi életről, illetve azokról a hiányokról, amelyek részleges betöltésére vállalkozni szeretnék. Az írás egésze később a Szellőző Művek című, Galántaival közös könyvem nyitószövegeként jelent meg” (133). A szöveget később szerette volna reprezentáns folyóiratban is publikálni, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy „az ilyesmit nem kispéldányszámú, elszigetelten megjelenő folyóiratokban, periodikákban kell megjelentetni, és főleg nem azok számára, akik többé-kevésbé tudják, miről van szó – hanem a legolvasottabb fórumokon. A vesszőparipám volt ugyanis – és nagyon sokáig nem tettem le róla –, hogy némileg téríteni próbáltam a konvencionális irodalmi életet, és azok képviselőit, kissé provokálva ezt a közeget, de nem annyira, hogy teljesen elboruljon az agyuk” (271). Végeredményben a konzervatív Kortárs ízlése nem bizonyult nyitottabbnak Margócsyénál az „avanzsár” értésében.

            A Kádár-kori underground kultúra ironikus gesztusa volt a Galántai György balatonboglári kápolnaszínházában 1972-ben felállított csendgép, „amelyből folyamatosan egy elnyúzott felvétel visított, amelyen Honthy Hanna a Hajmássy Péter, Hajmási Pált vonította. Idegtépő volt, és csak akkor maradt abba két percre, ha valaki bedobott a gépbe egy kétforintost. Aztán újra kezdődött a sivalkodás” (48).

 Szkárosi Endre: Egy másik ember, Budapest, Orpheusz, 2011.

(Szkárosi Endre akcióiból fotódokumentációval is illusztrált válogatást találhatunk a Magyar Műhely folyóirat 156. számában.)