Címke: Slavoj Žižek

A szürke zónában- Slavoj Žižek válaszai a párizsi gyilkosságokra

A «Je suis…» 1 vagy «nous sommes tous…» 2 patetikusként ható, azonosító formulák csupán bizonyos keretek közt képesek rendeltetésüknek megfelelően működni, ezekből kilépve azonban obszcén kijelentésekké válnak. Kiálthatjuk fennhangon, hogy «Je suis Charlie» 3, azonban mindennek a lényege szétmállani látszik az olyan jellegű kijelentések mentén, mint «mindannyian Sarajevo-ban élünk» vagy «mindannyian Gázában vagyunk». Az a drasztikus tény ugyanis, hogy nem élünk mindannyian Sarajevo-ban vagy Gázában túl egyértelmű ahhoz, hogy ilyen típusú azonosító formulákkal éljünk.

Ez az azonosítás szintén obszcénné válik a „muzulmán”-ként (Muselmänner) 4 nevezett auschwitzi élő-halott foglyok esetében. Képtelenségnek bizonyul az a kijelentés, hogy: mindannyian Muselmänner-ek vagyunk. Az áldozatok emberi mivoltuktól való megfosztása olyan nagy léptékű volt, hogy lehetetlen valóban azonosulni velük. (És szintén nevetséges lenne oly módon azonosulni a 9/11 áldozataival, hogy azt tettetjük: «Mindannyian New York-i emberek vagyunk», mondván, «Igen, szeretjük a New York-i lakósokat, csak biztosítsanak már számunkra egy vízumot!»).

Ugyanez érvényes az elmúlt hónap áldozatainak esetében is: meglehetősen könnyűnek bizonyul a Charlie Hebdo újságíróival való azonosulás, de sokkal nehezebb volt korábban kijelenteni azt, hogy: «Mindannyian Baga-ból valóak vagyunk!» (azok számára, akiknek ez nem ismerős: Baga egy egészen kis falu Nigéria északi részén, itt végzett ki Boko Haram kétezer embert). A «Boko Haram» nevet nagyjából úgy is fordíthatnánk, mint «tiltott nyugati oktatás», vagy még inkább specifikálva: a nők nevelése. Hogyan lehetne ezt a bizarr jelenséget egy masszív szociopolitikai mozgalom által megérteni, melynek fő célja a nemek közti hierarchikus kapcsolat szabályozása? Miért a muzulmánok, akik kétségtelenül központi szereplői a gyarmatosítás következtében végbemenő kizsákmányolásnak, az uralomnak és egyéb romboló illetve megalázó tényezőknek, s kiknek erre adott válaszaiban egyértelműen célpontnak minősül a nyugati örökség (legalábbis számunkra), az egyenlőség és az egyéni szabadság, beleértve a hatóságokkal való szabad gúnyolódás lehetőségét is? Az egyik válasz az lenne, hogy jól megválasztott célponttal rendelkeznek: számukra elviselhetetlen a liberális Nyugat képe. Nem csupán azért, mert kizsákmányoló és erőszakos, hanem azért is, mert egy drasztikus valóságképet rejteget az általa meghatározott elvek mögött: szabadság, egyenlőség és demokrácia.

Térjünk vissza azokhoz a jelentős politikai személyekhez, akik a világ minden táján kézfogással jelezték szolidaritásukat a párizsi események kapcsán, Cameron-tól Lavrov-ig, Netanyahu-tól Abbas-ig: ha valaha felmerült egy hamis álszentség képe, akkor ez az volt. Egy városi polgár eljátszotta Beethoven Örömódáját, az Európai Unió himnuszát, míg a kíséret az ablaka alatt haladt el, megfűszerezve egy leheletnyi politikai giccsel ezt a gusztustalan előadást, melyet azok állítottak össze, akik leginkább felelősek azért a szennyért, amiben élünk. Ha Sergueï Lavrov, az orosz külkapcsolati miniszter részt vett volna egy hasonló menetelésen Moszkvában, ahol több tucat újságírót meggyilkoltak, az azonnali letartóztatására minden bizonnyal sor került volna. Az előbb említett előadás a szó szoros értelmében megrendezettnek bizonyult: a média számára közvetített képek azt a benyomást keltik, hogy a politikai vezetők sora mögött voltaképpen egy teljes tömeg vonult a sugárúton. De egy másik kép, melyet fenti pozícióból készítettek, jól tükrözi, hogy a politikusok mögött csupán megközelítőleg száz ember állt és sok volt a szabad hely, melyet a mögöttük, illetve körülöttük lévő rendőrségi kiküldöttek igyekeztek felügyelet alatt tartani. A valóban Charlie Hebdo-szerű gesztus az lett volna, ha a címoldalon egy méretes karikatúrát jelentetnek meg, mely kellőképpen ízléstelenül ábrázolja mindezt.

Mindamellett, hogy a transzparensek ezt hangoztatják: «Je suis Charlie», akadnak olyanok is, melyeken ez a felirat áll: «Je suis un flic». 5 A nemzeti egység tömegben való ünneplése illetve hirdetése nem csupán a polgárok egységét jelentette (felszámolva az etnikai, vallási csoportokat és a társadalmi osztályokat), hanem az egyének hatalom és ellenőrzés általi egyesítését is – e mögött nem csupán a rendőrség áll, hanem a CRS is (1968 májusának egyik jelmondata: «CRS-SS»), illetve a titkosszolgálat és a teljes állambiztonsági rendszer. Nincs hely Snowden vagy Manning számára ebben az újnak nevezhető univerzumban. «A rendőrséggel szemben tanúsított ellenszenv már nem a korábbi, kivételt csupán a fiatal arab vagy afrikai éhezők esete képez.» – írta Jacques-Alain Miller az elmúlt hónapban. «Kétségtelenül egy olyan eseményről beszélünk, mellyel még nem szembesültünk a francia történelem során.» Dióhéjban, a terrortámadásoknak sikerült megvalósítaniuk a lehetetlent: összehangolni a ’68-as generációt legfőbb ellenségével egy hazafias cselekedet népszerű francia változatának nevében és mindezt olyan emberekkel, akik ezúttal hajlandóak önmagukat felügyelet alá vetni.

A párizsi tűntetések mámoros pillanatai egy ideológia győzelmét jelentették: egyesítették ugyanis az egyéneket egy közös ellenséggel szemben, melynek káprázó jelenléte, ha csak egy pillanat erejéig is, de eltöröl minden, egyébként létező szembenállást. Az események szemlélői egy nyomasztó döntéshelyzetbe kerültek: hekusok vagy terroristák legyenek. De hol van mindebben a Charlie Hebdo fesztelen humora? Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, figyelembe kell vennünk a Tíz Parancsolat, illetve az emberi jogok közti kapcsolatot. Az utóbbiak ugyanis, mint ahogy Kenneth Reinhard és Julia Reinhard Lupton vitatta, végső soron a Tíz Parancsolat megszegésének lehetőségét biztosítják. Az egyén személyes teréhez való joga voltaképpen a házasságtörés jogának feleltethető meg. A személyes tulajdon birtoklása nem más, mint engedély a lopásnak nevezett aktusra (mások kizsákmányolására). A szólásszabadság valójában a hamis tanúzás joga. A fegyverek birtoklásának joga lehetővé teszi a gyilkolást. A különböző vallások szabad gyakorlása egyben hamis istenek imádatának ad teret. Értelemszerűen az emberi jogok nem fogadják el nyíltan a parancsolatok megszegését, de továbbra is tágítják azt a marginális szürke zónát, melynek elzárva kellene lennie a (vallási és szekuláris) hatalomtól. Ebben a homályos zónában megszeghetem a parancsolatokat. Amennyiben pedig a hatalom próbál beavatkozni és letolt gatyával csípnek el, bőghetek, mondván: «Önök az alapvető jogaimat sértegetik». A gond az, hogy a hatalom számára voltaképpen lehetetlennek bizonyul egy egyértelmű határvonalat húzni és ezáltal az emberi jogoknak téves használatát úgy kiiktatni, hogy mindeközben az elrendelt használatuk ne sérüljön (vagyis az a használat, mely nem mond ellent a Tíz Parancsolatban összefoglaltaknak).

E szürke övezetnek képezi részét a Charlie Hebdo kegyetlennek minősíthető humora is. A magazin 1970-ben jelent meg először, mint a Hara-kiri lap utódja, melyet azért tiltottak be, mert Charles de Gaulle generális halálával piszkálódott. Miután a magazin egyik korai olvasója levélben így rágalmazta a kiadást: « bête et méchant », 6 ez a frázis vált a magazin hivatalos jelmondatává, illetve bekerült a köznapi nyelvhasználatba is. Ugyanígy sokkal találóbb lett volna a Párizsban menetelő ezrek számára a « Je suis bête et méchant» 7 felirat, mint a «Je suis Charlie».

Bármennyire szórakoztatóként hat adott helyzetekben, a Charlie Hebdo egyben korlátolt is azáltal, hogy a képei mentén feltörő nevetések sokkal inkább kétesek, mint felszabadítóak. Az antik Görögország világában éles kontraszt húzódott a fellengzős spártai arisztokraták, illetve a boldog, demokratikus athéni lakósok között. De a spártaiak, akik büszkék voltak önnön kimértségükre, ideológiájuk és gyakorlatuk középpontjába helyezték a nevetést: elismerték a közös nevetést, mint olyan erőt, mely képes az állam dicsőségét növelni. A spártai nevetés – ami voltaképpen egy hatalmi pozícióból történő kegyetlen gúnyolódás egy ellenséggel vagy egy megalázott rabszolgával, gúnyolódás ezek félelmével vagy fájdalmával – visszhangra lelt a Sztálin által tartott beszédekben, amint az «árulók» kétségbeesésével és zavartságával csúfolódott és ugyanakkor napjainkban is számolnunk kell vele. (Mellékesen megjegyzendő, hogy el kell különítenünk ezt a nevetés-típust egy másik hatalmi pozícióból származó nevetéstől, a cinikus kigúnyolástól, mely azt jelzi, hogy ezek a személyek sem képesek saját ideológiájukat komolynak tekinteni.) A Charlie Hebdo-féle humorral nem az a gond, hogy túlzottan távolra evez a tiszteletlenség vizén, hanem az, hogy egy olyan ártalmatlannak vélt túlzás, mely tökéletesen illeszkedik társadalmunk ideológiájának cinikus, vezetői jellegéhez. Nem veszélyezteti egyáltalán a hatalmi pozícióban lévőket, csupán még elviselhetőbbé teszi a vezetői gyakorlatot.

A nyugati liberális-laikus társadalmakban az államhatalom védi a közszabadságot, de ugyanakkor beleavatkozik a személyes élettérbe – példának okáért abban az esetben, ha fölmerül a gyerekzaklatás gyanúja. De ahogyan Talal Asad fogalmaz Laikus kritika? Blaszfémia, morális sérelmek és szólásszabadság (2009) című szövegében, a háztartásokba való beavatkozás, a «személyes» terek megsértése tiltott az iszlám törvények értelmében, annak ellenére, hogy a közterületeken való magatartás milyensége sokkal szigorúbb kérdésnek bizonyul. A muzulmán közösség számára az egyének szociális értelemben vett megnyilvánulása – beleértve a verbális közleményeket is – fontosabb, mint belső gondolataik. A Korán így fogalmaz: «adj szabad utat azoknak, kik hinni akarnak, és azoknak is, kik visszautasítják a hitet», de Asad szavaival élve: «a szabad gondolat joga nem fedi bármilyen vallási vagy erkölcsi hiedelem nyilvános kifejezésének jogát, amennyiben ennek célja hamis elkötelezettségre bírni az egyéneket». Ez lenne az oka annak, hogy a muzulmánok számára «képtelenség nyugton maradni valahányszor istenkáromlással találkoznak; a blaszfémia nem felel meg sem a szólásszabadság jogának, sem egy új igazság által teremtett kihívásnak, hanem sokkal inkább egy olyan dolog, mely megbont egy társadalmi hálózatot.» A nyugati liberális gondolkodás felől nézve ez azonban problémás: mi történik akkor, ha a szólásszabadság olyan aktusokat foglal magába, melyeknek elkerülhetetlen eredménye bizonyos társadalmi hálózatok megbontása? Hát akkor, ha egy «új igazságnak» valójában romboló hatása van? Mi van akkor, ha egy újabb erkölcsi tudatosság egy már élő és működő hálózatot hamisként bélyegez meg?

Amennyiben a muzulmánok esetében nem csupán arról a tényről beszélhetünk, hogy képtelenek hátat fordítani a blaszfémiának, hanem arról is, hogy hasonló esetekben indokolttá válik számukra a cselekvés – ez pedig erőszakos következményekkel járhat –, az első dolog, amit tennünk kell, hogy megpróbáljuk ezt a magtartásformát kortárs kontextusba helyezni. Ugyanez érvényes a keresztény abortusz-ellenes mozgalomra, melynek képviselői elképzelhetetlennek tartják azt, hogy az évente többszázezer elhunyt magzatról tudomást se vegyenek, voltaképpen egy olyan mészárlásról, mely saját erkölcsi rendszerükben a Holokauszttal egyléptékű. Ezen a ponton merül fel a valódi tolerancia kérdése: azzal az élménnyel szemben tanúsított együttérzés, melyet elviselhetetlennek ítélünk meg, ahogy Lacan mondta, és ezen a ponton kerül közelebb a liberális baloldal a vallásos fundamentalizmushoz saját összeírt, «elviselhetetlen dolgokat» tartalmazó listája révén: nemek szerinti diszkrimináció, rasszizmus és az intolerancia egyéb formái. Mi történne, ha egy magazin közvicc tárgyává tenné a Holokausztot? Ellentmondással találkozunk a liberális baloldal álláspontját vizsgálva: az iróniának, gúnyolódásnak, a hatóságokkal való élcelődésnek, spirituális és politikai csúfolódásnak (a Charlie Hebdo esetében) liberális jellege kezd az ellenkezőjévé válni. Úgy fest, egy, a mások fájdalma és megalázása iránti magas fokú érzékenységbe csap át.

Ez lenne az oka annak, hogy a párizsi tragédiát követően a baloldali képviselők reakciója egy szánalmasan előre megtervezett séma mentén zajlott: pontosan kiszimatolták, hogy valami egyáltalán nincs rendjén az áldozatokkal szemben tanúsított szolidaritási mozgalommal, de elvétették a dolgot azzal, hogy csupán egy hosszas és unalmas vizsgálat után ítélték el a gyilkosságokat. Az attól való félelem, hogy a támadás azonnal elítélése bűnösként bélyegez meg majd bennünket az iszlamofóbia terén, politikailag és erkölcsileg egyaránt téves. Semmilyen iszlamofób vonás nincs abban, ha elítéljük a párizsi gyilkosságokat, mint ahogy semmilyen antiszemita megnyilvánulás sincs abban, ha elítéljük Izraelnek a palesztinokkal szembeni bánásmódját.

Az, hogy nekünk kontextualizálnunk és értenünk kell a párizsi eseményeket, szintén téves. A Frankenstein-történetben Marry Shelley lehetőséget ad a rémnek arra, hogy ő maga beszéljen. Mindez tükrözi a legradikálisabb szólásszabadsághoz való liberális hozzáállását: mindenkinek hallatnia kell önnön nézőpontját. A Frankenstein főszereplője teljes mértékben szubjektivizált: a szörnyeteg gyilkosról kiderül, hogy voltaképpen egy mélyen meggyötört, elveszett egyén, aki társaságra és szeretetre aspirál. Ennek a folyamatnak azonban van egy éles határvonala: minél többet tudok Hitlerről, s minél inkább igyekszem őt megérteni, annál elfogadhatatlanabbá válik mindaz, amit tett.

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy az izraeli-palesztin konfliktushoz érve egy könyörtelen és hűvös mércéhez kell igazítanunk magunkat: feltétlenül óvakodnunk kell attól a kísértéstől, hogy mélyebb megértésre tegyünk szert az arab antiszemitizmus (ahova mi valóban soroljuk) terén és úgy könyveljük el, mint egy, a palesztinok szomorú sorsa által kiváltott „természetes” reakciót, és hogy izraeli szemszögből pedig mindent a Holokauszt „természetes” következményeként tartsunk számon. Nem kell megértést tanúsítanunk az iránt, hogy számos arab országban Hitler még mindig egy hős, és ennek következtében az elemi iskolába járó gyerekekbe antiszemita mítoszokat fecskendeznek (például azt, hogy a zsidók gyerekek vérét használják fel áldozati bárányként). Azt tettetni, hogy az ilyen jellegű antiszemitizmus megerősíti a kapitalizmussal szembeni ellenállást: téves (gondoljunk csak a náci antiszemitizmusra, mely szintén energiát vont el az antikapitalista ellenállástól). A hangsúlyok eltolása itt nem egy másodlagos lehetőség, hanem az ideológiai ámítás alapvető gesztusa. Ez a kijelentés magába foglalja azt a gondolatot, hogy hosszú távon az antiszemitizmussal vívott harcnak nem a liberális toleranciáról való prédikálásban kellene kiteljesednie, hanem abban, hogy egyértelműen kihangsúlyozzuk a lappangó antikapitalista indítékot.

Az Izraeli Védelmi Erők jelenlegi, Ciszjordániában végbemenő aktusai nem minősíthetőek a Holokauszt fényében. A Franciaországban és Európa más részeiben lévő zsinagógák meggyalázása sem nevezhető helytelen, ugyanakkor érthető mozzanatnak, melynek kiváltó oka Izrael drasztikus jelenléte Ciszjordániában. Mikor bármilyen jellegű nyilvános, Izrael elleni tüntetést egyértelműen antiszemita megmozdulásként könyvelnek el – pontosabban fogalmazva valahányszor a Holokauszt sötét árnyékát idézik meg annak érdekében, hogy az izraeli katonaság, illetve politika ténykedései elleni kritikákat kivédjék –, akkor nem elég kihangsúlyozni az antiszemitizmus és az Izrael államban működő politikai tételekre mért kritika közti különbséget; tovább kell haladnunk s meg kell állapítanunk, hogy Izrael állam felelős a Holokauszt áldozatainak meggyalázásáért, mivel felhasználja őket arra, hogy bizonyos politikai lépéseket legitimmé tegyen. Mindez csupán azt jelenti, hogy határozottan vissza kell utasítanunk minden olyan jellegű kapcsolatnak a tézisét, mely a Holokauszt, illetve az izraeli-palesztin feszültség közt próbál párhuzamot vonni. Két teljesen különböző jelenségről beszélünk: egyikük része az európai történelemnek és a jobboldal ellenállását jelzi a modernizálódás dinamikájával szemben; a másik a gyarmatosítás történetének egyik utolsó fejezete.

Tagadhatatlan az antiszemitizmus növekedése Európában. Amikor például az agresszív muzulmán kisebbség azzal foglalatoskodik, hogy Malmö utcáin zaklatja a zsidókat, akik félnek hagyományos öltözetben megjelenni, ezt kétségtelenül és határozottan el kell ítélni. Az antiszemitizmussal és az iszlamofóbiával szembeni küzdelem voltaképpen ugyanannak a küzdelemnek két különböző aspektusa.

A Még mindig életben: egy gyermekkori Holokauszt emléke (2001) című kötet egyik emlékezetes passzusában Ruth Klüger egy dialógust elevenít fel, mely közte és néhány értelmiségi, PHD-jelölt között zajlott Németországban:

«Valaki elmeséli, hogy hogyan kötött ismeretséget Jeruzsálemben egy idős, magyar zsidóval, aki túlélte Auschwitz borzalmait, s mégis mennyire átkozta és megvetette az arabokat. Hogyan beszélhet ily módon valaki, akinek sikerült túlélnie Auschwitzet? – kérdi a német. Mit vár? – kérdem én. Auschwitz nem egy oktatási intézmény. Nem tanítottak ott semmit, legkevésbé emberséget és együttérzést. Mintha most is hallanám magam, amint emelkedő hangerővel kijelentem, hogy voltaképpen semmi jó nem származhat a koncentrációs táborokból. Ő pedig katarzist, megtisztulást vár. Olyan dolgokat, melyekért az emberek általában színházba mennek. Ezek voltak a leghasztalanabb, értelmetlenebb létesítmények, melyeket el tudunk képzelni.»

Fel kell hagynunk azzal a gondolattal, hogy a szélsőséges élmények mögött valami felemelő dolog rejtőzik. Akárcsak azzal az elképzeléssel, hogy ezek felnyitják szemeinket, s ezáltal az adott helyzettel kapcsolatos lényegi dolgokat meglátjuk. Talán ez a legszomorúbb lecke, melyre egy terror megtaníthat bennünket.

Erdélyi Krisztina fordítása

 

(A szöveg angol nyelvű változata: http://www.lrb.co.uk/2015/02/05/slavoj-zizek/in-the-grey-zone)

 

Lábjegyzet:

  1. Jelentése: én …. vagyok
  2. iJelentése: mi … vagyunk
  3. Jelentése: Charlie vagyok
  4. Muzulmánoknak (német nyelven Muselmänner-nek) nevezték azokat az auschwitzi foglyokat, kik az éhezés és a kimerültség következtében már fájdalomérzetüket is elvesztették. Többet nem szenvedtek tehát, s a belső élmények révén spirituális tapasztalatban lehetett részük (valójában azonban élet és halál határán tengődtek). Noha kezdetben gúnyolódás céljával született az elnevezés, később leíró jelleggel kezdték használni. L. Kertész Imrének a Múlt és Jövőben megjelent jegyzetét: http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/173/
  5. Jelentése: Hekus vagyok
  6. Jelentése: buta és aljas
  7. jelentése: Buta és aljas vagyok

Nagyezsda Tolokonnyikova (Pussy Riot) börtönlevelezése Slavoj Žižekkel

A Pussy Riot jelenleg börtönbüntetését töltő tagja, Nagyezsda Tolokonnyikova, és a szlovén filozófus, Slavoj Žižek levelezését nemrég tette közzé több internetes portál. Az alábbiakban a The Guardianban 2013. november 15-én megjelent teljes szöveg magyar fordítása olvasható.

  

Nadezhda Tolokonnikova of Pussy Riot writing to Slavoj Žižek

  

2013. január 2.

 

Kedves Nagyezsda,

Remélem, a börtönben lehetőséged van arra, hogy olyan apró rituálék köré szervezd az életedet, amelyek elviselhetővé teszik a bezártságot, valamint módodban áll olvasni. Az alábbiakban szeretném megosztani veled, mit gondolok a jelenlegi megpróbáltatásaidról.

 

John Jay Chapman, az amerikai politikai esszéista, a következőket írta a radikálisokról 1900-ban: „Folyton ugyanazt hajtogatják. Ők sosem változnak meg, csupán mindenki más rajtuk kívül. Olyan egymással összeférhetetlen vádakkal illetik őket, mint az egoizmus, a hatalommánia, az ügyük sorsa iránt tanúsított közöny, a fanatizmus, a jelentéktelenség, a humor hiánya, a ripacskodás és a tiszteletlenség. Mégis közvetítenek egyfajta üzenetet, és pontosan ebből származik a kitartó radikálisok gyakorlati ereje. Látszólag senki sem követi őket, mégis mindenki hisz nekik. Állnak egy hangvillával a kezükben, megütnek egy A hangot, és az emberek tudják, hogy az valóban egy A, miközben a fülük G dúrhoz szokott.” Nem tökéletes leírása ez a Pussy Riot performanszoknak? Minden vád ellenére megszólaltatnak egy bizonyos hangot, és bár úgy tűnhet, az emberek nem követik őket, titokban mégis tudják, a Pussy Riot az igazságot közvetíti, mi több, kiáll az igazságért.

 

De miben rejlik ez az igazság? Miért van az, hogy a Pussy Riot akciókra adott válaszok olyan erőszakosak – és nem csak Oroszországban? Minden szív értetek dobogott, amíg lehetőség volt a tetteiteket az autoriter rendszerekkel szembeni liberális-demokrata ellenállás egyik formájaként értelmezni. Abban a pillanatban azonban, amikor világossá vált, hogy elutasítjátok a globális kapitalizmust, a Pussy Riotról alkotott vélemények egyre inkább kétértelművé váltak. Ami a liberális tekintet számára olyannyira zavaró a Pussy Riotban, hogy láthatóvá teszi a rejtett kontinuitást a sztálinizmus és korunk globális kapitalizmusa között.

 

A 2008-as válság óta a demokráciával szembeni bizalmatlanság, amely egykor csupán a harmadik világbeli, vagy a posztkommunista fejlődő gazdaságokra volt jellemző, mára a nyugati országokat is elérte. De mi van, ha ez a bizalmatlanság valóban indokolt? Mi van, ha csak a szakemberek menthetnek meg minket?

 

A válság azonban bebizonyította, hogy éppen ezek a szakértők, és nem az emberek azok, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy mit csinálnak. Nyugat-Európában jól láthatjuk, hogy a vezető elit egyre kevésbé van tudatában annak, hogyan vezessen. Nézzük csak meg, hogyan kezeli Európa Görögország helyzetét!

 

Nem csoda tehát, hogy kényelmetlenül érezzük magunkat a Pussy Riot miatt. Tisztában vagytok vele, hogy mit nem tudtok, és nem is keltitek azt a látszatot, hogy gyors vagy egyszerű válaszaitok volnának. Azonban rávilágítotok arra, hogy ezzel a hatalmon lévők is ugyanígy vannak. Az üzenetetek az, hogy ma Európában vak vezet világtalant. Ezért is olyan fontos, hogy továbbra is kitartsatok. Amikor Hegel látta végiglovagolni Napóleont Jénán, azt írta, hogy olyan volt, mintha a világszellemet látta volna a nyeregben ülni. Éppen így vagytok ti is mindnyájunk kritikai tudatának megtestesítői – börtönben ülve.

 

Elvtársi üdvözlettel,

Slavoj

 

2013. február 23.

 

Kedves Slavoj,

Egyszer, 2012 őszén, amikor több más Pussy Riot taggal együtt előzetes letartóztatásban ültem Moszkvában, meglátogattalak. Persze csak álmomban.

 

Világosak az érveid a lovakról, a világszellemről, valamint az érzéketlenségről és a tiszteletlenségről. Csak úgy, mint arról, hogy mindezek hogyan kapcsolódnak össze.

 

A Pussy Riot éppen ennek az erőnek a részeként jelent meg, a kritika, a kreativitás, az együtt alkotás, a kísérletezés, és a folyamatos provokatív események kivitelezésének céljával. Nietzsche definíciójával élve, Dionüszosz gyermekei vagyunk, akik miközben egy hordóban eveznek, nem ismernek el semmilyen tekintélyt.

 

Annak az erőnek a részesei vagyunk, amely nem rendelkezik végső válaszokkal vagy abszolút igazságokkal. A mi küldetésünk, hogy kérdezzünk. Vannak az apollóni statikusság építészei, és vannak a dinamika és az átalakulás (punk) zenészei. Egyik sem jobb, mint a másik. De csak együtt tudjuk biztosítani, hogy a világ úgy működjön, ahogy Hérakleitosz leírta: „Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, sem isten, sem ember nem alkotta, hanem volt mindig és van és lesz örökké élő tűz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre.”

 

Mi vagyunk a lázadók, akik viharért kiáltanak, és hisznek benne, hogy az igazság csupán a véget nem érő keresésben lelhető fel. Ha a „világszellem” megérint, ne reméld, hogy fájdalommentes lesz.

 

Laurie Anderson azt énekli, hogy „Csak a szakemberek képesek kezelni a problémánkat.” Szép volna, ha Laurie-val le tudnánk állítani ezeket a szakértőket, és rá tudnánk venni őket, hogy a maguk dolgaival törődjenek. A szakértői státusz ugyanis nem garantál semmilyen hozzáférést az abszolút igazság birodalmához.

 

A Pussy Riot kétéves börtönbüntetése a mi tisztelgésünk a sors előtt, amely elég éles fület adott nekünk, hogy megszólaltassuk az A hangot, miközben korábban mindenki más G dúrt hallott.

 

A megfelelő pillanatban mindig megérkezik a csoda azok életébe, akik gyermekien hisznek benne, hogy az igazság diadalmaskodik a hazugság fölött, akik hisznek a kölcsönös segítségnyújtásban, és akik az ajándékgazdaság szabályai szerint élik az életüket.

 

Nágya

 

2013. április 4.

 

Kedves Nagyezsda,

Kellemes meglepetés volt, amikor megkaptam a leveledet – a késés miatt attól féltem, a hatóságok talán megakadályozzák a kettőnk közti kommunikációt. Mélyen megtisztelő, sőt hízelgő, hogy megjelenhettem az álmodban.

 

Teljesen igazad van, hogy megkérdőjelezed az elképzelést, hogy a hatalomhoz közel álló „szakértők” kompetensek a döntéshozatalban. A szakértők, definíció szerint, a hatalom birtokosainak szolgálói: valójában nem gondolkodnak, csupán a hatalmon lévők által meghatározott problémák kapcsán alkalmazzák a tudásukat (Hogyan állítsuk helyre a stabilitást? Hogyan oszlassuk fel a tüntetéseket?). Nevezhetjük tehát a mai kapitalistákat, az úgynevezett pénzügyi varázslókat, valódi szakértőknek? Nem csupán ostoba kisgyerekek ők, akik a mi pénzükkel és sorsunkkal játszadoznak? Emlékszem egy kegyetlen viccre Ernst Lubitsch filmjéből, a Lenni vagy nem lenniből, amikor a megszállt Lengyelországban egy náci tisztet a német koncentrációs táborokról kérdeznek, és az így felel: „Mi koncentrálunk, a lengyelek meg táboroznak.” Talán nem ugyanez érvényes az Enron 2002-es csődjére? Az a több ezer alkalmazott, aki elveszítette az állásást, hatalmas kockázatnak volt kitéve, de nem voltak valódi döntési helyzetben – számukra a kockázat csupán a vak sors játéka volt. Azok pedig, akik valóban átlátták a helyzetet, és képesek lettek volna közbelépni (a felsővezetők), minimalizálták a saját kockázatukat, és eladták a részvényeiket még a csőd bekövetkezte előtt. Igaz tehát, hogy egy olyan világban élünk, amely tele van kockázatos döntésekkel, mégis még néhányan (a menedzserek) választanak, addig a többiek (az átlagemberek) kockáztatnak.

 

Számomra a radikális felszabadító mozgalmak valódi feladata nem csak az, hogy felrázza a dolgokat az önelégült tehetetlenségből, hanem az is, hogy megváltoztassa a társadalmi valóság koordinátáit. Így amikor a dolgok visszatérnek a normális kerékvágásba, egy új, sokkal kielégítőbb „apollóni statikusságot” kapunk majd. Az egyik legfontosabb kérdés pedig az, hogy miként kap helyet a mai kapitalizmus ebben az új sémában.

 

A deleuziánus filozófus, Brian Massumi fejti ki, hogy a kapitalizmus már meghaladta a totalizáló normalitás logikáját, melynek helyébe a kiszámíthatatlan többlet logikája lépett. „Az a jobb, ami kiszámíthatatlanabb, sőt változatosabb. A normalitás kezdi elveszíteni a befolyását, a törvényszerűségek egyre lazulnak. Ez a lazítási folyamat pedig a kapitalizmus dinamikájához tartozik.”

 

Mindazonáltal bűntudatot érzek, miközben ezeket írom: ki vagyok én, hogy ilyen narcisztikus elméleti kitöréseket produkáljak, miközben te valódi nélkülözésnek vagy kitéve? Szóval, kérlek, ha módodban áll, és van kedved, mesélj arról, hogy megy a sorod a börtönben: a napok ritmusáról, a kis személyes rítusokról, amelyek megkönnyítik a túlélést; arról, hogy mennyi időd van írni és olvasni. Érdekelne, hogy bánnak veled a rabtársak és az őrök, illetve, hogy milyen módon tudsz kapcsolatba lépni a gyermekeddel. Egy ember életében a valódi hősiesség azokban a látszólag apró dolgokban rejlik, amelyek az őrült időkben úgy segítenek neki túlélni, hogy közben nem veszíti el a méltóságát.

 

Szeretettel, tisztelettel és csodálattal,

gondolok rád,

Slavoj

 

2013. április 16.

 

Kedves Slavoj,

Valóban úgy gondolod, hogy a modern kapitalizmus felülkerekedett a toatlizáló normák logikáján? Nem lehet, hogy csak azt akarja elhitetni velünk, hogy meghaladta a hierarchikus rendszerek, illetve a normalizálás gondolkodásmódját?

 

Gyerekként a reklámszakmában akartam elhelyezkedni, és kacérkodtam is egy kicsit a reklámiparral. Éppen ezért abban a helyzetben vagyok, hogy meg tudom ítélni az értékeit. A kései kapitalizmus hierarchia ellenes struktúrái, illetve rizómái részei a saját sikeres reklámkampányának. A modern kapitalizmusnak rugalmasnak, mi több, különcnek kell látszódnia. Minden arra irányul, hogy megragadja a fogyasztó érzelmeit. A modern kapitalizmus arra törekszik, hogy biztosítson minket arról, hogy minden, amit tesz, a kreativitás szabadsága, a végtelen fejlődés, valamint a sokszínűség nevében teszi. Eközben elrejti azon oldalát, ahol emberek milliói élnek a termelés stabil normarendszerének mindenható és elképesztő rabszolgaságában. Mi éppen ezt a hazugságot akarjuk felfedni.

 

Nem kell aggódnod amiatt, hogy kifejted az elméleteidet, miközben én „valódi nehézségektől” szenvedek. Igazán értékelem a kemény korlátokat és a kihívást. Őszintén kíváncsi vagyok, hogy egyrészt miképpen fogok megbirkózni mindezzel, másrészt, hogy hogyan tudom ezt produktív tapasztalattá alakítani önmagam és a harcostársaim számára. Megtalálom azokat az inspirációs forrásokat, amelyek hozzájárulnak a fejlődésemhez. Nem a rendszer miatt, hanem éppen annak ellenére. A gondolataid, ötleteid és történeteid pedig igen nagy segítséget nyújtanak a harcom során.

 

Boldog vagyok, hogy levelezhetek veled. Várom a válaszodat, és sok szerencsét kívánok a közös ügyünkhöz.

 

Nágya

 

2013. június 10.

 

Kedves Nagyezsda,

Nagyon elszégyelltem magam, miután elolvastam az utolsó leveledet. Azt írtad, hogy „Nem kell aggódnod amiatt, hogy kifejted az elméleteidet, miközben én »valódi nehézségektől« szenvedek.” Ez a mondatod hívta fel rá a figyelmemet, hogy milyen hibás volt a hozzáállásom az utolsó levelemben. Az a mód, ahogy megpróbáltam kifejezni együttérzésemet a nehéz helyzeteddel kapcsolatban, tulajdonképpen ezt jelentette: „Abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy igazi elméletet művelhetek, és taníthatom ezt neked, miközben te csak beszámolsz a tapasztalataidról a nehézségek közepette…”. Az utolsó leveled tisztán mutatja, hogy sokkal több vagy ennél; egyenlő partner vagy egy elméleti párbeszédben. Fogadd tehát őszinte bocsánatkérésemet, és folytassuk a beszélgetést! Ez az eset is jól bizonyítja, hogy a férfi sovinizmus milyen mélyen belénk ivódott, még akkor is, ha egy másik ember szenvedése iránti együttérzéssel leplezi magát.

 

A globális kapitalizmus őrült dinamikája az, ami a vele való szembenállást olyan nehézzé és frusztrálóvá teszi. Gondoljunk csak a tüntetéssorozatra 2011-ben, amely egész Európában szétterjedt, Görögországtól Spanyolországon át Londonig és Párizsig. Még ha nem is volt következetes politikai program, ami a tüntetőket mobilizálta, maguk a tüntetések egy nagyszabású nevelődési folyamat részeként működtek. A tiltakozók boldogtalansága és elégedetlensége óriási mozgósító erővel bírt – több százezren gyűltek össze nyilvános tereken azt hirdetve, hogy elegük van, hogy a dolgok nem mehetnek így tovább. Azonban ezek az akciók tisztán negatív formái voltak a dühös elutasításnak, illetve az igazság elvont követelésének, anélkül, hogy az igények konkrét politikai formát öltöttek volna.

 

 Mit tehetünk abban a helyzetben, amikor nem használnak se a demonstrációk, se a demokratikus választások? Vajon meg tudjuk-e győzni a fáradt és manipulált tömegeket, hogy mi nem csak arra vagyunk készen, hogy aláássuk a fennálló rendet – hogy provokatív ellenállásokban vegyünk részt –, de arra is, hogy egy új rendszert helyezzünk kilátásba?

 

A Pussy Riot akcióit nem lehet csupán felforgató provokációkká redukálni. A tetteitek dinamikája alatt ugyanis egy szilárd és stabil etikai-politikai hozzáállást találhatunk. Bizonyos mélyebb értelemben napjaink társadalma az, amely minden belső értelem és mérce nélkül ragadt az őrült kapitalista lendületben, miközben éppen a Pussy Riot képes ténylegesen egy stabil etikai-politikai pontot biztosítani. A Pussy Riot puszta léte ezrekhez juttatja el az üzenetet, hogy a megalkuvó cinizmus nem a kizárólagos lehetőség, hogy még nem vagyunk teljesen összezavarodva, hogy még van olyan közös ügy, amiért megéri harcolni.

 

Én is sok sikert kívánok tehát a közös ügyünkhöz. Manapság különösen nagy bátorság kell, hogy kiálljunk ezen ügy mellett, de ahogy mondani szokták, a szerencse a bátrak oldalán áll.

 

Üdv,

Slavoj

 

2013. július 13.

 

Kedves Slavoj,

A legutóbbi levelemet sietve kellett megírnom, miközben a varrodában dolgoztam, tehát nem fogalmaztam elég világosan azzal kapcsolatban, hogy mi a különbség a „globális kapitalizmus” amerikai és európai, valamint oroszországi működése között. Mindazonáltal az aktuális oroszországi események – Alekszej Navalnij pere, az alkotmány- és szabadságellenes törvények elfogadása – iszonyúan felháborítottak. Úgy érzem, muszáj néhány szót ejtenem a speciálisan hazámban zajló politikai és gazdasági folyamatokról. Akkor éreztem utoljára ehhez hasonló dühöt, amikor Putyin 2011-ben bejelentette, hogy harmadszor is indul az elnökségért. Az abból fakadó haragom és elhatározásom vezetett odáig, hogy létrehoztam a Pussy Riotot. Hogy mi történik ezután? Az idő majd eldönti.

 

Itt, Oroszországban nagyon is érezhető az úgynevezett fejlett világ cinizmusa a szegényebb országokkal szemben. Szerény véleményem szerint a „fejlett” országok túlságosan lojálisak a kormányaikhoz, amelyek elnyomják az állampolgáraikat, és megsértik azok jogait. Az európai és az amerikai vezetés önként együttműködik Oroszországgal, miközben az középkori törvényeket alkot, és ellenzéki politikusokat zár börtönbe. Együttműködnek azzal a Kínával, ahol olyan mértékű az elnyomás, hogy a hajam is égnek áll, ha csak rá gondolok. Hol húzódnak a tolerancia határai? És mikor változik át a tolerancia kollaborációvá, konformizmussá és bűnrészességgé?

 

Az a cinikus gondolkodás, hogy „hagyjuk, hadd csinálják, amit akarnak a saját országukban”, nem működik többé, mivel Oroszország, Kína és a hozzájuk hasonló államok most már a globális kapitalizmus részei.

 

A Putyin vezette Oroszország, mivel a nyersanyagaitól függ, erőteljesen meggyengült volna, ha azok az államok, amelyek olajat és gázt importálnak, elég bátrak lettek volna, hogy meghozzák a megfelelő ítéletet, és leállítsák a vásárlást. Még ha Európa csupán egy szerény lépést tett volna annak irányába, hogy elfogadjon egy „Magnitsky törvényt” (a Magnitsky törvény az USA-ban lehetővé teszi szankciók bevezetését, ha úgy tűnik, az orosz hatóságok megsértik az emberi jogokat), az morálisan mégis nagy jelentőséggel bírt volna. A 2014-es szocsi téli olimpia bojkottja szintén ilyen morális jelzés lenne. Azonban a folyamatos nyersanyag-kereskedelem hallgatólagosan jóváhagyja az orosz rezsim működését – nem szavakkal, hanem pénzzel. Mindez lerántja a leplet arról az igényről, hogy fenntartsák a gazdasági és politikai status quot, valamint azt a munkamegosztást, amely a világgazdasági rendszer lényegéből fakad.

 

Te Marxot idézed: „Az a társadalmi berendezkedés, amely tönkremegy és berozsdásodik… képtelen a túlélésre.” De itt vagyok én, aki egy olyan országban töltöm a börtönbüntetésemet, ahol a legnagyobb gazdasági ágazatokat irányító tíz ember Vlagyimir Putyin legrégebbi barátai közé tartozik. Egyesekkel együtt tanult vagy sportolt, míg másokkal együtt szolgált a KGB-nél. Ez nem egy olyan társadalmi rendszer, amely már tönkrement? Ez nem éppen egy feudális berendezkedés?

 

Őszintén hálás vagyok, Slavoj, a levelezésünkért, és már alig várom a válaszodat.

 

Üdv,

Nágya

 

 

(Bartha Ádám fordítása)