2021-22 ősz (tematikák)

 

 

Tematika

 

 

Kurzus címe:

 

Világirodalom 2.2 szeminárium
Kurzus kódja: BMR 1457a
Teljesítés módja: Házi dolgozat
Időpont: PÉNTEK 10.00-12:00
Helye: Dékáni engedéllyel online órák nov. elejéig (zoom)
Heti óraszám: 2
Kreditek száma: 2
Oktató neve: Bánki Éva
Beosztása: Egyetemi docens
 

A tantárgy rövid leírása:

A félév során a 20. századi spanyol és portugál nyelvű irodalmak kánonteremtő klasszikusait tanulmányozzuk. Nem az a cél, hogy minél több irodalmi irányzattal, neves alkotóval megismerkedjünk, hanem hogy betekintést nyerjünk egy sokközpontú irodalom létmódjába, hogy megismerjük a hagyományozódás tőlünk különböző struktúráit, és két nagy életművet, írói univerzumot ismerjünk meg alaposabban, a lírát „megváltó” (tárgyiasító)  Fernando Pessoáét és a posztmodern irodalomban oly emblematikus szerepet betöltő Borgesét. A kurzus során természetesen mindannyiszor előtérbe kerül a közvetítés, fordítás, fordíthatóság problémája is.

 

 

A félév órái

 

  Dátum: Téma:
1.

 

X. 1. Bevezetés. A félév témái, szerzői, módszertan. (ONLINE)
2.

 

X. 8. A modernismo mozgalma. Az avantgard fordulat jelentősége spanyol és portugál nyelvterületen. (ONLINE)
3.

 

X. 15. Fernando Pessoa. A történelmi és az irodalmi „sebastianismo”. (ONLINE)
4.

 

X.22. Pessoa és heteronímjei. Alakmások, intertextusok a Pessoa-lírában. (ONLINE)
5.

 

XI. 5. (10-12.)

PÓTÓRA

Költő, mint regényhős. Szövegközi versek lehetséges szerepe egy epikus műben. Saramago: Ricardo Reis halálának éve (ONLINE)
6.

 

XI. 5. (14-16)

PÓTÓRA

Fernando Pessoa és a magyar posztmodern. (ONLINE)
7.

 

XI. 12. Példázat és novella, esszé és esszénovella a 20. századi irodalomban.
8.

 

XI. 19.. Irodalomfelfogások Latin-Amerikában. Nemzeti vagy világirodalom? Borges argentín irodalomról szóló esszéje. Az elbeszélés elbeszélhetősége Borgesnél és Cortazárnál.
9.

 

XI. 26. Novella-elemzések. A halál és az iránytű. Márk evangéliuma, A titkos csoda stb.
10.

 

XII.. 3. Borges és a metafizikus krimi. A detektívtörténet újrafelfedezése.
11.

 

XII. 10. J. E. Agualusa elbeszélői világa
12.

 

XII. 17 Afonso Cruz: Kokoscka babája

 

Ajánlott szakirodalom

 

 • A szemináriumon hivatkozott irodalmi művek
 • SOMLYÓ György utószava az Ez az ősi szorongás és PÁL Ferenc előszava az Arc többes számban című kötethez.
 • SZABÓ Gábor, A tükör /mint labirintus, könyv és álom, Irodalomtudomány, 1999/I. 91-106.
 • SZABÓ Gábor, Hiány és jelenlét. Borges-értelmezések, Szeged, Messzelátó Kiadó, 2000.
 • PÁL Ferenc, A végtelen regényszöveg bűvöletében,, Mundus, 2000.
 • A „Huszonegy” folyóirat Borges-tanulmányai. (2000-2001)
 • BÉNYEI Tamás: Dekonstrukció és narratológia (és Borges), Alföld, 2002/XII. 34-49.
 • Pavel RANKOV,Borges mágikus könyvtára és az internetJelenkor, 2003/XI. 1132-1136.
 • SCHOLZ László, A spanyol-amerikai irodalom rövid története, Bp., Gondolat, 2005.

 

 

 

Tematika

 

 

Kurzus címe:

 

Könyvkiadás és társadalmi élet / Könyvkiadás, nemzetstratégia, kultúrdiplomácia
Kurzus kódja: BMR 8732
Teljesítés módja: (beadandó dolgozat/ referátum/portfólió)

 

Időpont: Cs: 12-14
Helye: dékáni engedéllyel november elejéig online órák (zoom)
Heti óraszám: 2
Kreditek száma: 2
Oktató neve: Bánki Éva
Beosztása: egy. doc.
 

A tantárgy rövid leírása:

A kurzus elvégzése során a hallgatók az irodalmi élet és intézményrendszer különböző szegmenseivel ismerkednek meg.  Ezen a kurzuson a könyv- és folyóiratkiadást mint a nemzeti vagy regionális (ön)reprezentáció egyik legfontosabb szegmensét vizsgálják.  Melyek irodalom és politika, nemzetstratégia és kulturális reprezentácó legfontosabb kapcsolódási pontjai? (Szükség van,-e – és ha igen, akkor miképpen – „kapcsolódási pontokra”?) Irodalmi kánon és társadalom. Irodalmi kánon és értelmező közösségek. Elit és underground irodalom. Fordítás, műfordítás, nemzeti reprezentáció és  kultúrdiplomácia. Irodalmi intézményrendszer és politikai intézményrendszer egymásrahatása.  A magyar kultúrdiplomáciai  intézményrendszer kialakulásának bemutatása, részletesebben a két világháború közötti kultúrdiplomácia, illetve az 1945 utáni  nemzetközi kapcsolatok és a kultúra viszonyának elemzése.

 

A félév órái

 

  Dátum: Téma:
1.

 

IX. 30. Irodalmi élet és intézményrendszer – Bánki Éva

 

2.

 

X.7. Irodalmi kánon és társadalmi kánon (értelmező szövegek)
3.

 

X. 14. Fordítás, műfordítás, nemzeti reprezentáció – Bánki Éva
4.

 

X. 21. Könyv- és folyóiratkiadás
5.

 

XI. 3. (pótóra) A könyv- és folyóiratkiadás mint a nemzeti (ön) reprezentáció egyik legfontosabb szegmense –
6.

 

XI. 4.

(pótóra)

A könyvfesztiválok és a nemzeti reprezentáció
7.

 

XI. 11. Irodalmi intézményrendszer és politikai intézményrendszer egymásrahatása

 

8.

 

XI. 18. Regionális tudat és irodalom
9.

 

XI. 25. Epizódok a magyar kultúrdiplomáciai intézményrendszer kialakulásának történetéből, 1848-1918.
10.

 

XII. 2. A két világháború közötti és az 1945 utáni időszak nemzetközi hatása és kultusza
11.

 

XII. 9. Kulturális intézetek és nemzeti irodalom

 

12.

 

XII. 16. Összegzés

Házi dolgozat, portfolió értékelése

 

 

Ajánlott szakirodalom

 

 • Hankiss János: A magyar kultúrdiplomácia alapvetése. Magyar külügyi társaság, Bp., 1937
 • Szabó József: Magyar kultúra-egyetemes kultúra /Magyarország kulturdiplomáciai törekvése
 • /1945-1948/. Akadémiai Kiadó, Bp., 1998.
 • Hatos Pál: Egységes magyar kultúrdiplomácia országokra szabva.
 • http://hu.scribd.com/doc/177774801/Egyseges-magyar-kulturdiplomacia-orszagokra-szabva
 • Az I. és II. Kultok-konferencia (Debrecen) anyaga, 2012, 2013
 • az „Alexandra-vita” (Szabó Tibor Benjámin, L. Simon László)

 

 

 

 

Tematika

 

 
 

Kurzus címe:

 

Szeminárium az antikvitás vagy  a középkor irodalmáról  
Kurzus kódja: BVIR 1111  
Teljesítés módja: beszámoló, szemináriumi dolgozat  
Időpont: Péntek 12-14  
Helye: dékáni engedéllyel novemberig online óratartás (zoom)  
Heti óraszám: 2  
Kreditek száma: 2  
Oktató neve: Bánki Éva  
Beosztása: egy.doc.  
 

A tantárgy rövid leírása: A kurzus kánonteremtő provanszál, olasz, spanyol, (ó)francia, (középfel)német, angol, (galego-)portugál műalkotások elemzésével mutatja be a lírai és narratív beszédmódok átalakulását a középkorban, a reneszánszban és a barokkban. Nem művelődéstörténeti ismerethalmaz átadására törekszik elsősorban. Minden előadás középpontjában egy műfajtörténeti problémakör és egy konkrét irodalmi szöveg(rész) elemzése, szoros olvasása áll. A kurzus mindenekelőtt a világi-udvari irodalom, és ezen belül a lírai narráció, a lírai darabokban megkonstruált fiktív önéletrajziság kérdésére összpontosít. Az irodalmi műnemek és műfajok alakulástörténetének vázlatos áttekintése az interpretációk módszertanának történeti szempontú vizsgálatába is bevezeti a hallgatókat. A hallgatók a kurzus során elsősorban irodalom- és kánontörténeti ismereteiket, műelemző készségeiket gyarapíthatják. A szemináriumokon kitekintünk a társművészetekre (zene, festészet), emellett hangsúlyosan felhívjuk a figyelmet a fordítás/fordításhatóság problémáira, középkori művészet és (poszt)modern popkultúra kapcsolatára.

 

 
 

A félév órái

 

 
A kurzus órái: Dátum: Téma:  
1.

 

okt. 1. Bevezetés. Latin nyelv, vulgáris nyelv.  (ONLINE. ZOOMON.)  
2.

 

okt. 8. Egyházi irodalom, világi irodalom. Regiszterek. (ONLINE. ZOOMON.)  
3.

 

okt. 15. A latin himnuszköltészet fejlődése (Babits: Amor sanctus) A fordítás jelentősége a középkori irodalom recepciójában.

(ONLINE. ZOOMON.)

 
4.

 

    okt. 22. A szerelem forradalma. Provanszál trubadúrköltészet.

(ONLINE. ZOOMON.)

 
5.

 

          nov. 3.

(szerda! 8-10.!)

Műfajok, iskolák. Középkori nőköltészet, cantiga de amigo-k. Minnesang (ONLINE. ZOOMON.)  
6.

 

nov. 5. Chanson de geste-k (Roland-ének). Chanson de geste-k és nemzeti mitológiák. A regény születése: Chrétien de Troyes (ONLINE. ZOOMON.)  
7.

 

           nov.12 A korai Trisztán-regények. Tabuk, traumák a középkori elbeszélése .
8.

 

nov. 19. A fejlődésregény lehetőségei: Wolfram von Eschenbach Parzivalja  
9.

 

nov.27. A „rosszfiúk” költészete –  Villon és a középkori vágáns tematika.  
10.

 

          dec.3. Önéletrajz, mint szerelmi történet: Dante: Vita nuova.  
11.

 

          dec. 10 Isteni színjáték (A világirodalmi művek fordításának / újrafordításának problémái)  
12.

 

dec. 17. Összegzés  

 

 

 

 

 

Kötelező irodalom:
1. A fent felsorolt elbeszélő művek közül kötelező: Roland-ének, egy szabadon választott Chrétien- és Trisztán-regény, emellett Parzival, és Dantétól a Pokol és Vita nuova
2. Lírai művekből: Babits: Amor Sanctus és a Tavaszidő édességének (főszerk. Bánki Éva, Budapest, Kairosz, 2004.) provanszál, középfelnémet és galego-portugál versei
3. Az Amor Sanctus bevezetője és a Tavaszidő édességének kísérőtanulmányai.
4. Szabics Imre, A trubadúrok költészete, Budapest, Balassi Kiadó, 1995.
   

 

 

 

Ajánlott irodalom:
1. Halász Katalin, Egy műfaj születése, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998.
2. Dietmar Rieger, Chanter et Dire. Études sur la littérature du Moyen Age. Paris, Champion, 1997.
3. Kelemen János, Dante, az örökhagyó, in Világosság (tematikus szám) 2001/X.
  Jacques Roubaud, Költészet és emlékezet, ford.: Seláf Levente, Budapest, Typotex, 2007.
   

 

 

 

Tematika

 

 

Kurzus címe:

 

Műfordítás mint alkotói írás I
Kurzus kódja: BMR 8251
Teljesítés módja: házidolgozat, saját műfordítás
Időpont: Cs: 10-12 (dékáni engedéllyel az első két órát a tréningéten pótolom)
Helye: dékáni engedéllyel novemberig online (zoom)
Heti óraszám: 2
Kreditek száma: 4
Oktató neve: Bánki Éva
Beosztása: Egyetemi docens
 

A tantárgy rövid leírása:

A félév során a fordítás, (mű)fordítás, intertextualitás különféle felfogásait, nyelvi produktumait tanulmányozzuk. A kurzus célja, hogy egy sajátos törésvonal mentén egymásba tükröztesse a világirodalom és a magyar irodalom recepcióját és történetiségét, és hogy az egyes műfordítások tanulmányozása során a műfordítóiskolák, műfordítás-felfogások (és a mögötte rejlő nyelv- és kultúrafelfogások) szemléleti különbségeire is rámutasson. Nagyon fontos, hogy a hallgatók magában a műfordításban is gyakorlatot szerezzenek. A kurzus távolabbi célja, hogy szempontokat, alapot adjon a Magyarországon sajnálatosan elhanyagolt műfordítás-kritika műveléséhez.

 

 

A félév órái

 

  Dátum: Téma:
1.

 

Szept. 30. Bevezetés.  A nyelvi közvetítés lehetőségei. A műfordítás jelentősége, felfogása  a XIX. századi magyar irodalomban. (DÉKÁNI ENGEDÉLLYEL ONLINE)
2.

 

Okt. 7. A formahű fordítás problematikája. Catullus Magyarországon (DÉKÁNI ENGEDÉLLYEL ONLINE)
3.

 

Okt. 14. Időmérték vagy ütemhangsúly? A műfordító Arany János. (DÉKÁNI ENGEDÉLLYEL ONLINE)
4.

 

Okt. 21, A „szép hűtlenek”. Műfordításfelfogások a Nyugat nemzedékében (DÉKÁNI ENGEDÉLLYEL ONLINE)
5.

 

Okt. nov 3. (szerda! Pótóra a tréninghéten) Edgar Allan Poe Magyarországon. Különböző Poe-fordítások összevetése. Poe magyarországi recepciójának sajátosságai. (DÉKÁNI ENGEDÉLLYEL ONLINE)
6.

 

Nov. 5.

(Pótóra a tréninghéten)

A saját Poe-fordításaink összevetése (DÉKÁNI ENGEDÉLLYEL ONLINE)
7.

 

Nov 11. Fernando pessoa „arcai”.
8.

 

Nov. 18. A szabadvers fordításának nehézségei.  Paul Celan.
9.

 

Nov. 25. Az ún. intertextuális fordítások. KAF, Csehy Zoltán stb. költészete.
10.

 

Dec. 2. Az ún. kulturális fordítások
11.

 

Dec. 9. A popkultúra közvetíthetősége. (Chandler, Rejtő stb.)
12.

 

Dec. 16. Összegzés

 

Ajánlott szakirodalom

 

 • A szemináriumon hivatkozott művek, fordítások
 • RÁBA György, A szép hűtlenek, Bp., Akadémiai Kiadó, 1969.
 • A fordítás és intertextualitás alakzatai, szerk. KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna, Bp., Anonymus,
 • POLGÁR Anikó, Catullus Noster, Pozsony, Kalligram, 2003.
 • A „boldog Bábel”. Tanulmányok az irodalmi fordításról, szerk. JÓZAN Ildikó, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., Gondolat, 2005.
 • George STEINER, Bábel után, Nyelv és fordítás, Bp., Corvina, 2005.
 • SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A fordítás = UŐ, Az értelmezés történetisége, Pécs, Pro Pannonia, 2007.
 • Nyelvi álarcok. Tizenhárman a fordításról, JENEY Éva, Józan Ildikó, Bp., Balassi, 2008.

 

 

 

 

Tematika

 

 

Kurzus címe:

 

Alkotóműhely II. Prózai műhely
Kurzus kódja: BMR 8352
Teljesítés módja: Házidolgozat (vagyis valamilyen kreatív alkotás)
Időpont: csütörtök 14-16. (dékáni az első két órát a tréninghéten pótolom)
Helye: Dékáni engedéllyel november elejéig online
Heti óraszám: 2
Kreditek száma: 3
Oktató neve: Bánki Éva
Beosztása: Egyetemi docens
 

 

A tantárgy rövid leírása:

A kurzus célja nem az, hogy a művészi próza ismertetőjegyeiről, műfajairól enciklopédikus jellegű ismeretanyagot közöljön, hanem hogy prózaírásba belekóstoló, vagy belekóstolni szándékozó fiatalok számára nyújtson új szempontokat, módszeres továbbképzési lehetőséget − és megteremtsen (amennyiben ez az egyetemi oktatás keretein belül egyfajta megvalósítható) egyfajta szellemi műhely módjára működő alkotóközösséget.

 

Ezt a gyakorlati célt szolgálja a kurzus „időbeosztása” is. A szemináriumok első negyvenöt percében megismerkedünk egy új stílussal vagy műhelyproblémáival, a fennmaradó időt pedig a hallgatók írásműveinek megismerésének szenteljük.

 

A tehetségesebb hallgatók pályakezdését az egyetemi kereteken kívül is támogatjuk, a még nem egészen érett prózai műveket pedig (kihasználva az internetben rejlő interaktív lehetőségeket ) − amennyiben erre hallgatói igény van − az Újnautilus egyik blogján közöljük.

 

 

A félév órái

 

  Dátum: Téma:
1.

 

IX. 30. A félév témái, szerzői, módszertan. (ONLINE. ZOOM)
2.

 

X.7. Az irodalmi közvetítettsége (ONLINE. ZOOM)
3.

 

X. 14. Nézőpont, idő, tempó (ONLINE. ZOOM)
4.

 

    X. 21. Szépirodalom és publicisztika (ONLINE. ZOOM)
5.

 

XI. 3. (pótóra, szerda)

 

Fordítás, paródia, intertextualitás (ONLINE. ZOOM)
6.

 

XI. 5. (pótóra) Lehetőségek, trükkök, módszerek az epikus hagyományok tükröztetésére

(ONLINE. ZOOM)

7.

 

XI. 11. Igazság, valóság, „hitelesség”.. Az elbeszélő művek referencialitása.
8.

 

XI. 18. A prózai szöveg metaforikussága.
9.

 

XI. 25. Néhány stíluseszmény. A szecessziós és a minimalista stílus. (Krúdy, Móricz, Tar, Carver)
10.

 

XII. 2. Nézőpontváltások az elbeszélő művekben. Függő beszéd, szabad függő beszéd.
11.

 

XII. 9. Cselekmény, cselekménybonyolítás, a cselekmény szintjei
12.

 

XII. 16. Egyensúly a populáris és az elitkultúra határán

Összegzés

 

Ajánlott szakirodalom

 

A szeminárium jellegéből adódóan nincs mód arra, hogy részletekbe menően elemezzünk hosszabb elbeszélő műveket vagy fordításokat, ezért inkább kis szövegrészek, bekezdésnyi próza- vagy fordításrészletek alapos tanulmányozására törekszünk.  A félév során a hallgatók fénymásolatban kapnak fél-egy oldalas szövegrészeket.  A tematika megpróbál kapcsolódni a Szerzői olvasás II. szemináriumhoz is.

 

Lévén ez egy készségfejlesztő kurzus, szakirodalom elsajátítása nem szükséges.

 

 

 

 

 

Tematika

 

 

Kurzus címe:

 

Könyvkiadás és társadalmi élet I. (Kiadói marketing)

 

Kurzus kódja: BMR 8731

 

Teljesítés módja: szóbeli beszámoló
Időpont: Csütörtök 16-18
Helye: dékáni engedéllyel november elejéig online órák (zoom)
Heti óraszám: 2
Kreditek száma: 2
Oktató neve: Bánki Éva
Beosztása: egy.doc.
 

A tantárgy rövid leírása:

 

A könyvkiadás és a társadalmi élet szükségszerű kölcsönhatásának elemzése. Könyvkiadói és kereskedelmi tevékenység egymásra épülése. Alapismeretek, „fortélyok” . Nagy és kisebb vagy kis kiadók működésének eltérő szerkezete. Külföldi példák. Az emberi tényező.

 

A félév órái

 

  Dátum: Téma:
1.

 

IX. 30. A könyvkiadás mibenléte, értelme. Eszköz és tárgy.
2.

 

X. 7. Profilkialakítás, a hozzárendelt eszközök rivalizálása. A választások tudománya.
3.

 

X. 14. A kézirat útja a szerzőleléstől az olvasók megtalálásáig
4.

 

X. 21. A könyves szakma összmunkájának hiánya, kereskedelmi anomáliák – ideálisabb helyzet reménye?
5.

 

XI. 3. (pótóra! szerda!) Irodalmi események, rendezvények, vásárok – újak kialakítása, régiek „felhasználása”. Ilyenek szervezése.
6.

 

XI. 4. (pótóra) Nyomtatott könyv, e-könyv – verseny?
7.

 

XI. 4. Katalógus és könyvismertető készítése.
8.

 

XI. 11. Kapcsolattartás – kiadó és szerző, kiadó és olvasó
9.

 

XI. 18. Kapcsolattartás – kiadó és média, kiadó és kereskedelem
10.

 

XII. 25. Helyszíni látogatás egy (két) kiadóban
11.

 

XII. 2. Én (a hallgató) és könyv (útjának) viszonya; elképzelésem megerősítése vagy kudarca – az eddigiek fényében
12.

 

XII. 9. Záró beszámoló – az együttlátás megkísérelése

 

Ajánlott szakirodalom

 

Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. III. kiad. Osiris. Bp. 218.

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?