Nemzeti irodalmak és filológiák

– esszé/vázlat –
Előfeltevések röviden, az előadásra alapozva: visszakanyarodva Kölcsey Nemzeti hagyományok című tanulmányához, rábólinthatunk arra, hogy a nyugai kultúrtörténet egyetlen eredeti irodalmi korpuszát az ókori görög költészet (eposz, dráma, vers) alkotja. Az ezt követő irodalmi hagyományok – a latin, neolatin stb – tulajdonképpen az antik görög hagyomány újraírásaként értelmezhetőek, a mítosz és rítus blumenbergi „struktúrája” szerint.[1] A nemzeti nyelveken belül kicsiben és/vagy diakróniájában ugyanúgy megfigyelhető ez a – tág értelemben vett – folytonos felülírás. Ezáltal az egyes kultúrnyelvek közti, (és, persze, azokon belüli) transzportációs lehetőségek kerülnek az érdeklődés(ünk) középpontjába. Röviden: mit tud átvenni, magáévá tenni egy nyelv? és ebből következik a második kérdés, mi az, amit nem lehet átvenni, elvenni egy nyelvtől? Az előadáson is előkerült Havasi-vers[2] tűnik – jelen ismereteink – szerint a jó műfordítás iskolapéldájának: az említett költő versfordításaiban rendszerint a magyar költői nyelv eszköztárára támaszkodik, a tökéletes fordítás igénye helyett a vers másik nyelven történő minél tökéletesebb megértése válik kritériummá – ez teljes mértékben konvergál mindenféle posztmodern elmélettel.
Király Levente Így írtok én című, jelen esetben problémafelvető műve többszörösen műfordítás: újraírja Karinthy Frigyes klasszikus paródia-gyüjteményét, az Így írtok tit, aztán újraírja Petőfi és Arany mellett a kortárs magyar irodalom fontosabb alakjait is (azaz ezeknek az alakoknak a köztudatban amúgy is törvényeszerűen karikatúraként kanonizálódott alakjait: az alkoholista Petri, a gyermeteg Varró stb, stb),[3] ezen kívül Gyergyai Proust-fordítását (újraírását) is. Király paródiáiban a fent kritériummá tett Havasi-mérce szerint jár el, és néha remekül is működik minden. Az például zseniális, amikor a Petőfi-sztorit felülírva a költőt egy Radnótira emlékezteti oroszországi fogolyként prezentálja, összességében viszont nem kötött le a dolog. Talán ezért úszhatott be a sorai közé az a gondolat, hogy talán mégsem olyan egyszerű dolog az újraírás, mint amilyen egyszerűnek e kötet alapján tetszik a dolog. Van itt Proust, Térey, KAF bár nem tökéletes formagonddal, de alighanem, ha úgy lennének se fednék el a problémát.[4] Ha mindannyiójukat bírja Király Levente, akkor miért raktárból kell kikérni a győri megyeiből? Proust miért van szabadpolcon, KAF-ot miért lopták ki? Az eddig vezérfonalként használt műfordításelméletet ki kell egészítenünk
Harold Bloom kánonelméletével, hiszen az említett fordításelmélet a nekem kevésbé szimpatikus, bár a maga álláspontjaiban elismert, iseri kánonfelfogást hordozza magában, miszerint az adok-kapok elve szerint, egyfajta intertextuális ökonómiában alakul ki az irodalom horizontja.[5] Eszerint, Király Leventének nem raktárban lenne a helye, hiszen intertextuális paroláival kapcsolódik kortárs irodalmunk javához! És azt hiszem, itt lesz fontos Bloom. Az ő, itt most ki nem fejtendő elképzelését követve, Proust azért nincs a raktárban, mert ő – hogy ilyen képiesen fejezzem ki magam – a Nyugati (sic!) mítosz körül járt rítus-táncával olyan személyes mítoszt tudott maga köré kialakítani, ami mögül Király Leventék nem, csak Homéroszok, Danték, Dosztojevszkijek látszanak ki. Ugyanígy KAF mögöttről Ady ismerős, Vajda dereng, Reviczky már homályos, a következő nem jut eszembe.[6]
Esszé/vázlatom iskolás konklúziója szerint, az említett fordításelmélet akár sokkal általánosabb érvényűvé is kiterjeszthető lenne, arra kell csak vigyázni, hogy ne sekélyesedjen el valami pesszimista szimulákrum-elméletté.[7]
Utolsó lábjegyzet.[8]


[1] A Gutengerg-galaxis végét pedzegető elméletek és egy új szóbeliséget jövendölők, vagy hogy klasszikusabb példával éljek, az irodalom melletti művészetek figyelembevételével a fordítás fogalmát talán a Fischer-Lichte által is említett teátralitásnál is átfogóbb elméleti metaforává lehetne tenni.
[2] ujnautilus.info
[3] Ha élne, akkor azt hiszem de Man is bólogatna, hogy valóban, egy-egy költőnek azok a ismérvei válhatnak dominánssá, amikben a köz megegyezésben van. A szubjektívebb, kognitív dolgokat nehezebb kategorizálni, mint mondjuk egy jól körülírható metafora használatot, vagy egyéb nyelvi performatívumot. Ez pedig manapság az aktív kánon alakulását is negyban megszabja, elég csak Ady és Petőfi viszonylagos mellőzöttségére gondolni.
[4] Tudom, szőrszálhasogatás, de Király Ganxsta-stílusban ír Dopeman-szöveget is.
[5] A horizont most szót pusztán a szótári jelentésében használom – a félreértések elkerülése végett.
[6] És igen, még az látszik, hogy Parti Nagy Lajos is járja a maga táncát.
[7] Egy lábjegyzet erejéig érdemes lenne mégiscsak utalni Bouderillard szimulákrum-elméletére. Hiszen, ha azt elfogadjuk, akár – egy-két kiskapun, tudományos csúsztatáson keresztül – odáig is eljuthatunk, hogy a művészetek sajátjának nyilváníthatjuk ki azt az eredetiséget, ami hiányzik a mindennapi életből.
[8] Paródia kérdése. A fenti gondolatmenetből a paródia kérdése kimaradt, mivel úgy gondolom, hogy önállóan nem képes elvinni egy művészeti alkotást. Erre jó példa lehet Király könyve is. És most főleg arra a jólsikerült Petőfi-Radnóti összemosásra gondolok, ahol a kisded poénok, átvett cirádák mellett a katharszisz is felsejlik.

Vélemény, hozzászólás?